25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-06 08:36:17, dokument aktualny]


                                                                       P r o t o k ó ł Nr XXV

                                     z  sesji Rady Miejskiej w Prudniku

                                     odbytej w dniu 30 czerwca 2004r.

 

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyli wszyscy radni.

/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

 

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk,Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz,Sekretarz Gminy Marek Radom,Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Klimko,Prezes ZPB Frotex Stanisław Wedler,Naczelnicy Wydziałów , Sołtysi.

/Lista obecności stanowi zał. nr 1a/

  

P k t . 1

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXV sesji. powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 ustawowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczą  wszyscy radni.

 

Radni, uwag , wniosków do porządku obrad nie zgłosili.

 

 

                                                       Porządek obrad

                                         XXV  s e s j i  Rady Miejskiej  w  Prudniku

                                              w dniu 30 czerwca 2004r.

 

1.Sprawy organizacyjne:

-         otwrcie sesji i stwierdzenie quorum,

-         przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

2.Informacja nt. rynku pracy w Gminie Prudnik oraz perspektyw zwiększenia 

   zatrudnienia.

3.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

4.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIII.

5.Interpelacje i wnioski radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

-         zmian w budżecie gminy Prudnik,

-         zmian w budżecie gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,

-         zmiany uchwały w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7.Podjęcie uchwał w spr: zapewnienia współfinansowania zadań w ramach 

   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

a/budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Prudnik – Chocim-Dębowiec,

b/rozbudowa i modernizacja kąpieliska miejskiego w Prudniku,

c/remont nawierzchni boisk sportowych w PSP Nr 3 w Prudniku,

d/remont nawierzchni boisk sportowych w PSP Nr 4 w Prudniku,

e/”eurząd” dla mieszkańca Opolszczyzny,

-         uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi.

8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawie:

-         propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorrii dróg gminnych,

-         propozycji pozbawienia ulicy w mieście P-k kategorii grogi gminnej,

-         propozycji pozbawienia ulicy w mieście P-k kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania,

-         wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomści,

-         zbycia nieruchomości zabudowanej,

-         zamiany części nieruchomości.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

-         zwolnienia od opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

-         nadania odznaki honorowej,

-         nadania odznaki honorowej,

-         nadania odznaki honorowej,

-         nadania odznaki honorowej,

-         rozpatrzenie wniosku grupy radnych dot: odwołania Wiceprzewodniczącego RM.

11.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

 

„za” przyjęciem protokołu z XXIV sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

 

P k t. 2

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo artech polska sp.z o.o. dot: działalności spółki w Prudniku oraz perspektyw jej rozwoju – stanowi zał. nr 3

Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Prudnik wg. stanu na dzień 31 maja 2004r. – stanowi zał. nr 4

Radny Edward Mazur – czy Powiatowy Urząd Pracy posiada informacje ile osoób z terenu gminy będzie sie mogło w najbliższym czasie ubiegać o świadczenia przed emerytalne. Ponadto zapytał jakie przedsiębiorstwa  państwowe działają na terenie Prudnika.

 

Radny Jan Roszkowski – zwrócił uwagę, że komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zwróciła się z prośbą na posiedzeniu o uzupełnienie informacji przedstawionej przez PUP w zakresie państwowych zakładów pracy.

 

Grażyna Klimko z-ca Dyrektora PUP – wyjaśniła, pracodawcy nie maja obowiązku informowania PUP ilu zatrudniają pracowników , którzy mogą się ubiegać o świadczenia emerytalne. Takie dane przedstawiane są do GUS. Przedsiębiorstwem państwowym jest Stadnina Koni. Informacja zostanie uzupełniona i przedłożona radnym.

 

Radny Julian Serafin – czy PUP otoczył szczególną opieką pracowników upadłych Prudnickich Zakładów Obuwia.

 

Grażyna KLimko – wyjaśniła, PZO od 2-ch lat były monitorowane , został otwarty na terenie zakładu pracy punkt informacyjny. Zapewnił w ten sposób dostęp do informacji o sposobie rejestracji , ofertach pracy . Ok 100 osób zostało przekwalifikowanych z czego 90 znalazło zatrudnienie. Taki punkt wcześniej został uruchomiony we Frotexie. Obecnie wszyscy pracownicy dawnych PZO zostali zarejestrowani. Jeżeli został skrócony okres wypowiedzenia to osoba traci prawo do zasiłku. Osoby te otrzymały odszkodowania.

 

Radny Julian Serafin – uważa, że należy zaprosić do udziału w sesji syndyka PZO w celu przedstawienia sytuacji w zakładzie.

 

Przewodniczący Rady – wyjaśnił, syndyk do udziału w dzisiejszej sesji został zaproszony lecz do chwili obecnej jeszcze nie przybył.

 

Informację nt. działalności „Coroplastu” Sp.z o.o. Zakład w Prudniku przedstawił Zygmunt Trojniak – stanowi zał. nr 5

Poinformował m.in ,że zatrudnienie docelowo wynosiło będzie ok. 350 pracowników.

Radny Julian Serafin – ile wynosi średnia płaca i czy jest regulowana na bieżąco.

 

Zygmunt Trojniak -Kierownik Coroplastu w Prudniku – wynagrodzenia procowników są objęte tajemnicą. Są wypłacane regularnie.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – po zakończonym spisie bezrobocie w Prudniku wzrosło. Na dzień dzisiejszy wynosi ok. 20%. W chwili obecnej zostało ono urealnione. Odnośnie Prudnickich Zakładów Obuwai syndyk został zaproszony na dziesiejszą sesję w celu poinformowania o podejmowanych działaniach. Są zainteresowani zagospodarowaniem zakładu. Należy dołożyć starań aby zakład został sprzedany w całości.

Radni dalszych pytań nie zadawali.

 

Stanisław Wedler Prezes ZPB „Frotex” – poinformował, na bieżąco jest przedstawiana informacja o działalności zakładu w mediach. Współpraca z kontrahentami jest stabilna. Rynek tekstylny zostanie nasycony , zostaną zniesione kontyngenty. Należy zastanowić się czy zakład ma zatrudniać 250 – 300 osób i generować zyski z handlu. Nie było zbieżności odnośnie powyższej strategii z związkami  zawodowymi.

Wariant drugi zakłada funkcjonowanie zakładu dużego zatrudniającego ok.660 pracowników lecz z mniejszym zyskiem. Obniżone zostały wynagrodzenia o 7%.  Przez około 1 roku nie będą planowane podwyżki płac natomiast  ok 50 tys. zł zostanie przekazane na Fundusz Socjalny. Na dzień dzisiejszy została podjęta decyzja o przeniesieniu wykańczalni na stronę tkalni.

Nie będą dokonywane zwolnienia pracowników mogą natomiast nastąpić kosmetyczne przesunięcia. Frotex nie przyczyni się do zwiększenia bezrobocia w Prudniku. Jeżeli zarząd będzie miał zbyt na towary wówczas zostanie uruchomiona 3 i 4 zmiana. Są po rozmowach z firmą niemiecką chcącą przenieść produkcję z Francji do Polski.  Firma zajmowała by wolne hale produkcyjne w zakładzie. Planowane zatrudnienie w I fazie wyniesie 50 – 80 osób. Prowadzone są także rozmowy w prudnickim przedsiębiorcom na wynajem haki o pow. 2000 m2. Z dniem 18 sierpnia br. Oddział Celny ma być przeniesiony  do Frotexu.

 

Radny Julian Serafin – czy Frotex ma zawarte kontrakty z zachodem. Czy Prezes jest w stanie zapewnić , że do końca br. w firmie zatrudnienie będzie wynosiło nie miej niż 700 pracowników. Jaka jest średnia płaca. Krążą plotki ,że jest wypłacane niepełne wynagrodzenie. Czy hala da Coroplastu  została sprzedana, czy budynek „Białego Domu” zostanie sprzedany gminie, czy innemu nabywcy.

 

Stanisław Wedler Prezes ZPB „Frotex” – wszystkie świadczenie wobec pracowników są regulowane , może się pojawić 2 dniowy poślizg w wypłacie pensji.    

Z pracownikami został zawarty układ , musi nastąpić jego renegocjacja. Będą czynione starania aby w przyszłym roku było zatrudnionych nie mniej niż 660 osób. 25 pracowników na ich wniosek przeszło na świadczenia emerytalne, 15 osoób zostało zwolnionych z tytułu dyscypliny pracy. Przez najbliższe 5 lat Coroplastowi nie zostanie sprzedany obiekt w którym prowadzą działalność gospodarczą. Jest duże prawdopodobieństwo sprzedaży budynku Białego Domu gminie po wypracowaniu ceny z Burmistrzem.

 

Radny Jan Mokrzycki –  jakie tkaniny produkuje Frotex .

 

Stanisław Wedler Prezes ZPB Frotex-  produkujemy tkaniny  gładkie, dekoracyjne oraz specjalne . Kilka maszyn zostanie zlikwidowanych  z uwagi na przynoszące straty. Apretura i suszarnia pozostaje. Średnia płaca pracowników jest tajemnicą.

 

Radny Mariusz Wicherek – czy pracownicy obniżenie pensji otrzymali na piśmie.

 

Stanisław Wedler Prezes ZPB – związki zawodowe nie mogły się w tej materii porozumieć, Zw. „Solidarność” był za podpisaniem porozumienia przeciwny był natomiast Zw. „Włókniarzy” wówczas zarząd był zobligowany do samodzielnego podjęcia decyzji o obniżeniu wynagrodzeń. Jest skłonny obniżenia płac ustanowić na piśmie. Rok 2005 będzie trudnym dla zakładu. Począwszy od 2007r. będzie można przeznaczać środki na podwyżki płac.

 

Radny Mirosław Kamiński – jaki jest udział % w rynku krajowym i zagranicznym w sprzedaży.

Stanisław Wedler Prezes – 30% produkcji stanowi eksport, 70 % produkcji zbywanej jest na rynku krajowym. Na rynku jest duża konkurencja . Produkt  pochodzący z Pakistanu  czy też z Chin jest  tańszy o 30%. Musimy produkować towar o wyższej jakości oraz zwiększać asortyment np. o ręczniki hotelowe, plażowe. Posiadamy promesy kontraktowe do 2005r.

 

Radny Stefan Hajducki –  rynek  się kurczy , jakie będą dalsze losy zakładu.

 

Radny Edward Mazur – czy Frotex będzie dostawcą ciepła firmom które wydzierżawią hale.

 

Stanisław Wedler Prezes – wejście do Unii Europejskiej nic nie zmieniło , produkujemy towar o wysokiej jakości. Musimy natomiast bronić się przez podażą z USA , Chin i Pakistanu. Zarząd jest zainteresowany dostarczaniem  tańszego ciepła dla Prudnika. Propozycje zostaną przedstawione za 3 mieś.

 

Radny Jan Roszkowski – podziękował Prezesowi za działania zmierzające do zachowania struktury zatrudnienia  w zakładzie.

 

P k t . 3

 

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 6

 

P k t. 4

 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIII udzielili : Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy , Edward Sąkół Dyrektor GZ0 i W, Zdzisław Pikuła Dyrektor ZBK,Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji,Marek Radom Sekretarz Gminy – stanowią zał do protokołu Nr XXIV.

 

Radny Radosław Roszkowski – poinformował, ze Komenda Policji w Prudniku poparła jego inicjatywę publikacji zdjęć z aktów wandalizmu zarejestrowanych w ramach monitoringu.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – Komenda Policji stanie się właścicielem monitoringu i wówczas będzie mogła swobodnie decydować.

 

Radny Julian Serafin – dlaczego odpowiedzi na wnioski nie są przedstawiane na sesji. Uważa, że odpowiedzi na wnioski powinny być udzielane na sesji tak jak jest to z zapytaniami.

 

Przewodniczący Rady – statut określa formę udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski. Odpowiedz na wniosek radnego nie jest udzielana na sesji.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zwrócił uwagę, że na niektóre zapytania i wnioski radnych jest bardzo trudno udzielić odpowiedzi.

 

Radny Franciszek Fejdych – uważa , że Przewodniczący Rady powinien wyegzekwować odpowiedzi.

 

Radny Edward Mazur – TBS miał rozpocząć budowę nowych budynków, rada dokonała zamiany działek budowlanych. W chwili obecnej natomiast jest koncepcja adaptacji budynku na ul. A. Krajowej . TBS powinno się zaangażować w pozyskiwanie środków na budownictwo. Czy TBS nic nie będzie budował.

 

Przewodniczący Rady – rada nie podejmowała decyzji o budowie . TBS zdecydowało się na adaptację budynku przy ul. A . Krajowej i na ten cel pozyskało kredyt.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zmieniła się koncepcja z budowy nowych budynków na remont starej substancji mieszkaniowej. Obecnie przepisy pozwalają na adaptacje  budynków przez TBS. Rozpoczęcie remontu budynku przy ul. A. Krajowej nastąpi w październiku br. remont nastąpi przy udziale finansowym gminy.

 

Radny Julian Serafin – w 2002r. Burmistrz informował ,że zostanie rozpoczęta budowa mieszkań w ramach TBS , co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego natomiast obecnie informuje o remoncie budynku przy ul. A. Krajowej. Czy to oznacza ,że wyznaczony cel budowania nowych mieszkań nie zostanie osiągnięty.

 

Radny  Edward Mazur – statutowym zadaniem TBS jest budowa nowych mieszkań. 

 

P k t . 5

Interpelacje zgłosili radni  :

 

Radny Jacek Szczepański

-         czy w roku szkolnym 2004/05 przewiduje się redukcję zatrudnienia pracowników 

     administracji i obsługi w placówkach oświatowych ?. Jak to wpłynie na stan 

     sanitarny placówek .Czy oszczędności w gminie mają dotyczyć wyłącznie oświaty.

/ interpelacja stanowi zał. nr 7/

 

 

 

Radny Radosław Roszkowski –

-         co dalej z ulicą Akacjową .Niedawno  utwardzona została zniszczona przy budowie 

     kanalizacji i obecnie samochody ciężarowe użytkują sąsiadujące z drogą działki  

     gdyż droga nie spełnia swojej funkcji.

/ interpelacja stanowi zał. nr 8/

 

Radny Edward Mazur

-         proszę o pisemną informację jaka jest na dzień 30.06.2004r. kondycja finansowa 

     Spółek Gminnych  jak : ZUK,ZEC,  ZWiK,  Torkonstal oraz ZBK, jakie zobowiązania 

     finansowe mają te spółki i zakłady i w stosunku do kogo ? jakie są to kwoty. 

     Proszę o podanie szczegółowej informacji na temat wszystkich wierzycieli spółek i   

     zakładów z podaniem wysokości kwot finansowych i przyczyn ich powstania. 

/ interpelacja stanowi zał. nr 9/

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

-         czy nasza gmina ponosi koszty oświetlenia terenu wiaduktu przy ul. Powstańców 

     ŚL. oraz terenu przy rondzie tzw. lubrzańskim.Jakie są to wydatki.

/ interpelacja stanowi zał. nr 10/

 

Radny Leszek Piasecki

zgłosił interpelacje do protokołu

-         czy władze gminy myślą, wzorem Kędzierzyna – Koźla o zlikwidowaniu godzin 

     nadliczbowych w szkołach podstawowych i gimnazjach i zatrudnieniu nauczycieli 

     będących na bezrobociu. 

/ interpelacja stanowi zał. nr 11/

 

Radna Jadwiga Harasymowicz

/ interpelacja złożona bez formy pisemnej/

-         czy GZOiW przewiduje środki na zakup podręczników dla uczniów klas 4 i 5.

Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – zakupione  zostały wyprawki dla 127 uczniów. Na zakup podręczników dla starszych klas jest brak środków.

 

Radny Julian Serafin – na strzelnicy ma powstać ubojnia trzody.Czy gmina będzie partycypować w kosztach.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – gmina nie posiada wolnych środków. Może partycypować w gruncie.

Radny Julian Serafin – dlaczego winety na przejazd TIR- ów są sprzedawane tylko na Poczcie lub w Urzędzie Celnym.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zostaną podjęte działania zmierzające do sprzedaży winet na stacjach benzynowych. 

 

Wnioski zgłosili radni :

 

Radny Stefan Hajducki – dot:

-         ujęcia w planie inwestycyjnym gminy na lata 2004 – 2007 zadań:

  1. położenie na ul. Sowińskiego oraz ul. Asnyka chodników ( obecnie jest chodnik 

    trawiasty)

  1. częściowa wymiana zdewastowanych chodników , które były położone 32 lata wstecz dot: to ul. Tysiąclecia i Broniewskiego.

/ wniosek stanowi zał. nr 12/

 

Radny Franciszek Fejdych – w imieniu Komisji Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskował o przekazanie Hali Sportowej w Niemysłowicach w użytkowanie mieszkańcom wsi oraz wyjaśnienie sprawy gospodarowania budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Niemysłowicach – wnioski zostały przekazane do Burmistrza po posiedzeniu Komisji.

Ponadto poinformował, że od marca do chwili obecnej nie może uzyskać od ZWiK rur odwadniających.

 

Radny Edward Mazur

dot: przystanku autobusowego na ul. Morcinka. należy rozstrzygnąć czy przystanek ponownie przenieść na ul.Batorego jeżeli natomiast pozostanie przy ul. Morcinka wnioskuje aby jego przestrzegania i egzekwowanie było zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

/ wniosek stanowi zał. nr 13/

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

-         skorzystanie z dopłat unijnych na podawanie dzieciom w szkołach i przedszkolach 

mleka.

/ wniosek stanowi zał. nr 14/

 

Edward Sąkól DYrektor GZOiW – propozycja podawania dzieciom mleka w szkołach nie znalazła zainteresowania , część opłaty będą musieli ponosić rodzice.na temat tej sprawy odbędzie się spotkanie w Agencji Rynku Rolnego.

 

Radny Jan Roszkowski –

wnioski dot:

-         dokonanie przeglądu studzienek ściekowych ulicznych ponieważ niektóre z nich są 

     zanieczyszczone co uniemożliwia odpływ wód deszczowych powodując zalewanie 

     sąsiednich piwnic i tworzenie się kałuż na jezdniach , utrudniających  ruch 

     pojazdów. 

/ wniosek stanowi zał. nr 15/

-         wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w spr: ujęcia w 

     planie na lata 2005- 2006 zadania pn”odbudowa regulacji rzeki Prudnik w km 

    18+000 do km 28+000 „ tj. od m.Prudnik do m. Wierzbiec. W załączeniu zdjęcia.

/ wniosek stanowi zał. nr 16/

Ponadto uważa,że pracownicy urzędu odpowiedzialni za ochronę środowiska powinni zając się powstającą ubojnią.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – powstającą ubojnią zajmą się  instytucje , których pozwolenia będą wymagane.

 

Radny Radosław Roszkowski

-         proszę o znalezienie formuły umożliwienia korzystania z siłowni w OSiR młodzieży ( za niewielką odpłatnością). Z informacji posiadanych przez przeze mnie taka potrzeba istnieje , pozwoli to taż na lepsze wykorzystanie obiektu basenu.

/ wniosek stanowi zał. nr 17/

 

Radny Stanisław Hawron

wnioski dot:

-         ujęcia w porządku obrad następnej sesji propozycji zmiany uchwały w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – w zakresie ujęcia w planie zadania „ wymiana sieci wodociagowej na ul. Broniewskiego w Prudniku.

/ wniosek stanowi zał. nr 18/

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego St.Hawrona dot: ujęcia w planie „ wymiany sieci wodociągowej na ul. Broniewskiego”

„za” przyjęciem wnioski głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było. „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada wniosek przyjeła.

 

-         wszelkie propozycje uchwał o znaczeniu strategicznym dla miasta i gminy Prudnik winny być zgłaszane w terminach umożliwiających wszczęcie procedury inicjatywy podjęcia uchwał w/w sprawach przez radnych, Kluby Radnych czy komisje rady co gwarantuje par.20 Rozdz. III Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej w Prudniku.

/ wniosek stanowi zał. nr 19/

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego „za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „ wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Rada wniosek przyjęła.

 

P k t . 6

 

-         opinie komisji stanowią zał. nr 20

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/255/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 21

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/256/2004 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 22

 

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/257/2004 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

-         Uchwała stanowi zał. nr 23

 

P k t.  7

 

Projekt uchwały w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie w pkt. 2 projektu uchwał zmian kwot. Kwotę 5 246.000 zastąpić kwotą 3 969 853,16 zł natomiast kwotę 786.900 zastąpić kwotą 595 477,97 . Poinformował , każda wieś będzie kanalizowana etapowo. Oddzielnie na każdą wieś musi być opracowana dokumentacja.

 

Radny Jan Roszkowski- uważa, że Niemysłowice i Szybowice powinny być także zkanalizowane.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym przez Burmistrza głosowało 20 radnych , głosów „przeciw  „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/258/2004 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objetych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 24

 

Projekt uchwały w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/259/2004 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objetych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 25

 

Projekt uchwały w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Radny Ryszard Kwiatkowski – czy Szkoła Podstawowa na JW będzie miała także wykonane boisko.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – boisko w szkole Podstawowej na JW wymaga kompleksowego rozwiązania, wymagane jest tam kompleksowe rozwiązanie sprawy.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/260/2004 w spr: zapewnienia współfinansowania gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 26

 

Projekt uchwały w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/261/2004 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/261/2004 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

-         Uchwała stanowi zał. nr 27

 

Projekt uchwały w spr: przystapienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

 

Radny Edward Mazur – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego przedstawił opinię komisji – stanowi zał. nr 20

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było. 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/262/2004 w spr: przystąpienia Gminy Prudnik do projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

-         Uchwała stanowi zał. nr 28

 

Projekt uchwały w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się „ nie było.

 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/263/2004 w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 29

 

 

 

P k t . 8

 

Projekt uchwały  w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/264/2004 w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 30

 

Projekt uchwały w spr: propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej.

Radny Franciszek Fejdych – prosił o poprawienie stylu zapisu projektu uchwały.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/265/2004 w spr: propozycji pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej.

-         Uchwała stanowi zał. nr  31

 

Projekt uchwały w spr: propozycji pozbawienia ulicy w mieście P-k kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

-         opinie komisji stanowią zał nr. 20

„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 10 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada oddaliła projekt uchwały.

 

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych ,głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/266/2004 w spr: wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości.

 

- Uchwała stanowi zał. nr 32

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/267/2004 w spr: nabycia nieruchomości zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 33

 

Projekt uchwały w spr: zamiany części nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujacych się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/268/2004 w spr: zamiany części nieruchomości.

 

- Uchwała stanowi zał. nr 34 

 

 

P k t . 10

 

Projekt uchwały  w spr: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/269/2004 w spr: zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 35

 

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/270/2004 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

-         Uchwała stanowi zał. nr 36

 

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/271/2004 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „

-         Uchwała stanowi zał. nr 37

 

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik „

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/272/2004 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

-         Uchwała stanowi zał. nr 38

 

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/273/2004 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

-         Uchwała stanowi zał. nr 39

Salę obrad opuścił radny Janusz Romaniuk.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – przedstawił wnioski grupy radnych dot:

-          ujęcia w porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej wniosku o odwołanie z 

     funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku Pana Leszka Piaseckiego     

     stanowi zał. nr 40

-         odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku Pana Leszka Piaseskiego.- stanowi zał. nr 41

Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej.

Radni do komisji zgłosili kandydatury:

1.Radnego Mirosława Kamińskiego

2.Radnego Edwarda Mazura

3.Radnego Radosława Roszkowskiego

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Ogłoszono przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Mirosław Kamiński przedstawił zasady głosowania. Na kartce do głosowania są trzy możliwości , właściwy wybór należy zakreślić obwódką.

Radny Edward odczytał kolejno listę radnych – radni dokonali głosowania.

Po przerwie radny M.Kamiński przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania dot: odwołania radnego Leszka Piaseckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku stwierdzający,że w głosowaniu tajnym nie odwołano radnego Leszka Piaseckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku – protokół stanowi zał. nr 42

 

P k t. 10

Radny Franciszek Fejdych – wnioskował, aby na sali obrad pozostali wyłącznie  radni.Pozostali powinni salę opuścić.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Na sali obrad pozostali radni Rady Miejskiej w Prudniku.

Obrady rozpoczęto o godz.10.oo  natomiast zakończono o godz. 16.20.

 

Protokołowała                                                                          

Jolanta Wróblewska                                                      

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2587
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104