51 - Protokół nr LI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny] 

P r o t o k ó ł Nr LI
sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 czerwca 2006r
.

 

Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli  wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/ (PRM_LI_zal1.jpg)

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrz , Skarbnik Gminy B. Stankiewicz , Sekretarz Gminy M. Radom, Naczelnicy Wydziałów , Sołtysi.
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2 i 3/ (PRM_LI_zal2.jpg)

P k t . 1
Przewodniczący Rady Jacek Szczepański otworzył obrady LI sesji , powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności w momencie jest rozpoczęcia uczestniczyło 19 radnych.
W trakcie obrad dołączyli  radni ;  M. Półchłopek i M.Kamiński.

Burmistrz Z. Kowalczyk – wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały druk nr 614 w spr: przekształcenia ZBK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

„za” wycofaniem  z porządku obrad projektu uchwały druk nr 614 głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Dalszych wniosków  do porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad LI sesji

1.Sprawy organizacyjne  :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjcie protokołu  z L sesji
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na L sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
- zmian w budżecie – wydatkach na realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych ,
- zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu,
- zmiany uchwały w spr; zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu,
- szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty….,
- upoważnienia Burmistrza,
- upoważnienia Burmistrza,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” na zadanie „Budowa WDK” w Rudziczce,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blnco’ wydatków na zadanie ulice”: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” wydatków na wystaw Twórców Ludowych,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” wydatków na XI Targi Przedsiębiorczości.
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” wydatków na wykonanie boiska sportowego w Moszczance.
6.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości grunt.
- zbycia nieruchomo9ści lokalowej i obciążenia nieruchomości grunt.
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- wydzierżawienia części nieruchomości
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
- utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,
- przeprowadzenia kontroli doraźnej,
- nadania odznaki honorowej,
- nadania odznaki honorowej,
- procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów dot; projektu budżetu,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy P-k za I półr.
- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Prudnika.
8.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z L sesji  głosowało 16 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 4 (PRM_LI_zal4_str1.jpg, PRM_LI_zal4_str2.jpg, PRM_LI_zal4_str3.jpg, PRM_LI_zal4_str4.jpg, PRM_LI_zal4_str5.jpg, PRM_LI_zal4_str6.jpg, PRM_LI_zal4_str7.jpg, PRM_LI_zal4_str8.jpg, PRM_LI_zal4_str9.jpg, PRM_LI_zal4_str10.jpg)

P k t . 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszona na L sesji przedstawili : Z-ca Burmistrza , Naczelnik Wydz. Ik J. Ćwierz oraz Naczelnik Wydz. GP. J. Stępień.


P k t . 4

Interpelacje zgłosili radni :
                                              
Radny R. Kwiatkowski
- kiedy PCM, Optima i Medykus przygotują wspólną  informację o godz. o godz. otwarcie 
  przychodni itp.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/ (PRM_LI_zal5_dok1.jpg, PRM_LI_zal5_dok2.jpg)

Radny J. Roszkowski
- jaka będzie organizacja ruchu w rejonie Rynku w związku z planowanymi robotami na 
   ulicach Królowej Jadwigi i Damrota.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/ (PRM_LI_zal6_dok1.jpg, PRM_LI_zal6_dok2.jpg)

Radny R. Roszkowski
- dot: podjazdu dla inwalidów na ul. Traugutta 28. Należy wykonać te drobną inwestycję poprzez przyspawanie metalowego podjazdu przy bramie wjazdowej na podwórko.
/ interpelacja stanowi zał. nr 7/ (PRM_LI_zal7_dok1.jpg, PRM_LI_zal7_dok2.jpg)

- czy prawdą jest krążąca po Prudniku plotka o powstaniu Marketu Biedronka naprzeciw Sądu 
   w Prudniku
/ interpelacja stanowi zał. nr 8/ (PRM_LI_zal8_dok1.jpg, PRM_LI_zal8_dok2.jpg, PRM_LI_zal8_dok3.jpg)

- jakie są losy projektu dotyczącego ścieżek rowerowych, które Pan Burmistrz Pikuła obiecał złożyć do Interegionu.  27.06.2006r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego i taki wniosek z Gminy Prudnik nie wpłynął.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 9/ (PRM_LI_zal9.jpg)

Radny S. Hajducki
- dot: usunięcia odpadów eternitu w byłych koszarach wojskowych ( na przeciw parku  )
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/ (PRM_LI_zal10_dok1.jpg, PRM_LI_zal10_dok2.jpg)

Radny J. Mokrzycki
- dot: zamku w Łące Prudnickiej , który jest obciążony komorniczo . Należy wspomóc potencjalnych nabywców w rozmowach z komornikiem . Obiekt ulega coraz większej dewastacji.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 11/ (PRM_LI_zal11.jpg)

Radny L. Piasecki
- czy jest w Urzędzie Miasta komisja ds. estetyki
/ pełny tekst interpelacji  stanowi zał. nr. 12/ (PRM_LI_zal12_dok1.jpg, PRM_LI_zal12_dok2.jpg, PRM_LI_zal12_dok3.jpg)

- kiedy zostanie utworzona sala obsługi petenta, kiedy zostanie wdrożony system oceny pracy poszczególnych pracowników , od którego uzależnione będą możliwości dalszego awansu. Kiedy zostanie opracowany informator budżetowy – skład mamy pieniądze i na co wydajemy.
/ pełny tekst interpelacji  stanowi zał. nr. 13/ (PRM_LI_zal13.jpg)

- co zrobić aby nasze miasto szybciej się rozwijało.  Jak wykorzystać nasze atutu i szanse. Czy miasto powinno:
-  przenieść targowisko z ul. Jagiellońskiej i kiedy,
- wprowadzić zakaz ruchu samochodowego w centrum,
- wybudować nowoczesne parkingi,
- stworzyć sieć ścieżek rowerowych,
- wprowadzić zakaz sprzedaży w szkołach napojów gazowanych,
- przebudować pomnik na Placu Wolności.
/ pełny tekst interpelacji  stanowi zał. nr.14/ (PRM_LI_zal14.jpg)


Wnioski zgłosił  radny R.Kwiatkowski
- dot: wykaszanie w okresie letnim terenów zielonych aby dzieci mogły się na nich bawić i uprawiać sport.
/ treść wniosku stanowi zał. nr.15/ (PRM_LI_zal15_dok1.jpg, PRM_LI_zal15_dok2.jpg)

 
- dot: wykonania miejsca do zawracania przy ul. Polnej, dlaczego wstrzymano zabudowę działek przy ul. Polnej Bloki planując tam komasację gruntów. Dlaczego nie wykonano zabezpieczenia mostku przy ul. Powstańców. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniono sprawy płacenia podatku przez niektórych właścicieli posesji położonych przy ul.Karola Miarki , a pomniejszonych w latach 70 – tych o grunt zabrany na chodniku . Dlaczego nie naprawiono dziur na ul. Biegnącej od ul Skowrońskiego do ul. K. Miarki  Ustawić tablicę informującą przyjezdnych o wjazdach na ul. Polną i Polna Bloki lub zmienić nazwę ul. Polnej Bloki.

/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 16/ (PRM_LI_zal16_dok1_str1.jpg, PRM_LI_zal16_dok1_str2.jpg, PRM_LI_zal16_dok1_str3.jpg, PRM_LI_zal16_dok2.jpg, PRM_LI_zal16_dok3.jpg)

- dot: wiaduktu przy ul. Powstańców Śl. – aby właściciel wiaduktu i chodników wykonał   
  oświetlenie tunelu aby mieszkańcy mogli się czuć bezpiecznie w porach wieczornych i 
  nocnych.
/ wniosek stanowi zał. nr. 17/ (PRM_LI_zal17_dok1.jpg, PRM_LI_zal17_dok2.jpg)

- dot: wykonania betonowej rynny na skarpie przy ul. Jesionowej aby skierowywać wody opadowe do kratek ściekowych.
/ wniosek stanowi zał. nr .18/ (PRM_LI_zal18_dok1.jpg, PRM_LI_zal18_dok2.jpg)  

P k t . 5

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/602/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

- Uchwała stanowi zał. nr.19

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/603/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 20026r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych .

- Uchwała stanowi zał. nr.20

Projekt uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/604/2006 w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.

- Uchwała stanowi zał. nr. 21

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/605/2006 zmieniającą  uchwałę w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.

- Uchwała stanowi zał. nr. 22

Projekt uchwały w spr: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było  „wstrzymał się” od głosu 1 radny .

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr LI/ 606/2006 w spr: szczegółowych zasad umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Prudnik oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów  do tego uprawnionych.

- Uchwała stanowi zał. nr. 23

Projekt uchwały w spr: upoważnienia Burmistrza.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/607/2006 w spr: upoważnienia Burmistrza.

-Uchwała stanowi zał. nr.24

Projekt uchwały w spr: upoważnienia Burmistrza.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę  Nr LI/608/2006 w spr: upoważnienia Burmistrza.

- Uchwała stanowi zał. nr.25

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco „ prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw i „wstrzymujących  się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/609/2006 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce „

- Uchwała stanowi zał. nr.26

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „II Etap Rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika – ulice: : Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Damrota”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/610/2006 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „II Etap Rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika – ulice : Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Damrota”

- Uchwała stanowi zał.nr.27

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad na dofinansowanie zadania pn. „IX Wystawa Twórców Ludowych i rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, Prudnik 2006”
Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę  Nr LI/ 611/2006 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Stowarzyszenie  Gmin Polskich Euroregionu Pradziad na dofinansowanie zadania pn.”IX Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego        

- Uchwała stanowi zał. nr.28

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „XI Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/612/2006 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Oposie na dofinansowanie zadania pn. „XI Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION”.

- Uchwała stanowi zał. nr.29

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Moszczance”

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/613/2006 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. ”Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Publicznej szkole Podstawowej w Moszczance”

- Uchwała stanowi zał. nr.30


P k t . 6

Przewodniczący komisji przedstawili opinie komisji – stanowią zał. nr.31

Radny J. Serafin – sprzedaż lokali odbywa się zgodnie z przepisami prawa . Jednak należy wziąć pod uwagę rachunek ekonomiczny , czy sprzedaż jest korzystna dla gminy.
Powinny być opracowane zasady  sprzedaży . Mienie gminy powinno być sprzedawane zasadzie przetargu.

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – projekty uchwał zostały przedłożone ponieważ najemy po raz kolejny zwrócili się z wnioskami o wykup lokali. Mając do tego prawo. Budżet jest zagrożony , jeżeli nie nastąpi sprzedaż nie będzie można zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań. Budżet w zakresie dochodów powinien być zrealizowany.

Radny S. Hawron – mienie gminy jest majątkiem wszystkich mieszkańców , dochody z jego sprzedaży powinny poprawić byt mieszkańców. Jeżeli zostanie sprzedaż dzisiaj dokonana to od listopada kasa gminy może być pusta. Ile środków brakuje w budżecie na dzień dzisiejszy.

Radny H. Sobczak – zasady zbycia były jasne. Natomiast rada zasady łamie.  Jak odpowiemy najemcom, że część lokali sprzedajemy a natomiast część nie będzie sprzedana. Jeżeli jest wola aby lokale sprzedawać to zasady są zbędne. Wszystkie wnioski najemców o sprzedaż lokali do września 2005r. Powinny być rozpatrzone pozytywnie. Na dzień dzisiejszy można myśleć ,że lokale są sprzedawane  po „uważaniu „

Radny J. Serafin – wnioskował o uchylenie uchwały z 1998r. w spr: pierwszeństwa w nabywaniu lokali. Powinny być opracowane zasady  sprzedaży lokali.

Radny J. Roszkowski – został podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu w wys. 5 mln zł , kredyt gmina będzie musiała spłacać ale z jakich środków.

Radny J. Mokrzycki – dzisiaj rada nie chce sprzedawać lokali natomiast w listopadzie sprzedaż nastąpi.

Radny F. Fejdych – lokale sprzedaję się tylko raz. Myśli ,że środki zostaną dobrze zagospodarowane. Zaproponował imienne  głosowanie nad projektami uchwał w spr: zbycia lokali użytkowych.

Radny S. Hawron – dzisiaj można podjęć decyzje o sprzedaży natomiast środki powinny być wydatkowane w listopadzie. Decyzję o wydatkowaniu środków powinna podjęć nowa rada. Następców nie powinno się pozostawić z pustą kasą.         

Radny  H. Sobczak – obowiązkiem jest wykonanie budżetu . Powinniśmy martwic się o gminę. Co będzie za 4 bądź 8 lat jest nie wiadomo , należy się domyślać ,że ze strony państwa będą musiały być podjęte działania w celu pozyskania środków do budżetu gminy. Zaproponował aby Przewodniczący Rady w momencie głosowania odczytywał imiennie listę radnych.

Radny S. Hawron – uważa, że wszystkie lokale handlowe powinny być w prywatnych rękach, lecz powinny być określone jasne zasady zbywania lokali użytkowych. Środki ze zbywanych obecnie lokali użytkowych powinny być wydatkowane dopiero w listopadzie br.Uważa ,że brak jest jasnych reguł zbywania lokali.

Radny J. Roszkowski – zaproponował przystąpienie do głosowania.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – radny J. Serafin zgłosił wniosek dot: uchylenia uchwały w spr: pierwszeństwa w zbywaniu lokali użytkowych. W celu konsultacji ogłosił przerwę obradach.

Po wznowieniu obrad głos zabrał radny J. Serafin informując ,że wycofuje wniosek  dot: uchylenia uchwały w spr: pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych.

Przewodniczący Rady J. Szczepański zaproponował przeniesienie na sesję sierpniową  rozpatrzenie projektów uchwał od druku  nr. 595 do 604.     

Radny H. Sobczak – przeniesienie projektów uchwał na sierpień miało by sens wówczas gdy by został przyjęty wniosek radnego J. Serafina . Przecież sytuacja do sierpnia się nie zmieni.

Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – zwrócił uwagę  ,że w tym czasie będzie przerwa urlopowa.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – przerwa urlopowa będzie w lipcu. Następnie poddał pod głosowanie wniosek dot:   przeniesienia rozpatrywania  na sesję sierpniową projektów uchwał od druku  nr 595 do 604 .

„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych .
Rada wniosek przyjęła.

- „za” przesunięciem na sesję sierpniowa projektu uchwały druk nr 595 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 596 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 597 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 598 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 599 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 600 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 601 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniowa projektu uchwały druk nr 601 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 602 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 603 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,
- „za” przesunięciem na sesję sierpniową projektu uchwały druk nr 604 głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych,      

 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/614/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.32

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/615/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.33

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/616/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.34

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie Uchwałę Nr LI/617/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.35

Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia części nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI?618/2006 w spr: wydzierżawienia części nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.36

P k t. 7

Projekt uchwały w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych .

Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/619/2006 w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.

- Uchwała stanowi zał. nr.37

Projekt uchwały w spr: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

- opinie komisji stanowią zał. nr.31

Przewodniczący Rady zaproponował termin przeprowadzenia kontroli do 17 sierpnia br.
„za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI/620/2006 w sp: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr.38

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/621/2006 w spr: nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr.39

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LI-622-2006 w spr: nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

- Uchwała stanowi zał. nr.40

Projekt uchwały w spr: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/623/2006 w spr: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżet.

- Uchwała stanowi zał. nr.41

Projekt uchwały w spr: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LI/624/2006 w spr: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- Uchwała stanowi zał. nr.42

Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

Radny F. Fejdych – poinformował, że wszyscy radni otrzymali uzasadnienie do projektu uchwały.

Burmistrz Z. Kowalczyk – sprawę należy rozpatrywać w kategorii niewielkiej potyczki w ramach całokształtu funkcjonowania gminy. Jest to druga skarga na działalność Burmistrza.
Urząd realizuje trudne zadania gospodarcze . Gmina na dzień dzisiejszy jest największym inwestorem za to należą się słowa uznania  dla pracowników , których pracę  ocenia  dobrze. Żadnemu przedsiębiorcy w gminie nie zostało poświęcone tyle czasu co przedsiębiorcy  prowadzącemu  Cmentarz Komunalny. Nie można działać poza granicami prawa. Na cmentarzu występował problem z utrzymywaniem drzewostanu. Najważniejszą sprawą jest przyszłość cmentarza . Obecnie podejmowane są działania związane z przejęciem ogrodów działkowych bo to będzie odpowiedź czy cmentarz nadal będzie funkcjonował w obecnym miejscu. Należy rozwiązać dotychczasową umowę na prowadzenie cmentarza. Nowa umowa powinna być jasna i przejrzysta. Musi być także ustalony sposób przygotowania terenu pod dalszą część. Przewidywany jest następujący tok załatwienia sprawy: załatwienie sprawy terenów ogrodów działkowych, rozwiązanie umowy, przetarg na prowadzenie cmentarza i nawiązanie nowej umowy.

Radny R. Kwiatkowski – uważa, że jest potrzebna nowa inwestycja tj. budowa Domu Pogrzebowego.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych , „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymało się” od głosu 6 radnych .
Rada Miejska nie podjęła uchwały w spr: uznania skargi na działalność Burmistrza Prudnika za zasadną.

Radny S. Hawron – ma nadzieje ,że Urząd Miejski będzie odpowiadał na pisma.

P k t .8

Przewodniczący Rady Jacek Szczepański przedstawił pismo dot: przejęcia ogrodów działkowych pod potrzeby Cmentarza Komunalnego.

Radny S. Hajducki – rozumie działkowców ale potrzeby cmentarza  są wyższą koniecznością. Działkowcy byli informowani odnośnie przekazania ogrodów pod cmentarz od 2000r. W innych kompleksach są działki , które można zagospodarować.

Radny M. Kamiński – ostatnio w mediach ukazały się różne informacje w mediach na temat Jego osoby. Poinformował, że nie jest i nie był człowiekiem ,tym o którym pisano. Mandat , który dali mu wyborcy upoważnia go do głosowania zgodnie z własnym sumieniem.

Radny F. Fejdych – podziękował radzie w imieniu pracowników „Pioniera” za przyznane odznaczenie.       

        Wobec wyczerpania porządku posiedzenia obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad LI sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło się o godz. 16.15. Protokół sporządzono a 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz,. Przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący            
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
Jacek Szczepański            

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 18.09.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PRM_LI_zal1.jpg (rozmiar 962,82 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal10_dok1.jpg (rozmiar 852,51 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal10_dok2.jpg (rozmiar 844,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal11.jpg (rozmiar 811,84 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal12_dok1.jpg (rozmiar 986,41 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal12_dok2.jpg (rozmiar 751,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal12_dok3.jpg (rozmiar 987,27 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal13.jpg (rozmiar 987,68 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal14.jpg (rozmiar 951,78 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal15_dok1.jpg (rozmiar 1 200,56 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal15_dok2.jpg (rozmiar 754,75 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal16_dok1_str1.jpg (rozmiar 1 179,38 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal16_dok1_str2.jpg (rozmiar 1 282,66 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal16_dok1_str3.jpg (rozmiar 850,04 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal16_dok2.jpg (rozmiar 983,13 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal16_dok3.jpg (rozmiar 1 031,80 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal17_dok1.jpg (rozmiar 1 266,09 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal17_dok2.jpg (rozmiar 840,85 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal18_dok1.jpg (rozmiar 1 388,88 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal18_dok2.jpg (rozmiar 881,93 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal2.jpg (rozmiar 801,40 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str1.jpg (rozmiar 1 066,12 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str10.jpg (rozmiar 796,21 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str2.jpg (rozmiar 1 091,27 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str3.jpg (rozmiar 1 101,51 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str4.jpg (rozmiar 1 086,17 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str5.jpg (rozmiar 997,62 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str6.jpg (rozmiar 1 021,31 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str7.jpg (rozmiar 1 008,53 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str8.jpg (rozmiar 1 072,12 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal4_str9.jpg (rozmiar 1 014,03 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal5_dok1.jpg (rozmiar 1 332,83 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal5_dok2.jpg (rozmiar 786,63 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal6_dok1.jpg (rozmiar 943,25 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal6_dok2.jpg (rozmiar 1 036,24 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal7_dok1.jpg (rozmiar 795,98 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal7_dok2.jpg (rozmiar 683,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal8_dok1.jpg (rozmiar 783,86 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal8_dok2.jpg (rozmiar 920,31 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal8_dok3.jpg (rozmiar 838,85 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LI_zal9.jpg (rozmiar 817,45 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-09-19 10:21:19, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 942
  wyślij podstronę na e-mail:
 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104