nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(PRZETARGI / : Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przew)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2010-08-19 13:42:32, dokument aktualny] 

Izbicko, dnia 6.08.2010 r.

                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                        dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z  zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu, numer sprawy: ZP:341/8/2010

                                                                                                                                                                                                   Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180  Izbicko

www.izbicko.pl

przetargi@izbicko.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,   piątek 7.30-14.30

tel. 0774616172; fax. 0774631254

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.izbicko.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 4 parter ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. Kopiowanie dokumentów związane z ich udostępnianiem Wykonawcy,  Zamawiający wykonuje odpłatnie; 0,30 gr. za 1 stronę.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

                                                                                                                                                           1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, młodzieży do szkół tworzących Zespół Szkół Gminny Izbicko w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 łącznie z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu w dni zajęć szkolnych.                                                      

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: PSP w Izbicku, PG w Izbicku, PSP w Otmicach, PSP w Krośnicy, PP w Siedlcu, PP w Izbicku.                                                        

Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,  oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają.

                                    Rok szkolny 2010/2011

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Izbicku – 67 w tym:

z Siedlec 22, z Sprzęcic 5, z Poznowic 13, z Otmic 5, z Suchodańca 20, z Utraty 2,

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

Ilość uczniów dojeżdżających do PG w Izbicku – 109 w tym:

z Borycz 7, z Krośnicy 33, z Suchodańca 9, z Otmic 25, z Poznowic 9, z Siedlca 21, ze Sprzęcic 5,

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

 Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Otmicach  - 15 w tym:

z Poznowic 7, z Siedlca 3, z Sprzęcic 1, z Suchodańca 3, z Ligoty Czamborowej 1

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Krośnicy– 12 w tym:

z Boryczy 12

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.45

Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Siedlcu – 11 w tym:

z Poznowic 6, z Sprzęcic 5

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.10

Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Izbicku – 7  w tym:

z Suchodańca 5, z Otmic 2

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.00

Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do szkół przedstawia załącznik nr  9 do specyfikacji.

Dowóz realizowany musi być co najmniej 4 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych.

W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca  zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający  nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Długość zakładanej  trasy wynosi 268 km, są tu ujęte jednorazowe dowozy dzieci do szkół oraz odwozy dzieci do wsi.

W liczbie tej nie zostały ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu dzieci.

Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad dziećmi w postaci osób sprawujących, odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi.

Kierowca autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Wykonawca zapewni minimum 4 osoby odpowiedzialne za kompleksową opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz odwozu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zapewnieniem należytej opieki podczas wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów). 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2010, 2012/2013 w dni nauki szkolnej.

2. Rozpoczęcie terminu wykonania zamówienia w każdym roku szkolnym od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności:

 - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) -  Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,                                                                                                                                   a w szczególności:                                                                                                                                                        -  wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 usług polegających na przewozie dzieci do szkół wraz  z podaniem wartości zamówienia, dat wykonania i odbiorców  oraz referencjami w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                                                                                                                                                                                                            a w szczególności:                                                                                                                                                         

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym. Wykonawca załączy do oferty:  kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, kserokopie ubezpieczeń OC na te pojazdy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego dla każdego pojazdu

- Wykonawca zapewni min. 4 kierowców posiadających stosowne uprawnienia

- Wykonawca musi potwierdzić zapewnianie opieki nad dziećmi podczas przewozu osób odpowiedzialnych za sprawowanie opieki - min. 4 osoby

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

a w szczególności:                                                                                                                                     

    - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje polisą lub innym dokumentem potwierdzającym,

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

 5)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   

 6)        wnieśli wadium przed terminem złożenia ofert

 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty - 100%

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.08.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

Pokój nr 7 sekretariat na I piętrze

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia:  17.08.2010 r. o godz.10.15  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko                                                                                                                                                            

Pokój nr 14 sala narad na II piętrze

                                                                                                                                                                                   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                                                                                                               

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

                                                                                                                                                                                   

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                                                                                                                   

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

                                                                                                                                            

XVIII. Informacja o ograniczaniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie ogranicza się                                                                                                                                                          

XIX. Zmiana Umowy

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

XX.  Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 211687 - 2010 Data zamieszczenia 6.08.2010 r.

 

 Brygida Pytel Wójt Gminy                                                                                                                                                                            

Kierownik Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

SIWZ wraz z załącznikami.pdf

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 6.08.2010 r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3914  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4475

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zawiadomienie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001