nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(PRZETARGI / Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-09-06 12:32:16, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 236032 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

Numer sprawy: ZP.271.5.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału dla placówek oświatowych Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011.

a) Zapotrzebowanie na opał przedstawia się następująco:

Eko-groszek - 85 ton,                                                                                                            

 Węgiel kamienny gruby kostka -100 ton,                                                                               

 Węgiel orzech gruby - 10 ton

b) Placówki oświatowe Zespołu Szkół Gminy Izbicko objęte dostawą opału:

PSP OTMICE : eko-groszek - 40 ton i węgiel orzech gruby - 3 tony                                        

Otmice, Ul. Zawadzkiego 28

PSP KROŚNICA : eko-groszek - 45 ton                                                                                

Krośnica,  Ul. Szkolna 18

PSP IZBICKO / PG IZBICKO: węgiel kamienny gruby kostka - 100 ton                             

 Izbicko,  Ul. 15-go Grudnia 32

PP SIEDLEC: węgiel orzech gruby - 7 ton                                                                            

  Siedlec, Ul. Wiejska 4

c) Przedmiot zamówienia powinien spełniać dostawy opału o parametrach jakościowych: Eko-groszek - wartość opałowa: powyżej 26.000 kJ /kg                                                                    

- zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                

 - zawartość siarki: poniżej 0,6%

Węgiel kamienny gruby kostka - wartość opałowa: powyżej 26. 000 kJ/ kg                                      

  - zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                        

- zawartość siarki: poniżej 0,6%

Węgiel orzech gruby - wartość opałowa: powyżej 26. 000 kJ/ kg                                                       

 - zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                

 - zawartość siarki: poniżej 0,6%

2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą, etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb dostarczać opał pod wskazany adres przez odbiorcę do kotłowni w w/w szkołach.

3.Zgłoszone zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

4.Zapotrzebowanie ilościowe na w/w opał stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. 5.Opał będzie dostarczany transportem wykonawcy na swój koszt.

 6.W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy określonej ilości opału, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

8. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy, dla każdej dostawy bezwzględnie należy dostarczyć certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe dostarczonej partii opału.

9. Zamawiający wymaga aby dostarczany opał był przesiany.

10. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, realizację, co najmniej jednej dostawy opału odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia nie mniejszej niż; eko -groszek 50 ton, węgiel kamienny 50 ton, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.                                                                                
  •   - Wykonawca dołączy do oferty certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe określone przez zamawiającego - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty:

- Wykonawca dołączy do oferty certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe określone przez zamawiającego - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiana nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy,                                                                                        

- zmiana numeru konta bankowego,                                                                                                    

- zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia,                                                                                                  

- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych,                                                                                                           

  - zdarzeń losowych,                                                                                                                             

 - kopalnie wprowadzą podwyżki cen, dostawca udokumentuje podwyżkę cen,                               

- wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicko, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 7-sekretariat.

Otwarcie ofert:  22.08.2011r., godz.10.15, Urząd Gminy w Izbicku,                      

ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 14-sala narad.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                              Brygida Pytel Wójt Gminy

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa opału.doc

SIWZ z załącznikami - dostawa opału.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 09.08.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2192  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2452

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
wybór oferty
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001