356 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/356/2005 - w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 13:24:28, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXXIII/356/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 18 stycznia 2005r

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania

 

        Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowanego w 2005r.

 

1)      zwrot wydatków następuje jednorazowo w terminie do 15-go dnia miesiąca następuje po miesiącu, w którym udzielono świadczenia w formie posiłku,

     2)  należność miesięczną z tytułu zwrotu wydatków należy wpłacać na konto Ośrodka  Pomocy Społecznej w Prudniku lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

 

§ 3.Traci moc uchwała Nr XIV/130/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 499
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104