167 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/167/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-10 13:52:57, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XV/167/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 27 listopada 2003r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, pz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1W statucie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/137/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 listopada 1995r. w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku zmienionej uchwałami:
Nr IX/181/99 z dnia 24 czerwca 1999r., Nr XVI/226/2000 z dnia 29 lutego 2000r., i Nr X/85/2003 z dnia 29 maja 2003r. w § 2 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„ 4) zespołów szkolno-przedszkolnych”.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 643

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 820

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104