nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(PRZETARGI / Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-10-17 13:07:00, dokument aktualny]


Izbicko: Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Numer ogłoszenia: 318492 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461

72 21, faks 0-77 463 12 54.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izbicko.pl, www.bip.izbicko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Gminę Izbicko w wysokości 1 350 000,00 zł

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku.

Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

Transze:

I transza - 660 000,00 zł - 24.10.2011 r.

I I transza - 690 000,00 zł - 15.12.2011 r.

Spłata:

01.10.2013 r. - 50 000,00 zł

01.10.2014 r. - 100 000,00 zł

01.10.2015 r. - 100 000,00 zł

01.10.2016 r. - 150 000,00 zł

01.10.2017 r. - 200 000,00 zł

01.10.2018 r. - 200 000,00 zł

01.10.2019 r. - 200 000,00 zł

01.10.2020 r. - 200 000,00 zł

01.03.2021 r. - 150 000,00 zł

- Odsetki spłacane bez karencji w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

- W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca

umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie

terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony

dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej

i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu

spłaty kredytu oprocentowanie kredytu będzie naliczone na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia

terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

- Oprocentowanie kredytu według stopy WIBOR 1 M z ostatniego dnia miesiąca + stała marża banku ( marża banku

może być również ujemna)

- Forma zabezpieczenia kredytu - weksel własny In blanco kredytobiorcy.

- Prowizja od udzielonego kredytu - płatna od kwoty uruchomianej transzy.

- Poza kwotami określonymi w ofercie Bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

    nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych

      uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja)   - Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z póz. zm.) lub inny dokument równoważny potwierdzający uprawnienia w/w zakresie
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

    ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

      wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

      niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

      Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

      uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

      przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

    zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.izbicko.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców

Śl. 12, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2011 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 7- sekretariat I piętro.

Otwarcie: 13.10.2011r.godz. 10.15 -Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12,pok. nr 14-sala narad II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                    Brygida Pytel Wójt Gminy

Załączniki:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

załączniki- Gmina Izbicko.pdf

 

SIWZ - kredyt + załączniki.pdf

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 04.10.2011r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1983  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2604

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
korekta
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001