352 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/352/2005 - w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 12:56:02, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIII/352/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 18 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

 

 

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086, Nr 273 poz.2703) Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :

 

 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część ul. Monte Casino w Prudniku stanowiącą powierzchnię 0,0050 ha z działki oznaczonej na mapie Nr 6 obręb Prudnik numerem 1411/172 zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały i wyłącza się tę część z użytkowania .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 643
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104