094 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/94/2003 - w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-02 13:11:18, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XI/ 94 /2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 27 czerwca 2003r.w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy.


Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 poz.1806) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co nastepuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Jackiem Szczepańskim.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjecia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 739

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1273

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104