03 - Protokół nr III/98 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-10-21 15:08:39, dokument aktualny]


Protokół Nr III/98
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 3 grudnia 1998r.Na 28 osobowy stan Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 27 radnych.
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 1/Nieobecni usprawiedliwieni radni:
1. Grażyna Janus-Bartnik


Ponadto w sesji udział wzięli:
Burmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz, Naczelnik Wydziału Geodezji, Sołtysi wsi.
/ Lista obecności stanowi załącznik Nr 2/Punkt 1

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Kwiatkowski, stwierdzając obecność 25 radnych / w trakcie obrad punktu 1 dołączył radny M. Zakrzewski /
R. Kwiatkowski przedstawił pisma, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady. Następnie przedstawił porządek obrad III sesji proponując rozpatrywanie pkt. 1 w następującej kolejności:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu obrad
- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
- podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku / druk Nr 1 /
- złożenia ślubowania przez radnego.

Radny E Sąkól – uważa, że porządek obrad winien być rozpatrywany zgodnie z projektem dostarczonym radnym.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski stwierdził, że po konsultacji z radcą prawnym w pierwszej kolejności powinien być uchwalony porządek obrad, a następnie podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

Radny Cz. Dumkiewicz – poinformował, że porządek obrad winien być przegłosowany.

Radny M. Wójtowicz – uważa, że w pierwszej kolejności powinien być uchwalony porządek obrad. Wypowiedź tę poparł radny H. Sobczak.


Przewodnicz Rady R. Kwiatkowski – poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję porządku obrad w punkcie Nr 1.
„Za” przyjęciem porządku obrad w punkcie 1, głosowało 18 radnych, głosów „przeciw: nie było, :wstrzymało się” od głosu 5 radnych.

Bogusława Stankiewicz – Skarbnik Gminy poinformowała, że radni otrzymali w dniu sesji zmiany do budżetu gminy w formie uchwały druk 5a, zastępującej druk Nr 5.

Przewodniczący Radu poddał pod głosowanie porządek obrad III sesji R. M. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się: nie było.Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Prudniku:

1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
- uchwalenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
- podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku (druk Nr 1)
- złożenie ślubowania przez radnego

2. Sprawozdania:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1998r. (druk Nr 2)
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 1998r. (druk Nr 3)
- sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej (druk Nr 4)
- sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 1998r. (druk Nr 5)

4. Zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. (druk Nr 6)

6. Podjęcie uchwał geodezyjnych:
- w sprawie zbycia nieruchomości (druk Nr 7)
- w sprawie nabycia nieruchomości (druk Nr 8)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej (druk Nr 9)

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej (druk Nr 10)

9. Odpowiedź na zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.„Za” przyjęciem protokołu z II sesji R. M. głosowało 26 radnych. Rada jednogłośnie przyjęła protokół.

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku.

- Przewodniczący Rady przedstawił oświadczenia p. L. Piątkowskiego – stanowi ono załącznik Nr 3.
- „Za” podjęciem uchwały głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/98 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 4 w Prudniku.
- Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania – radny Leszek Piątkowski złożył ślubowanie.Punkt 2


Bogusława Stankiewicz – Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze, III kwartał 1998r. oraz Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej były przedmiotem analizy Komisji Rady.

Radni uwag nie wnieśli.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1998r. – stanowi załącznik Nr 5.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 1998r. – stanowi załącznik Nr 6.
- sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej – stanowi załącznik Nr 7.
- sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy przedstawił Burmistrz Z. Kowalczyk – stanowi załącznik Nr 8.
ponadto zwrócił uwagę na nawiązanie współpracy z prudnickim zakładem pracy. Zwrócił także uwagę na działanie zmierzające do poprawy estetyki miasta.

Pytania zadali radni:
1. Radny J. Naskręt – zapytał, czy ścieki odprowadzane z Frotexu są toksyczne.
2. Radny M. Wójtowicz – wyjaśnił, że prowadzone kontrole stanu odprowadzanych ścieków z Frotexu nie stwierdziły ich toksyczności.
3. Radny J. Naskręt – ponownie zapytał, dlaczego ścieki są przewożone beczkowozami.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że w porządku obrad sesji znajduje się pkt. – „zapytania radnych” i tym momencie należy zadawać pytania.
Punkt 3

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 1998r.

Wyjaśnienia udzieliła B. Stankiewicz – Skarbnik Gminy.

Radny E. Mazur – zapytał, co jest powodem zmian w Dziale 86 „ Opieka społeczna” – Skarbnik Gminy poinformowała, że środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych są zabezpieczone, środki które nie będą wykorzystane można przenieść.

Radny Z. Szafran – zapytania dotyczyły:
- zabezpieczenia kanału „Orzechówka” w Mieszkowicach i Rudzie.
- remontu drogi Mieszkowice – Piorunkowice.

Radny L. Kucik – zwrócił się z prośbą o wskazanie budynków grożących katastrofą budowlaną przy ul. Chrobrego w Prudniku.

Radny E. Sąkól - skierował pytanie do Przewodniczącego Rady.
- Czy w sesji Rady będą uczestniczyć kierownicy jednostek podległych i naczelnicy wydziałów?
Radny uważa, że zaproszenie na sesję powinno odbyć się ze starym zwyczajem.

Radny E. Mazur – zapytanie dotyczy:
- ilości osób prywatnych i jednostek podległych gminie zwolnionych z podatku.

Radny J. Naskręt – apelował aby członkowie Zarządu Gminy w trakcie obrad sesji zasiadali obok Burmistrza.Punkt 5


Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wykreślenie z pkt. 1 wsi Piorunkowice.
Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Burmistrza głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/13/98 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.Punkt 6

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/ 14/98 w sprawie zbycia nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Radni uwag nie wnieśli.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/15/98 w sprawie nabycia nieruchomości.Punkt 7


Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zaproponował przedstawienie przez Przewodniczących Komisji kandydatów na członków komisji spoza składu Rady.

Radny E. Sąkól – zaproponował dokonanie zmian w składach komisji polegających na wprowadzeniu do ich składu radnego Leszka Piątkowskiego. W tym celu zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach. Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – poinformował, że radny L. Piątkowski zgłosił aneks do pracy w Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. Zaproponował aby w miejsce byłego radnego E. Cybulki wprowadzić radnego L. Piątkowskiego.

Bolesław Pohl – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, wnioskował o wprowadzenie do składu komisji radnego L. Piątkowskiego oraz spoza rady:
- Reinera Hedę
- Jana Zapałę

Janusz Romaniuk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji spoza składu Rady, Panią Jadwigę Wilejto oraz Pana Antoniego Kluczyńskiego.

„Za” wprowadzeniem do składu Komisji w/w osób głosowało 26 radnych, głosów „przeciw” nie było, „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Zbigniew Szafran – Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji spoza Rady Pana Tadeusza Żurakowskiego oraz Pana Romana Małka.

Radny I. Bełziuk – zapytał, jacy byli jeszcze kandydaci do składu spoza Rady. Przewodniczący Komisji Rady Z. Szafran przedstawił pozostałe kandydatury.

Radny H. Sobczak – uważa, że niewłaściwą praktyką jest, aby Naczelnik Wydziału był członkiem komisji. Powinna to być ścisła współpraca.

Radny I. Bełziuk – zgłosił zastrzeżenia do kandydatury Pana T. Żurakowskiego. W trakcie dwóch kadencji pełnił on funkcję Z-cy Burmistrza oraz Naczelnika Wydziału i nie zrealizował przez ten okres wielu pomysłów przedstawionych w trakcie obecnej kampanii wyborczej na łamach „ Tygodnika Prudnickiego”.

Radny M. Wójtowicz – wnioskował o przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad kandydatami do składu Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska.
- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych.
- „Za” wprowadzeniem do składu komisji spoza Rady Pana Romana Małka głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
- „Za” wprowadzeniem do składu komisji spoza Rady Pana T. Żurakowskiego, głosowało 8 radnych, „przeciw” 11, od głosu wstrzymało się 6 radnych. Rada wniosek oddaliła.

Rada skład komisji uzupełniła o Pana Romana Małka.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu wyłonienia kandydata spoza składu Rady do Komisji ds. Wsi, Gospodarki Polnej i Ochrony Środowiska.

Po wznowieniu obrad, Z. Szafran Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska, wnioskował o wprowadzenie do składu Komisji Panią Alicję Zakowicz.

„Za” głosowało 12 radnych, „przeciw” było 6, „wstrzymało się” 3 radnych.

Radny M. Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa, wnioskował o uzupełnienie składu Komisji spoza Rady o Pana Zbigniewa Suwałę i Pana Mieczysława Lenarta.

„Za” przyjęciem do składu komisji w/w osób głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Radny E. Korczyński Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego, wnioskował o wprowadzenie do składu komisji Pana E. Bednarskiego i Pana St. Chmielaka.

Radny J. Naskręt – uważa, że skład komisji winien być uzupełniony o przedstawiciela Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Powrotu z „U”.

Radny H. Sobczak – uważa, że skład osobowy komisji winien ulec zwiększeniu.

Przewodniczący Komisji R. Kwiatkowski wnioskował o przeprowadzenie oddzielnego głosowania nad kandydatami.

- „Za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, „przeciw” głosowało 3, „wstrzymało się” 2 radnych.
- „Za” przyjęciem do składu komisji Pana E. Bednarskiego głosowało 21 radnych, głosów przeciw nie było, „wstrzymało się” 6 radnych.

Rada wprowadziła do składu komisji Pana E. Bednarskiego.

-„Za” przyjęciem do składu komisji Pana St. Chmielaka głosowało 24 radnych. Głosów „przeciw” nie było, „wstrzymało się” 3 radnych.

Rada wprowadziła do składu komisji Pana St. Chmielaka.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski przeczytał projekt uchwały.

Radni uwag nie wnieśli.

- „Za” przyjęciem uchwały głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr III/16/98 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
Punkt 8

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – zaproponował powołanie Komisji Doraźnej w składzie 5-osobowym.

Radny E. Sąkól – wnioskował o powołanie 5 – osobowej Komisji Statutowej działającej do końca stycznia 1998r.

- „Za” powołaniem 5 – osobowej Komisji Statutowej, głosowało 27 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada ustaliła 5 – osobowy skład Komisji Statutowej.

Radny B. Pohl – wnioskował o ustalenie terminu działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski poddał pod głosowanie zaproponowane terminy działania Komisji Statutowej.

- „Za” terminem działania Komisji Statutowej do dnia 31 stycznia 1999r. głosowało 11 radnych.
- „Za” terminem działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r. głosowało 15 radnych.

Rada ustaliła termin działania Komisji Statutowej do dnia 15 lutego 1999r.
Do składu Komisji Statutowej zaproponowano kandydatury:
- Tadeusz Chrobak – spoza rady
- Edward Sąkól – radny
- Ryszard Kwiatkowski – radny
- Kazimierz Lewandowski – radny
- Mirosław Czupkiewicz – spoza rady
- Marek Radom – Sekretarz – zaproponował współpracę z racji pełnionych obowiązków, rezygnując z członkostwa w Komisji.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

- „Za: powołaniem Komisji Statutowej w/w składzie osobowym, głosowało 25 radnych, „przeciw” głosowało 2, „wstrzymujących się” nie było.
- „Za” podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr III/17/98 w sprawie powołania Komisji Statutowej.Punkt 9


Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz Z. Kowalczyk.

- wysypisko śmieci gwarantuje składowanie odpadów przez 10 lat. Śmieci muszą być segregowane. Zostało ono wybudowane zgodnie z prawem. Przeprowadzona kontrola sanitarna stwierdziła nieprawidłowości. Należy wybudować kolektor z oczyszczalni do wysypiska lub przewozić nieczystości większym beczkowozem.

- w sprawie drogi w Niemysłowicach na osiedlu „Słonecznym” – postęp robót nie jest zadowalający. Jest to zadanie inwestycyjne – będzie kontynuowane w przyszłym roku.

- sprawy mieszkaniowe są zaniedbane od lat, jest to jeden z najtrudniejszych problemów.

- droga Mieszkowice – Piorunkowice jest drogą drugorzędną. Musi być zachowana selekcja potrzeb.

- sprawa remontu kanału rzeki „Orzechówka” – 70 tys. zł. zabezpieczono na rok przyszły. Jest to inwestycja wieloletnia.

Radny J. Naskręt – poinformował, że ścieków z oczyszczalni ścieków „Frotex” nie przyjęto.

Zastępca Burmistrza Cz. Dumkiewicz – poinformował, że na przyjęciach stron obecny jest Naczelnik Wydziału Lokalowego. Odpowiedzi są udzielane po konsultacji z kompetentnym Wydziałem. Wiele osób oczekuje natychmiastowego załatwienia sprawy. Prosił o rzetelną i obiektywną ocenę za pracę.

Radny J. Naskręt – poinformował, że przy ul. Skowrońskiego wybudowany był budynek rotacyjny lecz nie mieszkają w nim osoby będące w trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Radny E. Sąkól – członek Zarządu Gminy poinformował, że Zarząd Gminy spraw rodzin w trudnych sytuacjach mieszkaniowych załatwia pozytywnie.

Radny Z. Szafran – poinformował, że w projekcie budżetu brak zaplanowanych środków na wykonanie drogi Mieszkowice – Piorunkowice.

Pani B. Stankiewicz – poinformowała, że umorzeń podatków dokonuje Burmistrz. Dane te nie mogą być udostępniane. Może być podana ogólna kwota umorzeń.

Radny M. Wójtowicz – jest zaskoczony, że nie można udostępnić danych dotyczących umorzeń. W jaki sposób organy kontrolne, np. Komisja Rewizyjna, ma wykonywać swe funkcje.

Burmistrz Z. Kowalczyk – oświadczył, że umorzenia są dokonywane kosztem budżetu. Jak będzie wyglądała realizacja zadań inwestycyjnych.

Radny E. Sąkól – wyjaśnił, że Burmistrz w przypadku umorzeń zasięga opinii Zarządu. W przypadku osób prawnych przesuwano terminy płatności, będą jednak częściowo umarzane odsetki.

Radny J. Romaniuk – uważa, że powinna być przedstawiona kwota zastosowanych umorzeń – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.

Przewodniczący Rady – udzielając odpowiedzi na zapytanie radnego E. Sąkóla wyjaśnił, że Naczelnicy Wydziałów mają obowiązek uczestniczyć w sesjach, natomiast kierownicy jednostek podległych będą zapraszani.
Punkt 10Wnioski zgłosili radni:

Radny M. Wójtowicz – zgłosił wniosek dotyczący:
- wprowadzenia do porządku obrad kolejnych posiedzeń informacji złożonych przez Naczelników Wydziału Gminy, Zrzeszenie Handlu i Usług, zaproszonych na sesję Dyrektorów Firm działających na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady – poinformował, że od początku przyszłego roku Rada będzie wysłuchiwała sprawozdań z działalności jednostek podległych Gminie.

Radny J. Naskręt – zgłosił wniosek dotyczący:
- wykonania pochyleń dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń służących do przemieszczania się.

Radny E. Mazur – zgłosił wniosek dotyczący:
- spotkania wszystkich radnych obecnej kadencji z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku

Burmistrz – poinformował, że w okresie zimowym trudno wykonać podjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Jest kierownikiem urzędu i spotkania z pracownikami powinny być z nim uzgadniane. Ponadto poinformował, że działania będą skierowane na realizację zadań gospodarczych.

Przewodniczący Rady R. Kwiatkowski – poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30 grudnia o godz. 10.00

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie III sesji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 a skończyło o godz. 14.00. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach. Oryginał pozostaje w aktach Wydziału Organizacyjnego, drugi przekazany został Zarządowi Gminy.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przepisywała
Małgorzata Pardela


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 812
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104