Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2010-02-16 08:19:18, dokument aktualny]


                                                                                                 Załącznik do zarządzenia nr OR 0152/4/2010

                                                                                                Wójta Gminy Izbicko z dnia 10 lutego 2010

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Izbicko ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące

   wymagania:

1)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym

2)     ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt 2 do 7

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego

5)     w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

6)     posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

7)     nie była karana:

a)     karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne

b)    za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne

c)     zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Gminy Izbicko;

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)     akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)     dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)     dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)     ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 4 marca 2010r. na adres:

     
      Urząd Gminy Izbicko
      ul. Powstańców Śl. 12
        47 – 180 Izbicko

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

           Wójta Gminy Izbicko

       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania

 konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                         Brygida Pytel

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3792
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001