14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-11-10 13:31:02, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XIV
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
w dniu 23 października 2003r.


Na 20 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyło 19
radnych.
/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Radna nieobecna usprawiedliwiona:
Irena Madera

Radni Rady Miejskiej w Prudniku minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego Mieczysława Wójtowicza.

Harcmistrz Zbigniew Dąbrowski odznaczył Burmistrza Prudnika srebrną odznaką zasłużony dla Chorągwi Prudnickiej.

Ponadto w sesji uczestniczyłi Burmistrz Prudnika, Naczelnicy Wydziałów,
Maciej Markowski Prezes Prudnickich Zakładów Obuwia, Krystyna Murat Prezes „Primusa”
/ Lista obecności stanowi zał. nr 2/

P k t. 1
Przewodniczacy Rady Miejskiej Henryk Sobczak otworzył obrady XIV sesji, powitał radnych, zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – w sesji wg. listy obecności uczestniczy 19 radnych.
Następnie przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad
XIV sesji Rady Miejskiej w Prudniku
w dniu 23 października 2003r.


1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
3.Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
4.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XII sesji.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Informacja dotycząca Prudnickich Zakładów Obuwia.
7.Gospodarka finansowa gminy – podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Prudnika na 2003r.
- zmian w budżecie gminy Prudnik – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.
- zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.
8.Wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku,Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007
9.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawie :
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- sprzedaży nieruchomości,
- udzielenia bonifikat,
- zmiany uchwały w spr: zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
10.Regulacje oświatowe- podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwał w spr: utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w :
- Moszczance,
- Rudziczce,
- Szybowicach,
- Łące Prudnickiej.
11.Podjęcie uchwały zmieniajęcej uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu na lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik.
12.Zmiany organizacyjne – podjęcie uchwal w spr:
- odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- powołania Kierowanika Urzędu Stanu Cywilnego.
13.Informacja w spr: oświadczeń majątkowych radnych zgodnie z art.24 h ustawy o samorządzie gminnym.
14.Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków komunalnych ( zgodnie ze statutem gminy projekty uchwał wraz z uzasadnieniem przedstawi Komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa RM)
15.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia cem urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowago.
16.Wolne wnioski,komunikaty , zamkniecie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2
Burmistrz Zenon Kowalczyk przedstawił informację o podejmowanych działaniach między sesjami – stanowi zał. nr 3

P k t . 3
Z-ca Burmistrza Czesław Dumkiewicz przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską – stanowi zał. nr 4

P k t . 4
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XII sesji przedstawili :
Zdzisław Pikuła Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych , Edward Sąkól
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, Józefa Ćwierz Naczelnik Wydz. I K. – stanowią załącznik do protokołu i Nr XII.

P k t . 5
Interpelacje zgłosili radni :
Radny Ryszard Kwiatkowski
- jak mieszkańcy bloków spółdzielczych przy rondzie (ul. Batorego,Powstańców) jadąc z miasta mogą wjeżdzać na swoje posesje .Czy muszą jechać na ul. Kolejową,Prążyńską czy Powstańców i tam gdzieś zawracać a następnie wjeżdźać na swoje podwórko.
- podobnie , jak mieszkańcy ul.Polnej i Polnej Bloki jadąc z miasta mogą wjeżdżać na swoje ulice.Czy mogą dokonać skrętu w lewo i wjeżdzać na ulicę dojazdową do ul.Polnych,czy muszą jechać na rondo.
/ interpelacja stanowi zał. nr 5/

- kiedy zostaną poprawione lub wyremontowane pobocza i przekopy na jezdni pozostałe po pracach ziemnych na ulicy dojazdowej do ul. Polnej i Polnej Bloki od krzyża do wjazdu na ul. Polną. Po deszczach nie można tam przejść i przejechać.
/ interpelacja stanowi zał. nr 6/

- czy przeniesienie jednego kursu komunikacji miejskiej z ul. Jesionkowej w godzinach rannych na ul. Łangowskiego nastręcza kłopotów.
/ interpelacja stanowi zał. nr 7/

Radny Jacek Szczepański
- czy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku planuje uruchomienie naturalnego lodowiska w Prudniku.
/ interpelacja stanowi zał. nr 8/

Radny Mariusz Półchłopek
- jakie są możliwości finansowe naszej gminy w zakresie wprowadzania ulg podatkowych dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.
/ interpelacja stanowi zał. nr 9/


Radny Jan Roszkowski
- dlaczego pomimo licznych interwencji dotychczas nie zmieniono znaku drogowego przed rondem na drodze z Nysy. Brak informacji o kierunku „Gliwice” powoduje, że wiele samochodów nadal jedzie ul. Nyską,Kolejową i Powstańców Śląskich w kierunku Lubrzy i dalej ,zamiast jechać obwodnicą.
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/

Radny Radosław Roszkowski
- czy są zabezpieczenia gwarancyjne dot: wykonanych remontów elewacji w mieście. Dla przykładu odpadają duże fragmenty ozdobnych gzymsów na budynku przy ul. Batorego.
/ interpelacja stanowi zał. nr 11/

Radny Franciszek Fejdych
- umiejscowienie przystanku autobusowego na ul. Morcinka. Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców i problemów z dokonywaniem nawrotu autobusu ,wnioskuje o przywrócenie przystanku na ul. Batorego.
/ interpelacja stanowi zał. nr 12/
- dot: odprowadzenia wód opadowych z rejonu nowego ronda przy drodze do Czyżowic. Zwraca się z prośbą o przeprowadzenie analizy tego problemu i przeprowadzenie prac związanych z odprowadzeniem wód w pewnej odległości od posesji na którą aktualnie odprowadzono wodę.
/ interpelacja stanowi zał. nr 13/

Radny Leszek Piasecki
- podwórko między zachodnią stroną Rynku, ul.Zamkową i ul. Piastowską przypomina widoki ksieżycowe.Mieszkańcy przeklinają ten obskurny i zaniedbany teren leżący w centrum miasta. Wnioskuje o ujęcie remontu podwórka w przyszłorocznym budżecie.
/ interpelacja stanowi zał. nr 14 /Radny Edward Mazur
- w jaki sposób Urząd Miejski ma zamiar zabezpieczyć bezpieczeństwo przejeżdzających samochodów ul. Batorego oraz kiosk „Ruchu” przy ul. Batorego ponieważ kamienie złożone na łące przy rzece, które zostały przywiezione przez młodzież na tzw. obchody dni młodzieży europejskiej są wykorzystywane do rzucania w szyby kiosku i przejeżdźające samochody.
/ interpelacja stanowi zał. nr 15 /

Radna Jadwiga Harasymowicz
- czy planowana jest podwyżka płac dla pracowników administacyjnych w szkołach.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – wyjaśnił, podwyżki płac zostały zaakceptowane z wysokości 6% od 1 października 2003r.


Wnioski zgłosili radni.

Radny Ryszard Kwiatkowski
- proponuję aby służby komunalne i odpowiedzialne urzędu wspólnie opracowały „Raport o stanie ulic i dróg na terenie Gminy Prudnik” z zaznaczeniem właścicieli, potrzebnych remontów i wspólnego opracowania terminów tych prac.
/ wniosek stanowi zał. nr 16 /

- problemy bezpieczeństwa i przeciwdziałania wszelkim patologiom są w zainteresowaniu radnych. W związku z tym proponuje zarganizować spotkanie dzielnicowych z radnymi i przedstawicielami placówek oświatowych celem : wzajemnego poznania się, przedstawienia problemów i nawiązania współpracy .
/ wniosek stanowi zał. nr 17 /Radny Edward Mazur
- na prośbę mieszkańców oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Szkoły Podstawowej przy ul. Podgórnej – wnioskuje o naprawę chodnika przecinającego ul. Tabory do stacji paliw „Statoil”- w czasie opadów są trudności w bezpiecznym przejściu chodnikiem . Można na zimno masą bitumiczną naprawić chodnik.
/ wniosek stanowi zał. nr 18/

Radny Franciszek Fejdych
- ponawia wniosek zgłaszany od 3 lat dot: wykonania drogi dojazdowej do
posesji 19a w Niemysłowicach. Przy drodze mieszka 10 rodzin.
/ wniosek stanowi zał. nr 19/
- wnioskuje o ujęcie w budżecie na 2004r. remontu hali sportowej w Niemysłowicach w zakresie umożliwiającym jej użytkowanie przez młodzież
i mieszkańców i przekazanie jej pod użytkowanie Radzie Sołeckiej.
/ wniosek stanowi zał. nr 20/
- wnioskuje o sporządzenie i przedstawienie Radzie Miejskiej raportu na temat
stanu bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i gimnazjach i określenie
potrzeb w tym zakresie .
/ wniosek stanowi zał. nr 21 /
- w oparciu o dyskusję przeprowadzoną na Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego RM wnioskuje o rozpatrzenie przy konstrukcji budżetu gminy na 2004r. wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez radnych od początku kadencji.Wnioskuje aby taka procedura obowiązywała w każdym roku budżetowym.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska przyjęła wniosek radnego F.Fejdych dot: rozpatrzenia przy konstrukcji budżetu na 2004r. wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez radnych od poczatku kadencji.
/ wniosek stanowi zał. nr 22 /
- przedstawienie informacji obejmującej nazwę firmy i wielkość udzielonych ulg,umorzeń i przesunięć podatku w roku 2003r. przez Pana Burmistrza , informację pisemną (pełną) proszę przedstawić radnym Rady Miejskiej.
/ wniosek stanowi zał. nr 23/

Radny Jan Roszkowski
- projekt uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2004r. oraz szczegółowość materiałów stanowiących załączniki do projektu uchwały, winny zawierać takie same zapisy i materiały jak uchwała budżetowa na 2003r.
/ wniosek stanowi zał. nr 24/

Burmistrz Zenon Kowalczyk – przedłożony radnym projekt budżetu gminy na 2003r. był szczegółowy.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Jana Roszkowskiego dot: szczegółowości materiałów stanowiących załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2004r. na sesji listopadowej z uwagi na wiele niewiadomych w zakresie kształu podatków na przyszły rok.
Radny Jan Roszkowski – przychylił się do propozycji Przewodniczącego Rady.

Radny Julian Serafin
- dot: rozwiązania możliwości projektu technicznego do spraw związanych z drzewostanem osiągając efekt ekologiczny ochrony przyrody podwyższenia kwoty z 50.326,00 do 75.000,00 tak aby do maja można złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska.
/ wniosek stanowi zał. nr 25/

P k t . 6
Maciej Markowski Prezes Prudnickich Zakładów Obuwia – przedstawił sytuację w jakiej znalazł się Prudnicki Zakład Obuwia.
Został opracowany plan naprawy obejmujący restrukturyzację produkcji i zatrudnienia. Aby spółka mogła nadal funkcjonować powinno nastąpić dofinansowanie w wysokości ok. 1,5 mln zł. na zakup materiałów do produkcji obuwia zimowego. Spółka złożyła do banków wnioski kredytowe – banki wnioski rozpatrzyły negatywnie.Troska o firmę i pracowników spowodowała konieczność zastanowienia się nad dalszym funkcjonowaniem spółki. Jedną z możliwości jest połączenie spółki „Primus” z Prudnickimi Zakładami Obuwia.
Koncepcja ta znalazła odbicie w opracowanym planie , który zostal przesłany do Ministerstwa. Jest to jedyna alternatywa – aby spółka mogła otrzymać dofinansowanie ze Skarbu Państwa i działać w nowej formie

Krystyna Murat – Prezes „Primusa” przedstawiła dwa warianty dot: możliwości dalszego funkcjonowania spółek.
Wariant I – każda z tych spółek w najbliższym czasie będzie zmuszona ogłosić upadłość. Zobowiązania obu spółek wynoszą ok. 19 mln. zł.straci Skarb Państwa i gmina. Majątek upadłościowy nie pokryje zobowiązań wobec ZUS.

Wariant II – uruchomienie procesu naprawczego . Projekt taki został przedłożony Burmistrzowi i Skarbnikowi Gminy.
Do Ministerstwa został także przedłożony warian naprawczy , zakładający połączenie obu podmiotów , zakłada on także generację w ciągu 7 lata dochodów, które pozwolą zaspokoić wierzycieli.
Połączenie obu podmiotów nastapiło by na podstawie art. 492 KSH, Skarb Państwa odkupi udziały gminy.Nowo powstały podmiot gospodarczy jest w stanie umieścić na rynku 300- 400 tyś par obuwia. Do osiagnięcia tego celu będzie wymagana pożyczka krótkoterminowa , która może być udzielona z budżety państwa. Do roku 2006 spółka działająca w nowej formie może zatrudnić do 500 pracowników ,produkować ok. 400 tyś par obuwia , spłacić zobowiązania w ciągu 3 lat. Może powrócić do działalności sprzed 1995r.
Na obecnym parku maszynowym jest możliwość uruchomienia produkcji ok. 800 tys par obuwia, jest to jednak uzależnione od zysku.Uruchomienie nowego podmiotu gospodarczego dbędzie się z zyskiem dla Skarbu Państwa natomiast gmina zyska zwiększenie zatrudnienia. Od dobrej woli wierzycieli zależy powstrzymanie się od ściągania swych należności.
Połączenie obu spółek jest obciążone dużym potencjałem ryzyka lecz istnieje szansa ,że połączenie podmiotów zniweluje bolące miejsce na mapie miasta i będzie sprzyjało rozwojowi gminy.

Radny Ryszard Kwiatkowski – wątpi w powodzenie planu z uwagi na napływ taniego obuwia z importu.
Radny Edward Mazur – czy „Primus” jest w stanie przejąć Prudnickie Zakłady Obuwia.
Radny Mariusz Półchłopek – jaki jest stan zapasów obuwia, i czy można nadwyżkę przekazać ludziom ubogim.
Radny Franciszek Fejdych – jaki procent szansy powodzenia dają Prezesi obu spółek opracowanej koncepcji połączenia.

Krystyna Murat – Prezes „Primusa” – poziom ryzyka wynosi 50/50 , segmenty społeczne będą poszukiwały obuwia za przestępną cenę. Przy opracowaniu koncepcji brano pod uwagę ilość obuwia na rynku , lecz „Primus” ma unikalne wzory. Tylko optymizm w działaniu może przynieść sukces.

Radny Mirosław Kamiński – zwrócił uwage,że wcześniej docierały do radnych informacje o przestarzałym parku maszynowym i technologiach. Jaki będzie procent zwolnień.
Maciej Markowski Prezes Prudnickich Zakładów Obuwia – poinformował, proces produkcyjny wymaga zmian reorganizacyjnych. Zmiany takie muszą być w zakresie zapasów magazynowych. Sprawa obuwia dla ludzi ubogich leży w gestii gminy.

Radny Edward Mazur – czy obecna Pani Prezes „Primusa” może być syndykiem.

Krystyna Murat – Syndyka masy upadłościowej wyznacza sąd. Prezes nie może być syndykiem.
Przy ogłoszeniu upadłości będą musiały nastąpić zwolnienia. Natomiast przy dalszym funkcjonowaniu będzie następowało zatrudnienie np. pracowników szyjących buty. W chwili obecnej także obie spółki posiadają odrębne administarcje.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania Prudnickich Zakładów Obuwia Spółka z o. o.

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że poparcie stanowiska przez radnych jest związane z pełną informacją o programie naprawczym, takich informacji brak.Radni mają głosować bez znajomości wyniku finansowego spółki.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – jedynym sensownym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest przyjęcie programu opracowanego przez Zarząd PZO i „Primusa” w celu połączenia spółek w jeden organizm gospodarczy aby uzyskać pomoc ze Skarbu Państwa. Jeżeli takie działanie nie zostanie podjęte to istnieje groźba ogłoszenia upadłości. Program naprawczy powstał aby uratować spółki.

Radny Franciszek Fejdych – uwża,że powinien posiadać pełną informację, aby zaakceptować stanowisko .

Krystyna Murat – wyjaśniła,Burmistrz otrzymał materiały wczoraj. Radni mogą się z nimi zapoznać po podpisaniu klauzuli zachowania tajemnicy. Ministerstwo nie narzuca działań. Oferta odkupu udziałów zostanie dopiero przedstawiona. Negocjacje dopiero nastapią. Na obecnym etapie rada nie ponosi odpowiedzialności.

Radny Franciszek Fejdych proponuje przerwę w obradach w celu zapoznania się radnych z przedłożonym planem naprawczym Burmistrzowi przez Prezesów spółek.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w chwili obecnej nie ma alternatywy.Gmina nie może udzielić pomocy finansowej Prudnickim Zakładom Obuwia. Gmina wcześniej także wystapiła do Ministerstwa Skarbu z propozycją połączenia obu spółek. Jeżeli będzie zgoda Ministerstwa na połączenie spółek i udzielenie pomocy finansowej z budżetu państwa – wówczas rada rozpatrzy możliwość zbycia udziałów. Musimy negocjować zwrot wniesionego wkładu , istnieje szansa uzyskania gruntów przy ul. Wiejskiej ( ok. 15 ha). Prosił o podjęcie stanowiska.

Radny Julian Serafin – popiera koncepcję połączenia obu spółek.
Radny Jan Roszkowski – uważa,że rada powinna poprzeć propozycje połączenia spółek i przyjąć zaproponowane stanowisko.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem stanowiska głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było
„wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Stanowisko Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania Prudnickich Zakładów Obuwia Spółka z o. o. – stanowi zał. nr 5

P k t. 7
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003 rok.
Projekt przedstawiła Bogusława Stankiewicz - Skarbnik Gminy poinformowała o rozwiązaniu rezerwy budżetowej dział 758 rozdział 75818 w kwocie 126.001,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną dla OSP w kwocie 5.000,00 zł na remont pomieszczeń II piętra w budynku Szpitala Nr 1 w kwocie 50.000,00 zł)dz. 851 rozdz.85111) na zadanie pn.”Roboty chodnikowe od Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w Prudniku” w kwocie 23.900,00 zł (dz.600 rozdz.60016) oraz na udział własny w
remoncie Gimnazjum Nr 1 w kwocie 92.500,00 zł (dz.801 rozdz.80110) i remont w ZSP PSP w Rudziczce w kwocie 4.601,00 zł(dz.801 rozdz.80101).
Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz.60016 na zadanie pn.”Roboty chodnikowe od Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w Prudniku” z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w kwocie 23.900,00 zł.
Zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w dz. 851 rozdz.85111 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Prudnik – na remont pomieszczeń II piętra w budynku Szpitala Nr 1.
Zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie dotacji dla Parafialnego Zespołu Charytatywnego „Caritas”w dziale 851 rozdz.85154 w kwocie 3.500,00 zł. Zmniejszenie w dziale 900 rozdz.90015 w zadaniu pn.”Zabudowa lamp oświetleniowych na terenie miasta i wsi” oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dz.900 rozdz.90004 pn.”Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku „ w kwocie 25.000,00 zł.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/127/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r.

- Uchwała stanowi zał. nr 6

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/128/2003 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2003r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr. 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła uchwałę NrXIV/129/2003 zmieniajacą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
- Uchwała stanowi zał. nr.8
Projekt uchwały w spr: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/130/2003 w spr: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów.
- Uchwała stanowi zał. nr. 9

P k t. 8
Radna Jadwiga Harasymowicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników – stanowi zał.nr.10
Radny Ryszard Kwiatkowski – zapytał,dlaczego na listach znajdują sie osoby
które nie mieszkają na terenie gminy Prudnik.

Sekretarz Gminy Marek Radom – wyjaśnił,że kandydować na ławnika może osoba, która zamieszkuje gminę Prudnik jak też osoba, która jest zatrudniona na terenie naszej gminy.

Radny Jacek Szczepański – złożył pisemne wyłączenie się z głosowania dotyczącego wyboru ławników do Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku z uwagi na kandydowanie – stanowi zał. nr. 10

Radny Ryszard Kwiatkowski – złożył pisemne wyłączenie się z głosowania dotyczącego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz na ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Prudniku z uwagi na swoje i swoich bliskich kandydowanie – stanowi zał. nr. 11

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydatury radnych :
1.Jadwigi Harasymowicz
2. Mariusza Półchłopka
3.Mariusza Wicherka
4.Edwarda Mazura
5.Radosława Roszkowskiego
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.
„za” powołaniem komisji skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 14 radnych , glosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej radna Jadwiga Harasymowicz przedstawiła zasady głosowania:
- przy głosowaniu na ławników do Sądu Pracy działającego przy Sądzie
Rejonowym w Prudniku – wyboru dokonujemy przez postawienie znaku „x”
w kratce obok nazwisk wybranych kandydatów. Nie postawienie zanaku „x”
przy żadnym kandydacie lub postawienie znaku „x” przy więciej niż 12
kandydatach powoduje nieważność głosów.
- przy głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowgo w Prudniku – wyboru
dokonujemy przez postawienie znaku „x’ w kratce obok nazwisk wybranych
kandydatów. Nie postawienie znaku „x” przy żadnym kandydacie lub
postawienie znaku „x” przy wiecej niż 26 kandydatach powoduje
nieważność głosów.
- przy głosowaniu na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu – wyboru
dokonujemy przez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk wybranych
kandydatów. Nie postawienie znaku „x” przy żadnym kandydacie lub
postawienie znaku „x” przy więcej niż 3 kandydatach powoduje nieważność
głosów.
- przy głosowaniu na ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
działajacego przy Sądzie Okręgowym w Opolu – wyboru dokonujemy przez
postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk wybranych kandydatów. Nie postawienie znaku „x” przy żadnym kandydacie lub postawienie znaku „x” przy więcej niż 2 kandydatach powoduje nieważność głosu.

Następnie komisja odczytywała kolejno nazwiska radnych – rozdawała karty do głosowania. Radni przystąpili do głosowania.
Ogłoszono przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej radna Jadwiga Harasymowicz odczytała :
- protokół komisji Strutacyjnej z ustalenia wyników tajnego głosowania na
Ławników do Sądu Rejonowego w Prudnika na kadencję 2004 – 2007

- protokół komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników tajnego głosowania na
Ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie
Okręgowym w Opolu
- protokół komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników tajnego głosowania na
Ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 – 2007
- protokół komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników tajnego głosowania na
Ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na
kadencję 2004 – 2007 , stwierdzający ,że pięciu kandydatów otrzymało tę
samą ilość głosów wobec powyższego komisja zarządziła ponowny wybór
jednego kandydata na ławnika .

Następnie Przwodniczący Rady Henryk Sobczak odczytał uchwały stwierdzajace wybór ławników :
- uchwała Nr XIV/131/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Prudniku na kadencję 2004 – 2007 – stanowi zał. nr. 12
- uchwała Nr XIV/132/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy
działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na kadencję 2004 – 2007 –
stanowi zał. nr. 13
- uchwała Nr XIV/133/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 - 2007 – stanowi zał. nr. 14
- uchwała Nr XIV/134/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy
Ubezpieczeń Społecznych działającego w Sądzie Okregowym w Opolu na
kadencję 2004 – 2007 – stanowi zał. nr. 15

P k t . 9

Projekt uchały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/135/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr. 16

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw ‘ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/136/2003 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr. 17

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęcim uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę NrXIV/137/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.18

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/138/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.19

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowalo 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/139/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.20

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/140/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.21

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/141/2003 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
- Uchwała stanowi zał. nr.22

Projekt uchwały w spr: sprzedaży nieruchomości .
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/142/2003 w spr: sprzedaży nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. nr. 23

Projekt uchwały w spr: udzielenia bonifikat.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych „przeciw” głosował 1 radny, „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/143/2003 w spr: udzielenia bonifikat.
- Uchwała stanowi zał. nr. 24

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęcim uchwały głosowalo 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/144/2003 zmieniajacą uchwałę w spr: zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
- Uchwała stanowi zał. nr. 25

P k t . 10

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
Przewodniczący Rady odczytał akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/145/2003 zmieniającą uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
- Uchwała stanowi zał. nr. 26

Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce.
Przewodniczący Rady odczytał akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/146/2003 zmieniającą uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce.
- Uchwała stanowi zał. nr. 27

Projekt uchwały w spr: zmieniający uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach.
Przewodniczący Rady odczytał akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach .
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjeła uchwałę Nr XIV/147/2003 zmieniającą uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szybowicach.
- Uchwała stanowi zał. nr. 28

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
Przewodniczący Rady odczytał akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowalo 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/148/2003 zmieniającą uchwałę w spr: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łące Prudnickiej.
- Uchwała stanowi zał. nr.29

P k t. 11
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

Radny Janusz Romaniuk - Przewodniczący Komisji Oświaty,Kultury , Sportu i Zdrowia przedstawił opinię komisji wnioskując, aby w załączniku do uchwały pkt. 7 włączyć do pkt. 3 natomiast stawki w pkt.9 pozostawić bez zmian – stanowi zał. nr.30

Radny Julian Serafn – w imieniu komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa przedstawił opinię komisji wnioskując o włącznie pkt. 7 do pkt. 3 w załączniku do uchwały natomiast pkt.9 pozostawić bez zmian – stanowi zał. nr.30

Radny Edward Mazur – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego przedstawił opinię komisji wnioskując włączenie pkt. 7 do pkt.3 w załączniku do uchwały, natomiast pkt. 9 pozostawić bez zmian stanowi zał. nr.30

Radny Franciszek Fejdych – prosił o wyjaśnienie jak doszło do wpisania w opini komisji d/s Wsi,Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska wniosku do projektu uchwały skoro komisja zaopiniowała projekt pozytywnie nie wnosząc uwag.

Marek Radom Sekretarz Gminy – w chwili obecnej trudno jest sprawę wyjaśnić
z uwagi na zakończenie pracy osoby protokołującej posiedzenie komisji . Sprawa zostanie wyjaśniona jutro.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dot: pozostawienia na dotychczasowym poziomie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe określone w pkt.9 załącznika do uchwały.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych , głosów „przciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska wniosek przyjęła.

„za” włączeniem lokali znajdujących sie w pkt.7 załącznika do uchwały do pkt.3 głosowało 5 radnych ”przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 10 radnych.
Rada Miejska wniosek przyjęła.
„za” przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi wnioskami głosowało 16 radnych ,głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/149/2003 zmieniającą uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
- Uchwała stanowi zał. nr.31

P k t. 12
Projekt uchwały w spr: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjeła uchwałę Nr XIV/150/2003 w spr: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
- Uchwała stanowi zał. nr.32

Burmistrz Zenon Kowalczyk- wręczając wiązankę kwiatów złożył podziękowanie za dotychczasową pracę Pani Donacie Brodackiej na stanowisku Kierownikowa USC .

Andrzej Mićka Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego złożył w imieniu Wojewody Opolskiego podziękowanie za wieloletnią pracę w związku z przejściem na emeryturę Pani Donacie Brodackiej.

Projekt uchwały w spr: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIV/151/2003 w spr: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego .
- Uchwała stanowi zał. nr.33

P k t. 13
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym przedstawił informację w spr: oświadczeń majątkowych radnych – stanowi zał. nr.34
Radni uwag nie wnieśli.

P k t. 14
Zgodnie ze statutem gminy Prudnik Komisja Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa po rozpatrzeniu skargi Pana Leszka Sieprawskiego oraz skargi Pana Teodora Dąbrowskiego na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku uznała obie skargi za bazzasadne.
Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/152/2003 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. nr 35

Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych ,głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/153/2003 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
- Uchwała stanowi zal. nr 36


P k t. 15
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/154/2003 zmieniajacą uchwałę w spr: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego.
- Uchwała stanowi zał. nr 37

P k t. 16
Wobec wyczerpania porządku obrad Przeowdniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporzadzono w 2-ch egz,oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.
Posiedzenie rozpoczęło sie o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.30.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 62.doc (rozmiar 175,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:51:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 61.doc (rozmiar 344,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:51:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 60.doc (rozmiar 648,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:50:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 59.doc (rozmiar 375,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:49:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 58.doc (rozmiar 168,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:48:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 57.doc (rozmiar 175,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:48:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 56.doc (rozmiar 565,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:47:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 55.doc (rozmiar 2 140,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:46:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 54.doc (rozmiar 341,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:43:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 53.doc (rozmiar 342,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:42:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 52.doc (rozmiar 331,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:41:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 51.doc (rozmiar 336,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:41:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 50.doc (rozmiar 237,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:39:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 49.doc (rozmiar 292,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:39:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 48.doc (rozmiar 196,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:37:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 47.doc (rozmiar 153,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:35:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 46.doc (rozmiar 152,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:34:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 45.doc (rozmiar 162,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:33:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 44.doc (rozmiar 154,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:32:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 43.doc (rozmiar 158,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:31:51, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 42.doc (rozmiar 175,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:31:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 41.doc (rozmiar 150,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:30:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 40.doc (rozmiar 275,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:30:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 39.doc (rozmiar 249,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:29:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 38.doc (rozmiar 261,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:28:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 37.doc (rozmiar 274,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:23:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 36.doc (rozmiar 415,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:22:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 35.doc (rozmiar 524,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:22:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 34.doc (rozmiar 190,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:21:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 33.doc (rozmiar 699,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:20:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 32.doc (rozmiar 263,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 13:54:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 31.doc (rozmiar 243,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 11:37:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30.doc (rozmiar 180,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 11:02:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29.doc (rozmiar 311,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 10:49:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28.doc (rozmiar 401,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 10:26:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27.doc (rozmiar 606,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 10:21:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26.doc (rozmiar 379,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 10:13:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25.doc (rozmiar 180,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 10:00:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24.doc (rozmiar 218,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:58:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23.doc (rozmiar 218,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:56:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22.doc (rozmiar 163,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:55:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21.doc (rozmiar 283,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:55:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20.doc (rozmiar 144,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:52:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19.doc (rozmiar 138,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:51:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18.doc (rozmiar 146,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:51:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17.doc (rozmiar 301,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:50:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16.doc (rozmiar 185,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:49:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15.doc (rozmiar 148,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:48:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14.doc (rozmiar 139,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:47:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13.doc (rozmiar 157,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:46:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12.doc (rozmiar 315,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:44:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11.doc (rozmiar 153,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:41:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10.doc (rozmiar 342,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:40:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 154,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:39:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 09.doc (rozmiar 154,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 09:05:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 08.doc (rozmiar 456,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:58:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 07.doc (rozmiar 256,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:56:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 06.doc (rozmiar 316,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:53:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 05.doc (rozmiar 283,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:51:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 04.doc (rozmiar 996,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:50:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 03.doc (rozmiar 1 538,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:39:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 01.doc (rozmiar 159,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-26 08:36:33, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1742
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104