029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:54:44, dokument aktualny]


Uchwała Nr IV/29/2002
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 20 grudnia 2002 r.w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.


Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1593,z 2002 r. Nr 113,poz.984) związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 20002r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.61,poz.707,z 2001r,
Nr 34,poz.392,z 2002r. Nr 157,poz.1308,Nr 210,poz.1784) Rada Miejska w Prudniku
u c h w a l a , co nastepuje :

§ 1Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Prudnika, na które składa się :
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4437 zł.
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1300 zł.
3) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie 2294,80 zł.
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 887,40 zł.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 19 listopada 2002r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 788

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1537

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104