353 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/353/2005 - w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 13:03:31, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIII/353/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 18 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.

 

 

 

               Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Województwa Opolskiego o przystąpienie Województwa do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska na terenie wsi Ścinawa Nyska i Piorunkowice, jako inwestycji wojewódzkiej , realizowanej z udziałem gmin Korfantów i Prudnik.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 3. Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Opolskiego oraz Burmistrzowi Korfantowa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 481
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104