KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP - Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(KARTY USŁUG / Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2011-06-01 11:07:33, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 2/WMGiGP
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 
 
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 125, tel. 77 40 66 257, fax 77 40 66 228, e-mail: stepien@prudnik.pl,  Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy
katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.
Opłaty:

brak
Termin załatwienia sprawy:

 
Od 1 do 2 miesięcy. Decyzję wydaje się na terenach, które nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego i poprzedzone są procedurą uzgodnienia projektu decyzji z organami upoważnionymi.
Tryb odwoławczy:


 
Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, 45-052 Opole w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Prudnika.
Podstawa prawna:


 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
Informacje
dodatkowe:

 
 brak

 

Opracowała:   Ewa Wiśniewska
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Ewa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2007-11-12  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 776

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1203

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana czasu pracy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104