082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-11-18 09:23:20, dokument aktualny]


Uchwała Nr VII/82/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 1999r.W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.


Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 1996r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496, z 1997r. nr 28 poz. 153, nr 141 poz. 943, z 1998r. nr 117 poz. 759 i nr 162 poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622 i z 1997r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775, z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1


Określa się regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w SZybowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły powołuje się komisję w składzie:
1. Cz. Dumkiewicz przewodniczący – przedstawiciel Gminy Prudnik
2. M. Wicherek członek – przedstawiciel Gminy Prudnik
3. Z. Wróblewski członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
4. M. Buśko członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
5. R. Kotlińska członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
6. R. Kuzak członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
7. M. Drozdowska członek – przedstawiciel rady rodziców
8. J. Gołębiowska członek – przedstawiciel rady rodziców
9. J. Brzezińska członek – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP
10. A. Dymnicki członek – przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 713

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 877

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104