Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
(PRZETARGI / Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2012-04-05 11:19:29, dokument aktualny]
 rozmiar: 18,77 KB 
pobrań: 45 
data: 2012-03-20 14:22:42 
opis:                                                                                           rozmiar: 9,71 KB 
pobrań: 49 
data: 2012-03-20 14:22:42 
opis:

                                                                                                                                                                                                           


Izbicko: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu

Numer ogłoszenia: 86462 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer sprawy: ZP.271.1.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu. Projektowany teren znajduje się w miejscowości Siedlec, w sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy głównej ulicy Wiejskiej.

 

Na inwestycję składa się:

A. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

- boisko do siatki plażowej: 1 szt.

- piaskownica: 1 szt. - ławka - (np. firma Puczyński ) - nr kat.04-04-06: 11 szt. - lub produkt równoważny

- ławka - ( np. Puczyński ) - nr kat. 08-02-02: 3 szt. - lub produkt równoważny

- kosz na odpadki ( np. firma Puczyński ) - nr kat. 13-07-13: 8 szt. - lub produkt równoważny

- latarnia parkowa - typ oprawy 12 Merkury, słup Ws2: 14 szt. ( np. Firma Produkcyjno-Handlowa ART. METAL Sp. j., 83-331 Przyjaźń, Łapino 34) - lub produkt równoważny

- płytki Flexi Step - lub produkt równoważny

- plac zabaw - elementy zabawowe: ( np. urządzenia zabawowe firmy Lars Laj Polska ,72-003 Dobra Szczecińska, ul. Migdałowa 11 ) - lub produkt równoważny

- Altana, nr kat. 13074: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Palenisko, nr kat. 13080: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Wyzwanie, nr kat. 10405: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Lokomotywa, nr kat. 11737: 1szt. - lub produkt równoważny

- Wieloryb, nr kat. 11259: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Auto, nr kat. 11258: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Kucyk, nr kat. 11261: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Morsy, nr kat. 11264: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Centrum aktywności, nr kat. 10620: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Huśtawki, nr kat. 11142: 1 szt. - lub produkt równoważny

Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i w załączonych do SIWZ dokumentach nazwy producentów należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zastosować wyroby innych producentów niż podane przez projektanta, jeśli spełniają wymogi projektowe.

B. MATERIAŁ ROŚLINNY:

Drzewa liściaste: 1. Betula youngi - brzoza brodawkowata: 1 szt.

2. Salix fragilis - wierzba zwisająca: 2 szt.

3. Syringa odm. Var Japonica - lilak: 1 szt.

Krzewy liściaste:

4. Rhododendron hirsutum - różanecznik: 3 szt.

5. Rhododendron impedilum - różanecznik: 3 szt.

6. Hydrangea macrophylla - hortensja pyłkowa: 5 szt.

7. Potentilla fruticana - pięciornik krzewiasty: 5 szt.

8. Philadelphus coronarius - jaśminowiec: 30 szt.

 9. Forsythia suspensa - forsycja zwisająca: 30 szt.

Drzewa i krzewy iglaste:

10. Picea glauca - świerk biały: 1 szt.

11. Abies balsamica - jodła balsamiczna: 1 szt.

12. Juniperus horizontalis Glauca - jałowiec płożący: 3 szt.

13. Pinus mugo - sosna karłowata: 3 szt. Żywopłoty:

14. Berberis thunbergi - berberys: 61 szt.

15. Berberis rubrostilla - berberys czerwonolistny: 13 szt.

Wrzosy i wrzośce:

 - Calluna vulgaris - wrzos pospolity

- Calluna vulgaris Silver Knight

- Calluna vulgaris Vickwar Flame

- Calluna vulgaris Elsie Purneli

- Erica camea Vivelii - wrzosiec krwisty

- Erica x Watsonii - wrzosiec Watsona

C. OGRÓDEK SKALNY:

1. Mainthemum bifolium - konwalia dwulistna

2. Polypodium vulgare - paprotka zwykła

3. Waldsteinia ternata - pragnia syberyjska

4. Aspelnium - zanokcica

5. Pennisetum alopecuroides - rozplenica japońska

6. Festuca cinerea odm. Blauglut - kostrzewa

7. Helleborus niger - ciemiernik

8. Hepatica - przylaszczka

9. Hellebarus niger - ciemiernik biały

10. Saxifraga odm. Hyponoides - skalnica rokietowa

11. Arabis odm. Caucasia - gęsiówka kaukaska

12. Draba odm. Bruniflora - głodek kaukaski

13. Dianthus Plumaris - goździk pierzasty

14. Cyclamen - cyklamen

15. Thymus x citroidorus - macierzanka cytrynowa

16. Phlox subulata - floks szydlasty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/ stanowiących załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 42.12.20.00-8, 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 700,00 zł słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100 gr.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Leśnica oddział Izbicko 34 8907 1076 2006 5000 2017 0005 z adnotacją wadium - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie: do dnia 11.04.2012 r. do godz. 10.00 sposób przekazania: Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Izbicko, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię.                                                                                                                                   4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winny jest udokumentować zrealizowanie:

- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw w zakresie instalowania urządzeń wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł - 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu powierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000,0 m2, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100 gr.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dowód wniesienia wadium, formularz ofertowy- załącznik do SIWZ, wypełniony kosztorys ofertowy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona - jeżeli dotyczy, wykaz robót budowlanych- załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: a. zmiana nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy, zmiana numeru konta bankowego, b. zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia, c. wystąpienie robót zamiennych, d. przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przeć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, awarie, akty wandalizmu e. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, f. wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, g. wystąpienie innych wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, h. strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej ( aneks ) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko, pok. nr 7-sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OTWARCIE OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.04.2012 r., o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku

Ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

 Pokój nr 14 sala narad na II piętrze

 


Brygida Pytel Wójt Gminy
Kierownik zamawiającego

 

Załączniki:

Pytania do przetargu3.pdf

 

Pytania do przetargu2.pdf

przedmiar dodatkowy - Siedlec nawierzchnia bezpieczna.pdf

Pytania do przetargu.pdf

 

SIWZ+ załączniki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót,dokumentacja techniczna, STWiOR.rar

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 20.03.2012r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2603  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4018

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pytania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001