165 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/165/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej .
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-04 12:07:15, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XV/165/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 27 listopada 2003r


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 7117, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 3 – obręb Niemysłowice – numerem pomiarowym 484/2 o powierzchni 0,0168 ha.
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obwiązującymi z tym zakresie przepisami.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 719

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 866

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104