Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
(AKTY PRAWNE / Regulamin organizacyjny)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2006-02-15 09:15:44, dokument aktualny]Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w Izbicku
I . Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „ Regulaminem ” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.


§ 2

Wójt jest organem wykonawczym gminy.

II. Zakres działania i zadania Urzędu

§ 3

Urząd Gminy w Izbicku zwany dalej „ Urzędem ” realizuje zadania własne gminy określone ustawami, Statutem gminy , uchwałami rady gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

§ 4

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy swego zastępcy.

§ 5

1. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienie kodeksu postępowania
administracyjnego chyba , że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności
kancelaryjnych w Urzędach Gmin.


III. Organizacje Urzędu

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
1. Wójt Gminy
2. Z-ca Wójta Gminy- 1/8 etatu
3. Sekretarz Gminy
4. Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Finansów
5. Referat finansowy 7 ¾ etatu
6. Stanowisko pracy d.s. organizacji i kadr
7. Stanowisko pracy d.s. oświaty
8. Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności i dowodów osobistych
9. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
10. Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza
11. Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej , p.poż, bhp
12. Stanowisko pracy d.s inwestycji, remontów i zamówień publicznych
13. Stanowisko pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska
14. Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
15. Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
16. Konserwatorzy wodociągów – 2 osoby
17. Inkasent – konserwator wodociągów 1 osoba
18. Kierownik Referatu d.s bibliotek
a/. ½ etatu filia biblioteki Siedlec
b/. ½ etatu filia biblioteki Borycz
19. Dozorca wysypiska – ½ etatu
20. Radca prawny – umowa- zlecenie

IV. Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu.

Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy :
 Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy
 Reprezentowanie gminy i jej Urzędu na zewnątrz
 Przekładanie radzie gminy projektów uchwał
 Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego / regulaminy, instrukcje, wytyczne, postanowienia, zarządzenia wewnętrzne/ i inne przewidziane prawem
 Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy
 Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
 Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju oraz zapewnianie ładu i porządku publicznego na terenie gminy
 Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji
 Upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji wymienionych w poz. 4
 Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
 Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu
 Ogłaszanie budżetu gminy
 Sporządzanie testamentów
 Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków
 Składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu
 Powołuje i odwołuje dyrektorów szkół samorządowych
 Zatrudnia, zwalnia, nagradza, wymierza kary, występuje z wnioskami o odznaczenia w przedszkolach jednooddziałowych
 Powołuje komisje konkursowe na dyrektorów szkół i przedszkoli , określa regulamin jej pracy i uczestniczy w pracach tej komisji


Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności :
 Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli
 Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu
 Opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego gminy
 Opracowywanie projektów uchwał rady gminy
 Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
 Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych
 Załatwianie spraw związanych ze skargami / ewidencja , rozdział , dopilnowanie załatwienia /
 Prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zadań przez pracowników
 Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy
 Nadzór nad prawidłowym zabezpieczaniem gmachu urzędu oraz nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych
 Sporządzanie testamentów
 Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków
 Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na kursach , szkoleniach , w szkołach
 Nadzór formalno – prawny nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi
 Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z obronnością kraju
 Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
 Nadzorowanie stanowisk pracy związanych z: oświatą, ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, spraw wojskowych ( rejestracja przedpoborowych, pobór, odroczenia ze służby wojskowej )Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 Opracowanie projektu budżetu oraz zadań gospodarczych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz przekładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy
 Opracowuje plany finansowe inwestycji i kapitalnych remontów gminy i jej jednostek organizacyjnych
 Zapewnia bilansowanie finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi
 Przygotowuje projekty uchwał organów gminy w sprawach majątkowych
 Organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości
 Sporządza sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej gminy
 Zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu oraz zachowanie równowagi i dyscypliny budżetowej
 Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankami
 Rozlicza środki finansowe przekazane gminie na wykonanie zadań zleconych i powierzonych
 Wykonuje inne prace zlecone przez WójtaStanowisko pracy ds. organizacji i kadr :

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
 Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu
 Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu jednostek organizacyjnych gminy
 Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich do załatwiania wg właściwości
 Organizowanie kontaktów Wójt z organizacjami społecznymi
 Ewidencjonowanie poczty wpływającej i wypływającej z urzędu
 Prowadzenie dzienników korespondencji o charakterze poufnym
 Prowadzenie archiwum zakładowego
 Rozliczanie rozmów telefonicznych z gminy , sołectw i jednostek organizacyjnych
 Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , sprawy wojskowe i paszporty

Do zakresu działania Kierownika USC należy w szczególności:
 Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa
 Sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
 Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów , aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków , wystawianie wypisów i zaświadczeń
 Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum
 Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego
 Przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
 Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin
 Przyjmowanie , kompletowanie, wydawanie paszportów
 Przyjmowanie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą paszportów .


Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności

 Prowadzenie rejestru mieszkańców
 Prowadzenie kartoteki (rejestru) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
 Prowadzenie ewidencji ludności (KOM )
 Współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policji i organami wojskowymi
 Wprowadzanie danych osobowych do komputera
 Prowadzenie kartoteki alfabetycznej
 Współpraca z RCI, PESEL, WUS
 Sporządzanie spisów wyborców
 Z-stwo kierownika USC
 Przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości
 Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamośćStanowisko pracy d.s remontów i zamówień publicznych.

Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
 Wydawanie postanowień związanych z podziałem nieruchomości,
 Wydawanie decyzji Wójta Gminy dotyczących podziału i scalania nieruchomości, po uprawomocnieniu się postanowienia tj. po 7 dniach,
 Naliczanie opłat adiacenckich po uprzednim ustaleniu opłat przez Radę Gminy
 Organizowanie przetargów na inwestycje w gminie i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Organizowanie przetargów: na zakupy, usługi i remonty w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przestrzeganie zasad ogłaszania przetargów
 Przygotowanie projektów umów z wybranym oferentem
 Prowadzenie dokumentacji z odbytych przetargów na remont i zakupy w formie rejestrów odrębnie teczki na każde zadanie a w nich
- ogłoszenie z przetargów
- oferty składane przez wykonawców
- protokół z komisji przetargowej
- umowy na wykonanie prac
- inne niezbędne dokumenty dotyczące zamówień publicznych
a. zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Zamówień Publicznych i w prasie
b. rozpatrywanie protestów i wykonanie arbitrów wspólnie z komisją
c. zaopatrywanie Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych ( 3 szkoły , 2 przedszkola, remizy OSP ) w opał na sezon grzewczy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
d. wystawianie zleceń na wykonanie remontów w poszczególnych jednostkach
e. zlecenie i nadzorowanie remontów w budynkach komunalnych
 Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
 Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych ( planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym , zlecanie usług),
 Zarządzanie drogami gminnymi – wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia
 Wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych , obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy , stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlu np. budki ),
 Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych
 Sporządzanie sprawozdań rocznych SG- 01—dział drogi i obiekty mostowe
 Remonty cząstkowe dróg
 Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych należących do gminy
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu
 Prowadzenie rachunkowości i dokumentacji LZS-ów
 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych z Unii
 Przygotowanie wniosków i projektów w tym celu
 Współpraca w powyższym zakresie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu


Stanowisko referenta d.s oświaty

Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
 Dokonywanie okresowej oceny nauczyciela ( dyrektora szkoły ) - współdziałanie w tym zakresie z Kuratorium Oświaty
 Powołanie komisji składającej się z ekspertów dla nauczycieli, którzy przystępują do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (2 razy do roku – sesja letnia i zimowa )przyjmowanie dokumentacji zachowanie terminów zgodnie z KPA, protokołowanie posiedzenia tej komisji
 Przygotowanie i prowadzenie konkursów gminnych przedmiotowych z wszystkich szkół
 Nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych danej szkoły , zachowanie terminów, zmiany w projektach itd. .Przesyłanie Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania
 Ogłaszanie konkursów na dyrektorów szkół , powoływanie członków do komisji zgodnie z ustawą o systemie oświaty protokołowanie posiedzenia
 Zwoływanie narad Wójta Gminy z dyrektorami szkół
 Pomoc w organizacji doradztwa metodycznego .
 Współpraca z dyrektorami szkół przy organizacji imprez kulturalnych oświatowych jak :Konkurs Śląskie Beranie i inne
 Przyjmowanie różnych sprawozdań z poszczególnych szkół np. dotyczących wypoczynku letniego, zimowego, nauki języków , wypadków w szkołach, awansów zawodowych , S – 2 i robienie zestawień zbiorczych do Kuratorium Oświaty
 Udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
 Przygotowanie uchwał Rady Gminy w związku z likwidacją lub tworzeniem placówek oświatowych, regulaminów wynagradzania nauczycieli , nadania pierwszych statutów placówkom oświatowym
 Promocja gminy, partnerstwa zagraniczne
 Współpraca z firmą prowadzącą stronę internetową gminy .


Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza.

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
 Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady
 Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady
 Prowadzenie rejestru uchwał , interpretacji i wniosków komisji i ich wykonania
 Obsługa kancelaryjno – biurowa rady , zarządu i komisji a w tym opracowywanie materiałów z obrad , protokołów , uchwał , wniosków , opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją
 Dostarczanie radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji w określonych terminach
 Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu , z wyborami prezydenta, rad gmin, referendum oraz organów samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów
 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy
 Wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi
 Dokonywanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej, bhp i p.poż

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Opracowanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań O.C na terenie gminy oraz ich aktualizowanie
 Sporządzanie na podstawie wniosków zainteresowanych jednostek planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju
 Tworzenie i przygotowanie formacji obrony cywilnej
 Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony
 Kierowanie przygotowaniem przyjęcia ludności z rozśrodkowania lub ewakuacja ludności z powodu klęski żywiołowej
 Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom , podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy
 Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej
 Prowadzenie kancelarii tajnej
 Prowadzenie akcji kurierskiej i spraw obronnych
 Nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci ( kierownik )


Stanowiska pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska

Do zakresu działania stanowiska należą:
 Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów , rekultywacji i ich zagospodarowania
 Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
a/. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób i chwastów oraz wzywanie do
określonych czynności
 Wykonywanie zadań z zakresu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, - z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 Współdziałanie z lekarzami weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
a /. Przyjmowanie informacji i przekazywanie zgłoszeń rolników o podejrzeniu o
zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną
 Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi lub ogłaszanie zakazu ich uprawy- z ustawy o zapobieganiu narkomanii
 Ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
 Uznawanie za park wiejski, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
 Prowadzenie jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych
 Ustalanie planu robót konserwacyjnych
 Udział w odbiorach robót na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych
 Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej
 Zatwierdzanie lub nadawanie statutu Spółkom Wodnym i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu
 Ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej
 Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
a/. Przygotowanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich przez Koła
Łowieckie
b/. Rozstrzyganie sporów z przedstawicielem Izb Rolniczych przy szacowaniu szkód
łowieckich
 Zatwierdzanie nagród w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach- z ustawy Prawo wodne
 Możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych
 Prowadzenie zadań Komitetu Przeciwpowodziowego
 Udział w rozprawach wodno- prawnych
 Współdziałanie z Wojewódzkim Zarządem Melioracyjnym i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach
 Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska
 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie ( wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza , składowanie odpadów komunalnych i korzystanie z wody)
 Prowadzenie planowanych zadrzewień oraz dokonywanie oceny upraw leśnych
 Wykonywanie zadań z zakresie ochrony przyrody i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 Wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew z konieczności
 Prowadzenie rejestru zakupionych i wydanych Sołtysom kolczyków dla trzody (chlewnej, koni , kóz )
 Prowadzenie ewidencji psów agresywnych
 Z ustawy o utrzymaniu w czystości – budowa, utrzymywanie, eksploatacja własnych lub wspólnych z gminą grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych
 Załatwianie problematycznych spraw z wałęsającymi się psami
 Współpraca z zakładem utylizacji w zakresie odbioru padłych zwierząt u rolników
 Nadzór nad oświetleniem ulicznym
 Realizowanie zadań z obrony cywilnej i obronnych wynikających z planów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska


Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego.

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Ustalenie i przeznaczenie zasad zagospodarowania terenu
 Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z uzgodnieniami z własnymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i MON
 Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 Opłaty eksploatacyjne
 Ruch zakładu górniczego (opiniowanie )
 Odpowiedzialność odszkodowawcza
 Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych
 Decyzje o zamknięciu cmentarza
 Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
 Wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości budynku
 wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków
 prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości
 organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
 prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu gminy
 przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomości ( art.37)
 wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( art. 11 )
 Zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków art.13
 Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji
 Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
 Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie WKZ o powyższym
 Działanie w porozumieniu z WKZ w zakresie użytkownika obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej


Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Prowadzenie spraw związanych z wodą
a /. Wymiar i księgowanie należności za wodę
b /. Wysyłanie upomnień za zaległości
c /. Wystawianie rachunków VAT
d /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
 Prowadzenie spraw związanych z czynszem za mieszkania i lokale użytkowe
a /. Wymiar należności za czynsz
b /. Prowadzenie ewidencji analitycznej płatników czynszu
c /. Wystawianie upomnień za zaległości
d /. Wystawianie rachunków VAT
e /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
f /. Sporządzanie umów najmu lokali użytkowych
g /. Wydawanie decyzji administracyjnych o najem lokali
h /. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją dotyczącą opuszczania lokali z
tytułu zaległości czynszowych
 Planowanie dotacji na dodatki mieszkaniowe
 Przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych
 Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie
a /. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT
b /. Sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego


Stanowisko radcy prawnego

Obowiązki służbowe radcy prawnego:
 Wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw spornych bądź odwoławczych
 Opiniowanie pod kątem formalno- prawnym projektów uchwał rady gminy
 Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
 Opiniowanie decyzji indywidualnych szczególnie skomplikowanych
 Opiniowanie umów długoterminowych lub nietypowych dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub dalekosiężnych skutkach prawnych
 Nadzór prawny nad egzekucją należności gminy
 Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania przepisów prawnych
 Prowadzenie kontroli wewnętrznej poszczególnych stanowisk pracy pod kątem przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego
 Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnychKoordynator programu d.s profilaktyki alkoholowej.

Do zakresu działań na tym stanowisku należy :
 Prowadzenie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej
 Opracowywanie rocznego programu działania
 Koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Radą Gminy oraz jej organami w zakresie realizacji programu
 Stała współpraca ze szkołami w zakresie edukacji profilaktycznej
 Przeprowadzanie kontroli terenowej dotyczącej zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 Opracowywanie sprawozdań i informacji
 Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody d.s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnikiem d.s narkomanii.
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3113
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001