041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 12:07:13, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/41/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Prudniku na rok 2003 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Plan pracy
Rady Miejskiej w Prudniku na 2003 r.
Lp. Termin Tematyka posiedzenia Odp. za
przyg. mat.
Rodzaj
informacji
1. styczeń 2003 r. 1. Prezentacja regionalnego programu operacyjnego woj. Opolskiego 2004-2006 związanego z możliwością korzystania z funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Preliminarz wydatków na 2003 r.
3. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie, OPS, ŚDS, OSiR, POK, Muzeum, MiG Biblioteka
4. Podjęcie uchwał w spr:bieżących Rady
Burmistrz


Burmistrz


Kierownicy Dyrektorzy jednostek podległych


Przew. Rady
pisemna
pisemna
2. luty 2003 r. 1. Sprawozdania z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie.
ZUK, GZO, Zakład Obuwia.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Dyrektorzy Kierownicy jednostek podległych


Burmistrz


Przew. Rady
pisemna


pisemna
3. marzec 2003 1. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych gminy za 2002 r.
2. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie:ZBK,TBS."Torkonstal", ZWIK,ZEC
3. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Rady.
Burmistrz


Kierownicy jednostek podległych


Przew. Rady
pisemna


pisemna
4. kwiecień 2003 r. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
2. Podjęcia uchwały w spr. udzielenia absolutorium za 2002 r.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna
5. maj 2003 r. 1. Rynek pracy w gminie. Funkcjonowanie przedsiębiorstw
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Przew. Rady .
6. czerwiec 2003 r. 1. Informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej służby zdrowia w powiecie prudnickim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Prudnik.
2. Funkcjinowanie klubów sportowych na terenie gminy Prudnik. Ocena bazy sportowej. Analiza wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących.
Dyrektor SPZOZ


Przedst. Klubów Sportowych


Przew. Rady
ustna


pisemna
7. sierpień 2003 r. 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półr. 2003 r.
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna


pisemna
8. wrzesień 2003 r. 1. Wizytacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz miejskiej oczyszczalni ścieków.
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna
9. październik 2003 r. 1. Analiza bezpieczeństwa: bezpieczeństwo p.poż. w gminie Prudnik. Informacja KPP i KPSP
2. Sprawy bieżące
Komendant KPP i KPSP


Przew. Rady
pisemna
10. listopad 2003 r. 1. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Prudnik
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących Rady
Kier. OPS


Przew. Rady
pisemna
11. grudzień 2003 r. 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Rady
2. Podjęcie uchwał w spr. podatków i opłat lokalnych.
Przew. Rady


Burmistrz
pisemna
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 735

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1180

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104