23 - Protokół nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-03 12:54:50, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XXIII

z sesji Rady Miejskiej w Prudniku

odbytej w dniu 17 maja 2004r.

Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk,Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Tadeusz Pawlik przedstawiciel projektanta planu zagospodarowania przestrzennego,Naczelnicy Wydziałów, Sołtysi.

/Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t. 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXIII sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.

Następnie poinformował,że radni otrzymali zmienioną wersję projektu uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2004r. oraz dodatkowo wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

“za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom głosowało 20 radnych , głosów “przeciw” i “wstrzymujacych się nie było.

Poinformował także ,że radni otrzymali dwa projekty uchwał w spr: rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza. Uchwały te zostały przedstawione zgodnie z zapisem w porządku obrad informującym, że radni stosowne uchwały otrzymają po posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa.

Porządek obrad

XXIII sesji Rady Miejskiej w Prudniku

w dniu 17 maja 2004r.

1.Sprawy organizacyjne:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXII sesji.

3.Interpelacje i wnioski radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie gminy Prudnik,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika,
 • obciążenia nieruchomości gruntowej,
 • zmiany uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

5.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

Dzieci z Przedszkola Nr 1 zaprosiły radnych do udziału w XXV jubileuszowym “Rajdzie Malucha” organizowanym przez PTTK Sudety Wschodznie O/Prudnik. Nauczycielka poinformowała także,że Przedszkole nr 1 uzyskało Certyfikat Europejski.

P k t 2.

Odpowiedzi na zapytania udzielili : Sekretarz Gminy M.Radom,Naczelnik Wydz.IK J.Ćwierz, Dyrektor GZOiW E.Sąkól.

Radny Edward Mazur – przyjął do wiadomości ,że odpowiedź na Jego interpelacje zadane na ostaniej sesji zostaną udzielone w późniejszym terminie. Poinformował także ,że w dniu 15 maja br. “Forum Samorządowe” ze swojego składu skreśliło radną Irenę Maczugę- Szkopek.

Radny Stanisław Hawron – poinformował,że odpowiedzi na interpelacje są nie zadawalające.Oczekuje odpowiedzi konkretnej .Nie występował także o przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców nt. śmieci, prosił o skorygowanie odpowiedzi.

P k t . 3

Radny Julian Serafin – czy dzierżawca Domu Pogrzebowego opłaca czynsz za biuro i kwiaciarnię.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował,że umowa dzierżawy może zostać udostępniona tylko Komisji Rewizyjnej. Umowy nie będą udostępniane indywidulanie radnym. Odnosząc się do interpelacji radnego St.Hawrona poinformowł,że najważniejszy jest porządek w mieście.W formie ankiety zostanie skierowane zapytanie do mieszkańców miasta nt. czystości. Na dzień dzisiejszy są zawarte umowy , które obowiązują.

Radny St.Hawron – zwrócił uwagę,że na interpelację otrzymał odpowiedź nie związaną z tematem.

Wnioski zgłosili radni.

Radny Ryszard Kwiatkowski

 • dot: segregacji plastikowych butelek

/ wniosek stanowi zał. nr 3 /

Radny Stefan Hajducki

 • dot: przestrzegania przepisów drogowych przez kierowców przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku . Dozwolona prędkość 50 km/h jest przez kierowców przekraczana. Wnioskował oby Policja częściej patrolowała

odcinek drogi.

/ wniosek stanowi zał. nr.4/

 

Interpelacje zgłosili.

Radny Edward Mazur

 • czy pod kątem wyniku ekonomicznego na dzień dzisiejszy zasadne było powołanie przy Urzędzie Miejskim w Prudniku jednostki jako spółki gminnej pod nazwą “Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” – czy przy tworzeniu spółki zostały zachowane reguły prawne.Czy dalsze funkcjonowanie w/w spółki jest zasadne jeżeli spółka ta nie realizuje zadań statutowych co do których została utworzona i czym głównie TBS miał się zajmować.

/ interpelacja stanowi zał. nr 5/

 • w jakim terminie i na czyj koszt odbyła się adaptacja lokalu przy ul. Traugutta dla Pani radnej Ireny Maczuga – Szkopek z pomieszczeń magazynowych na lokal użytkowy.

/ interpelacja stanowi zał. nr.6 /

 • na jakich warunkach Pani radna Irena Maczuga – Szkopek otrzymała

lokal przy ul. Traugutta za jaką kwotę i w jakim terminie odbył się

przetarg.

/interpelacja stanowi zał. nr 7 /

Stanisław Piekarczyk Sołtys wsi Moszczanka – uważa,że radni powinni dyskutować o sprawach ważnych dla gminy i jej mieszkańców a nie zajmować się rozmieszczeniem w mieście koszy na śmieci lub instrukcjami zgniatania butelek plastikowych.

Radny Julian Serafin – złożył interpelację do protokołu

 • od początku kadencji próbuje uzyskać od Pana Burmistrza odpowiedź na zapytania oraz wnioski dot: parku miejskiego.Odbyły się cztery przetergi na wykonanie projektu technicznego, które nie doszły do skutku.Czy przetarg ogłoszono na wykonanie dokumentacji czy na wykonanie prac rewaloryzacyjnych.Wie,że będzie przejęte zadanie modernizacji ul. Gimnazjalnej w Prudniku . Jest to po pierwsze droga powiatowa,po drugie nie jest uregulowana sprawa własności i wreszczie po trzecie inwestycja ta ma tylko kosztować 211.400,00 zł, pod warunkiem ,że zadanie to będzie ostatecznie współfinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego. Tymczasem jeśli chodzi o park to pieniądze na jego modernizację zapewnia w 75% WFOŚ iGA, do tego kwotę 40.000,00 zł przeznacza Starostwo.

/ pełny tekst intepelacji stanowi zał. nr 8 /

Ponadto radny zwrócił uwagę,że urzędnicy nie chcą potwierdzać kopi zgłaszanych przez Niego interpelacji i wniosków oraz ,że na wiele nie otrzymał odpowiedzi.

Radny Jacek Szczepański

 • jakie kroki podejmą władze gminne w spr: stanu technicznego balkonów na Rynku z których odpadają tynki.

/ interpelacja stanowi zał. nr 9 /

Burmistrz Zenon Kowalczyk – trzy balkony w Rynku zostały wyremontowane z uwagi ,że mieszkania te stanowią własność gminy. Gmina chciała pomóc prywatnym właścicielom w remoncie. Nie wiadomo czy można wykonać remontu zastępczo na koszt właścicieli. Wyjaśnił,że nie na każdą interpelację jest odpowiedź bo bardzo często trudno ją udzielić (jakie pytanie taka odpowiedź). Radny J.Serafin nie jest gorzej traktowany , nie wiadomo skąd się biorą napastliwe pretensje radnego. Należy się spotkać i dojść do kompromisu.

Radny Radosław Roszkowski

 • dot: prezentowania w prudnickiej telewizji kablowej materiałów filmowych ,zdjęć, pochodzących z systemu monitorowania miasta.

/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 10 /

 • dot: relizacji w Gminie Prudnik hasła bieżącego roku szkolnego “Edukacja poprzez sport” . Nie tak dawno młodzież prudnicka reprezentująca nasze miasto na zawodach w biegach przełajowych zmuszona była biegać w prywatnym obuwiu półsportowym, gdy inni uczestnicy dostali od swoich szkół obuwie.Jak przebiega realizacja powyższego hasła.

/ interpelacja stanowi zał. nr 11/

Radny Ryszard Kwiatkowski

 • czy wysyłając decyzje podatkowe jest możliwe na tym samym druku wpisanie komputerowo lub ręcznie wysokości i terminu płacenia podatku za wieczyste użytkowanie, przypominając w ten sposób o obowiązku podatkowym.

/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 12/

 

 

P k t . 4

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy wyjaśniła – zwiększenia w dziale 758 o kwotę 24.400,00 zł następuje z tytułu darowizny Spółki “Artech” w kwocie 20.000,00 zł na sfinansowanie zadań oświatowych.Rozwiązanie rezerwy budżetowej w dziale 758 w kwocie 207.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. “Modernizacja chodników i jezdni ul. Gimnazjalnej w Prudniku” Zadanie będzie finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 50%.

Zwiększenie wydatków bieżących nastąpi w dziale 710 - Plany zagospodarowania przestrzennego na zadnie pn. “Zmiana planu byłej jednostki wojskowej przy ul. Dąbrowskiego” w kwocie 20.000,00 zł

Zwiększenie dochodów w dziale 801 oraz wydatków bieżących w dziale 801 z tytułu otrzymanych środków finansowych z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci byłych pracowników pgr. uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W zakresie zadań zleconych i powierzonych zmniejszenie dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 13 382,00 zł na zadanie “Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mieszkowice – Piorunkowice”

Zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w dziale 852 w kwocie 2 912 638,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 854.385,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42 525,00 zł oraz na wydatki bieżące 15 728,00 zł.

Radny Edward Mazur – jaki będzie obecnie stan rezerwy budżetowej.

Skarbnik Gminy B.Stankiewicz – poinformowała “o”

Radny Edward Mazur – ponownie zadał pytanie, co będzie w przypadku klęski .

Burmistrz Zenon Kowalczyk –jeżeli sytucja wskazana przez radnego E.Mazura nastąpi wówczas będziemy poszukiwać środków.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, pytań nie zadawali.

“za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów “przeciw” nie było “wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIII/243/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

 • Uchwała stanowi zał. nr 13

Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

 • Opinie komisji stanowią zał. nr .14

Radni uwag nie wnieśli.

“za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów “przeciw” nie było “wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIII/244/2004 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

 • Uchwała stanowi zał. nr.15

Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

 • Opinie komisji stanowia zał. nr.14

Radny Edward Mazur – zwrócił uwagę,że komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego wnioskowała do Burmistrza o uporządkowanie sprawy oznakowania i udzielenia odpowiedzi osobie składającej skargę w ciągu 7 dni.

Sekretarz Gminy Marek Radom – wyjaśnił, w uzasadnieniu do uchwały zobowiązuje się Burmistrza do uporządkowania oznakowania przedmiotowego placu gminnego.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

“za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów “przeciw” nie było “wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIII/245/2004 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

 • Uchwała stanowi zał. nr.16

Projekt uchwały w spr: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Radny Franciszek Fejdych – przedstawił opinię do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika opartą na konsultacji z Kołem Terenowym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Prudniku :

1.ograniczenie wysokości zabudowy na terenach P,UP do 12m wyklucza wejście do stref inwestorów z magazynami wysokiego składowania,

2.ograniczwenie kolorystyki pokryć dachowych na całym terenie inwestycyjnym,

3.wymogi dot: kolorystyki dachów, ich kształtów , położenia budynku ograniczają prawo inwestora do projektowania własnego budynku,

4.w przypadku utrzymania jednolitego charakteru architektury osiedla należy wymagania w tym zakresie przedstawić już w momencie sprzedaży działek.Wymogi takie mogą dotyczyć nowych osiedli, a nie budynków modernizowanych czy remontowanych na już istniejących osiedlach,

5.winny być wyznaczone tereny do nowej zabudowy bez narzuconych wymagań architektonicznych,

6.plan winien zawierać interpretację prawną sformułowań np:

 • wielokrotnie używane słowo “zaleca się’ oznacza przymus, życzenie czy dopuszczenie możliwości zastosowania danego rozwiązania,
 • dach symetryczny – czy oznacza to,że np. dach z “jaskółką” będzie zakwestionowany?
 • dachówkopodobny – czy słowo odnosi się do materiału,czy do wyglądu?

Ponadto w opisie MN – 11- punkt 7 wyklucza punkt 11.

7.opisy MN powinny być sprecyzowane w odniesieniu do poszczególnych obszarów.

8.plan nie określa możliwości budowy budynku w granicy działki (choć prawo budowlane dopuszcza taką możliwość w oparciu o zapisy w planie).

9.odnośnie obszaru MW, to poważne zastrzeżenie z punktu widzenia projektów budzi punkt 4 oraz punkt 12.Odnośnie tego ostatniego dla dobra przyszłych inwestycji TBS należy go szybko usunąć.

10.dla obszarów B65MW,B67-B70MW, zalecenia dotyczące garaży krytych dachem i wymagań dotyczących powierzchni zabudowy (40%) i powierzchni biologicznie czynnej (50%) są wizją bardzo kosztowną i z punktu widzenia inwestorskiego (również TBS) niezrozumiałą.

11.wymagania dotyczące parkingów przy budynkach usytuowanych w zabudowie MM jest praktycznie nie do zrealizowania.

12.rozszerzenie opieki konserwatorskiej na tak dużym obszarze (punkt A) znacząco podnosi koszty inwestycji,czy remontów w tym obszarze.Ponadto przy braku wymogu wstępnej konsultacji z konserwatorem przed projektowaniem wymaga się jego akceptacji gotowego projektu.Jak wpłynie takie poszerzenie na remonty realizowane przez ZBK czy TBS? Czy planuje się wprowadzenie zespołu architektów do oceniania projektów pod względem architektonicznym?

Powstaje jeszcze pytanie dlaczego przy tak poważnych pracach nie przeprowadzono konsultacji z architektami,inżynierami ,którzy w przyszłości będą z tym planem pracować.

 • tekst wystąpienia stanowi zał. nr.17

Radny Julian Serafin – dlaczego w planie zagospodarowania nie jest określony teren przyszłego targowiska.

Tadeusz Pawlik architekt przedts.projektanta – poinformował, projekt miejscowego planu zagospodarowania Prudnika był wyłożony do wglądu osób zainteresowanych przez 3 tygodnie. Było także zorganizowanie sptkanie z radnym w celu analizy projektu. Projekt planu został sporządzony zgodnie z wieloma ustawami m.in o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawem budowlanym,o zabytkach,ochronie środowiska.

Odnosząc się do uwag przedstawionych przez radnego F.Fejdycha wyjaśnił, są dwie klasy wysokości budynku , klasa I do 12m ,klasa II do 25m.Obecnie rzadko się projektuje jak i adaptuje budynki w II klasie z uwagi na nie opłacalność. Nie może być dowolności w kolorystyce , niedopuszczalne jest ,aby w środowisku zieleni istniał budynek z czerwonym pokryciem dachowym. Wymogi nie ograniczają prac inwestycjnych. Związek Inżynierów i Techników Budownictwa niema

uprawnień do projektowania. Osiedla muszą spełniać ustawowe wymogi, zasadniczo dotyczy to układu dachu. Do pokryć dachowym można stosować dachówkę lub tańszy materiał jakim jest blacha dachówko podobna.Planowanie oznacza określenie kształtu, kolorystyki jak i stosowanych materiałów do wykonania.Obecnie dom powinien posiadać co najmniej 4 miejsca parkingowe.Parkowanie samochodów powinno się odbywać na terenach właściciela budynku. Takie same wymogi dotyczą budownictwa indywidualnego jak i prowadzonego w ramach TBS.Problemu samochodów nie można schować .Obecnie są zalecenia aby 100% zieleni było biologicznie czynnej tzn. że powinno być mniej utwardzeń , które wywołują powodzie. Uważa, uwagi przedstawione przez radnego F.Fejdycha do miejscowego planu zagospodarowania Prudnika za niesłuszne.

Radny Julian Serafin - uważa,za słuszne przywiązywanie szczególnej uwagi do miejsc parkingowych.

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że dobrze się dzieje ,że w sąsiedniej gminie Lubrza są łagodniejsze wymogi dla inwestorów w zakresie budownictwa jednorodzinnego jak i inwestycyjnego. Nasza gmina jest w tym zakresie mniej przyjazna.

Henryk Sobczak Przewodniczący Rady – przy projektowaniu powinny obowiązywać kryteria, bo one tworzą klimat miasta.

Radny Jan Mokrzycki –uważa,że rozszerzenie strefy konserwatorskiej poza centrum nie jest konieczne. Nie wszystkie budynki są wpisane w rejestrze zabytków. Będzie to komplikowanie sytuacji inwestorów.

Tadeusz Pawlik architekt – wyjaśnił, w Pokrzywnej obowiązuje zakaz stosowania współczesnych materiałów budowlanych. Obecna ul. Grunwaldzka w przeszłości była oazą zieleni, w chwili obecnej już do niej nie należy.

Radny Jan Mokrzycki – ponownie zabierając głos stwierdził,że uzgodnienia dot: zabytków należą do bardzo trudnych .

Marek Radom Sekretarz Gminy – zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu przestrzennym w imieniu Burmistrza przedstawił listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika –

stanowi zał. nr.18

Listę taką otrzymał każdy radny.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

“za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów “przeciw” nie było “wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIII/246/2004 w spr: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

 • Uchwała stanowi zał. nr.19

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

Radni uwag nie wnieśli.

“za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów “przeciw” i “wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXIII/247/2004 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

 • Uchwała stanowi zał. nr.20

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

Marek Radom Sekretarz Gminy – wyjaśnił, proponuje się dokonanie zmiany uchwały nr XX/222/2004 z dnia 31 marca 2004r. w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. W dniu 5 maja Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając w nim nieważność w § 1 ust.2 lite”, w zakresie określenia terminu do którego nie nastąpiła sprzedaż lokali – w uchwale jest do dnia podjęcia niniejszej uchwały – powinno być do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Powyższe wynika z faktu,że uchwała jest przepisem prawa miejscowego i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Radni uwag nie wnieśli.

“za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów “przeciw “ i “wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchałę Nr XXIII/248/2004 zmieniającą uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

 • Uchwała stanowi zał. nr.21

P k t . 5

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił pismo Kuratowa Opolskiego zawierającego sugestię zorganizownia debaty nt. prudnickiej oświaty. Spotkanie takie odbyło się 13 maja z udziałem Przewodniczących komisji rady,Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Radą Rodziców, Przedstawicielami Romów i Z-cą Opolskiego Kuratora Oświaty.

Radny Jan Roszkowski – dlaczego z Biuletynu Informacji Publicznej znikło nazwisko śp.radnego M.Wójtowicza?

Marek Radom Sekretarz Gminy – wyjaśnił,jest to strona informacyjna , która ulega stałej aktualizacji.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXIII sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.14.oo i zakończyło o godz. 16.50 . Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach , oryginał pozostaje w aktach Wydz.Organizacyjnego , drugi egz.przekazany został Burmistrzowi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Jolanta Wróblewska
Protokołowała

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • załączniki do protokołu XXIII.exe (rozmiar 2 669,75 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-06-09 11:22:26, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1052
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104