KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
(KARTY USŁUG / Referat Spraw Obywatelskich)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:51:03, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB 
pobrań: 113 
data: 2005-10-18 12:52:48 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 22/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 

 

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 237-238, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” zawierający potwierdzenie faktu pobytu
2. Dowód osobisty

3. Książeczka wojskowa (mężczyźni do lat 50, oficerowie do lat 60) lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych
4. Odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich (z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego) lub dowód osobisty osoby niepełnoletniej
5. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego

 

Opłaty:Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 

Termin załatwienia sprawy:


 

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Referatu Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257 poz. 1743 z późn zm.)

Informacje
dodatkowe:


 

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym. Zameldowanie potwierdza fakt pobytu w tym lokalu.
Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Opracował:  Anna Tomczyk
Sprawdził:    Kierownik - Andrzej Żurawski 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Aktualny druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (rozmiar 98,35 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:49:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • Aktualny druk zgłoszenia pobytu stałego.pdf (rozmiar 96,72 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:49:25, dokument aktualny]   więcej >>
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-18 12:52:48, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • zgl_pobytu_stalego.pdf (rozmiar 223,07 KB)
  [Marek Radom dnia 2006-06-30 14:02:48 do 2011-08-01 11:50:02]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>
 • zgl_pobytu_czasowego.pdf (rozmiar 275,87 KB)
  [Marek Radom dnia 2006-06-30 14:02:34 do 2011-08-01 11:50:09]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 785

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3058

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodano nowe załączniki
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104