Uchwały Rady Gminy podjęte w 2008 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-01-15 12:26:54, dokument aktualny]


 Uchwały podjęte 21 stycznia 2008 r.

 1. Uchwała nr XIX-106-08.pdf w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznego gomnazjum prowadzonych przez Gminę Izbicko
 2. Uchwała nr XIX-107-08.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Załącznik nr 1 - mapa.pdf
  Załącznik nr 2.pdf - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa w okresie jego wyłożenia sdo publicznego wglądu
  Załącznik nr 3.pdf - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa oraz zasadach ich finansowania
 3. Uchwała nr XIX-108-08.pdf w sprawie uchylenia w całości uchwały nr XVII/98/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieliza pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wyagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2008 r.
 4. Uchwała nr XIX-109-08.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieliza pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wyagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2008 r.
 5. Uchwała nr XIX-110-08.pdf w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
 6. Uchwała nr XIX-111-08.pdf w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gm. Osoblaha
 7. Uchwała Nr XIX-112-08.pdf w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008
 8. Uchwała nr XIX-113-08.pdf w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko

Uchwały podjęte 25 lutego 2008 r.

 1. Uchwała Nr XX-114-08.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Postawowej w Krośnicy"
 2. Uchwała nr XX-115-08.pdf w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Izbicko"
  Strategia Rozwoju Gminy Izbicko.pdf
 3. Uchwała nr XX-116-08.pdf w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Izbicku

Uchwały podjęte 31 marca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXI-117-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
  Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
  Załącznik nr 3.pdf - Przychody i Rozchody budżetu gminy Izbicko na rok 2008 rok
  Załącznik nr 4.pdf - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zleconych ustawami na 2008 rok
  Załącznik nr 5.pdf - Paln przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
 2. Uchwała nr XXI-118-08.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr XVII/92/07 z dnia 2007-11-26 w sprawie ustalenia górych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy izbicko)

Uchwały podjęte 21 kwietnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXII-119-08.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 2. Uchwała nr XXII-120-08.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXII-121-08.pdf w sprawie uchwalenia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Izbicko
  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Izbicko.pdf
 4. Uchwała nr XXII-122-08.pdf w sprawie uchwalenia wieleoletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2008-2015
  Wieloletni Plan Inwestycyjny.pdf
 5. Uchwała nr XXII-123-08.pdf w sprawie wydzierżawienia gruntów gimmych

Na sesji w dniu 23 kwietnia 2008 r. nie podjęto uchwał


Uchwały podjęte 19 maja 2008 r.

 1. Uchwała nr XXIV-124-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1 do XXIV-124-08.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
  Załącznik nr 2 do XXIV-124-08.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
  Załącznik nr 3 do XXIV-124-08.pdf - Przychody i rozchody budżetu gminy Izbicko na 2008 rok
  Załącznik nr 4 do XXIV-124-08.pdf - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok
 2. Uchwała nr XXIV-125-08.pdf w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXIV-126-08.pdf w sprawie przystąpienia gminy Izbicko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 4. Uchwała nr XXIV-127-08.pdf w sprawie przystąpienia gminy Izbicko do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Kapitał Ludzki projektów w ramach Poddziałania 9.1.2
 5. Uchwała nr XXIV-128-08.pdf w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego
 6. Uchwała nr XXIV-129-08.pdf w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
 7. Uchwała nr XXIV-130-08.pdf w sprawie wystąpienia gminy Izbicko ze Międzygminnego Związku "Trias Opolski"
 8. Uchwała nr XXIV-131-08.pdf w sprawie przyjęcia palnu odnowy miejscowości Borycz
  Plan Odnowy Miejscowości Borycz.pdf
 9. Uchwała nr XXIV-132-08.pdf w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Izbicko
  Plan Odnowy Miejscowości Izbicko.pdf
 10. Uchwała nr XXIV-133-08.pdf w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krośnica
  Plan Odnowy Miejscowości Krośnica.pdf
 11. Uchwała nr XXIV-134-08.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izbicko
  Załącznik nr 1 - mapka.pdf
 12. Uchwała nr XXIV-135-08.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
 13. Uchwała nr XXIV-136-08.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LII/282/06 z dnia 29.05.2006 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Izbicko ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 14. Uchwała nr XXIV-137-08.pdf w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Izbicko"

Uchwały podjęte 2 czerwca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXV-138-08.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
 2. Uchwała nr XXV-139-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap"
  Załącznik do uchwały nr XXV-139-08.pdf - Umowa międzygimnna
 3. Uchwała nr XXV-140-08.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi transortu rolnego w Boryczy"
 4. Uchwała nr XXV-141-08.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu
 5. Uchwała nr XXV-142-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia
  Załącznik do uchwały nr XXV-142-08.pdf - Porozumienie międzygminne

Uchwały podjęte 23 czerwca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVI-143-08.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/97/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
 2. Uchwała nr XXVI-144-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010
  Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 3. Uchwała nr XXVI-145-08.pdf w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości oplat za posiłki
 4. Uchwała nr XXVI-146-08.pdf w sprawie zabezpieczenia umowy na dofnansowanie przedsięzięcia pn. "Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Krośnicy w formie weksla in blanco"
 5. Uchwała nr XXVI-147-08.pdf w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzena pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Załącznik 1.pdf

Uchwały podjęte 28 lipca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVII-148-08.pdf w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tarnów Opolski
 2. Uchwała nr XXVII-149-08.pdf w sprawie zaopiniowania projektu akualizacji "Programu gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego"

Uchwały podjęte 1 września 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVIII-150-08.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Izbicko dla Gminy Ujazd i Gminy Strzelce Opolskie poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15.08.2008 r.
 2. Uchwała nr XXVIII-151-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 3. Uchwała nr XXVIII-152-08.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr XXVI/145/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości oplat za posiłki)

Uchwały podjęte 29 września 2008 r.

 1. Uchwała nr XXIX-153-08.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I połrocze 2008 r.
 2. Uchwała nr XXIX-154-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
 3. Uchwała nr XXIX-155-08.pdf w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Uchwały podjęte 27 października 2008 r.

 1. Uchwała nr XXX-156-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
 2. Uchwała nr XXX-157-08.pdf określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXX-158-08.pdf ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gm. Izbicko
 4. Uchwała nr XXX-159-08.pdf ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników obsługi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicku
 5. Uchwała nr XXX-160-08.pdf w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Izbicko
 6. Uchwała nr XXX-161-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 7. Uchwała nr XXX-162-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
 8. Uchwała nr XXX-163-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Uchwały podjęte 12 listopada 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXI-164-08.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2008-2013
  Wieloletni plan zadań inwestycyjnych.pdf
 2.  Uchwała nr XXXI-165-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf

Uchwały podjęte 24 listopada 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXII-166-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
  Załącznik nr 4.pdf
 2. Uchwała nr XXXII-167-08.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
 3. Uchwała nr XXXII-168-08.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2009
 4. Uchwała nr XXXII-169-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009
 5. uchwała nr XXXII-170-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

Uchwały podjęte 9 grudnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXIII-171-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
 2. Uchwała nr XXXIII-172-08.pdf w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXXIII-173-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 4. Uchwała nr XXXIII-174-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 5. Uchwała nr XXXIII-175-08.pdf w sprawie uchwalenia planu zadań inwestycyjnych gminy Izbicko na lata 2008-2013
  Wieloletni plan zadań inwestycyjnych.pdf

Uchwały podjęte 29 grudnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXIV-176-08.pdf w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
 2. Uchwała nr XXXIV-177-08.pdf w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegołowe oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 3. Uchwała nr XXXIV-178-08.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
  Budżet Gminy Izbicko na rok 2009
 4. Uchwała nr XXXIV-179-08.pdf w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmotami uprawnionymi na rok 2009
 5. Uchwała nr XXXIV-180-08.pdf w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomianii
 6. Uchwała nr XXXIV-181-08.pdf w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009
 7. Uchwała nr XXXIV-182-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki oplaty od posiadania psów
 8. Uchwała nr XXXIV-183-08.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2143  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2406

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001