072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-06-29 14:54:26, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr IX/72/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2742/3 o powierzchni 0,1437 ha.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 711

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1201

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104