USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL. POCZTOWA 8 A
(JEDNOSTKI / USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2011-02-01 11:12:54, dokument aktualny]


INFORMACJA O SPÓŁCE
 
I.
Nazwa podmiotu: Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
REGON: 530978362
NIP: 748-10-02-653
Spółka posiada:
 • obiekty własne przy ul. Pocztowej 8 (budynek administracyjny, magazyny i garaże),
 • składowisko odpadów  przy ul. Rożnowskiej,
 • nieodpłatne prawo użytkowania lasu komunalnego w okolicy wsi Lwowiany,
 
Godziny urzędowania: od 700 do 1500
Telefony kontaktowe:
 • 485-22-69 Centrala / fax
 • 485-64-94 druga linia
 • 485-64-95 Składowisko odpadów
 • 485-65-44 Las Komunalny
 
II.
Przedmiot działalności:
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja, handel i usługi w zakresie:
1.      działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
2.      działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
3.      rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
4.      przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
5.      roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, dotyczy wyłącznie robót związanych z budową przejść podziemnych (42.12.Z),
6.      roboty związane z budową mostów i tuneli (42,13.Z),
7.      wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
8.      pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, (43.99.Z),
9.      roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
10. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
11. tynkowanie (43.31.Z),
12. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
13. malowanie i szklenie (43.34.Z),
14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
15. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
16. transport drogowy towarów (49.41.Z),
17. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
18. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
 
19. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynku (81.10.Z),
20. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
21. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
22. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
23. obróbka i usuwanie odpadów niebezpiecznych (38.21.Z),
24. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
25. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
26. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
27. Pogrzeby i działalność pokrewna. (96.03Z).”
 
III.
Organy działające w Spółce:
 
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
IV.
Skład organów Spółki:
 
 • Zgromadzenie Wspólników:
       Gmina Głubczyce
 
 • Rada Nadzorcza:
       Barbara Jakubowska
       Leszek Majcher
       Jerzy Ziomkowski
 
 • Zarząd:
Stanisław Szczerbak – Prezes
Jan Śnieżek – Członek Zarządu
 
V.
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 
KRS 0000133668
 
 
VI.
Podstawa działania:
 
 
Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rep.A 238/1995, zmieniony aktami notarialnymi: 4545/1997, 7655/2003, 8125/2003, 686/2004, 2185/2004, 6333/2004,.2922/2009.
 
 
 
VII.
Kompetencje i funkcje organów Spółki:
 
 
 • Zgromadzenie Wspólników:
 
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne zgromadzenie Wspólników odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
Zgromadzenie nadzwyczajne odbywa się w każdym terminie według potrzeb Spółki.
 
 
 
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:
 
 
1)            Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.
2)            Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy.
3)            Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
4)            Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów zgodnie z § 22 niniejszego aktu założycielskiego Spółki lub pokrycia start , wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy.
5)            Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
6)            Podjęcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
7)            Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora.
8)            Podejmowania uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Spółki.
9)            Ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu.
10)         Ustalanie liczebności Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia jej członków.
11)         Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.
12)         Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
13)         Uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej.
14)         Ustalenie regulaminu działania Zgromadzenia Wspólników.
15)         Podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.”
 
 
 
 
 
 
 
 • Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie
z obowiązkami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
1)    Wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień § 10 ust. 4 niniejszej Umowy Spółki.
2)    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
3)    Zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów.
4)    Wykonywanie względem członków Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
5)    Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Spółki , a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
6)    Uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.
 
 
 • Zarząd
1.       Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.       Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa powoływanych przez Radę Nadzorczą.
3.      Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych lub kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
4.    Składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu Spółki.
 
 
 
VIII.
Struktura własnościowa:
 
 • Kapitał zakładowy: 6.274.500,00 zł. (na dzień 31.12.2009 r.), dzieli się na 12.549 udziałów równych i niepodzielnych udziałów o wartości            500 zł każdy.
 • Udziałowcy: 100% GMINA  GŁUBCZYCE
 
 
IX.
Informacja o majątku i zobowiązaniach wg stanu na dzień 31.12.2009r.
 
 • Aktywa ogółem w tys. zł.: 8.185,5
w tym:
 • Aktywa trwałe w tys. zł.: 7.061,5
 • Aktywa obrotowe w tys. zł.: 1.124,1
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tys. zł.: 1.098,5
 
X.
Informacja o wyniku finansowym za 2009 rok i jego podziale:
 
 • Przychody ogółem w tys. zł.: 3.871,7
 • Koszty ogółem w tys. zł.: 3.693,4
 • Wynik brutto w tys. zł.: 178,3
 • Wynik netto w tys. zł.: 156,4
 
XI.
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych na 2011 rok:
 
od 01.01.2011 do 31.12.2011r.:
·         7,00 zł. brutto od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym gromadzonych w sposób selektywny, nie więcej niż 35,00 zł. brutto od gospodarstwa domowego.
 
10,50 zł. brutto od jednej osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym gromadzonych w sposób nieselektywny, nie więcej niż 52,50 zł. brutto od gospodarstwa domowego.
 
Opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych odbieranych w pojemnikach:
A.     Odpadów k        Komunalnych segregowanych
·         z pojemnika 1100 l                  -   85,00 zł brutto za pojemnik
·         z pojemnika Kp-7                    - 350,00 zł brutto za pojemnik
·         z kubła 240 l                           -   19,00 zł brutto za kubeł
·         z kubła 110 i 120 l                   -    9,50 zł brutto za kubeł
 
B.     Odpa         dów  Komunalnych niesegregowanych
·         P z pojemnika 1100 l                   -   127,00 zł brutto za pojemnik
·         z    pojemnika Kp-7                    -    525,00 zł brutto za pojemnik
·         z    z kubła 240 l                           -   28,00 zł brutto za kubeł
·         z    z kubła 110 i 120 l                   -  14,00 zł brutto za kubeł
 
C. Odpady segregowane tj. plastik, makulatura, szkło, urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierane są nieodpłatnie.


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • 2011 Harmonogram odbioru odpadów-gmina.pdf (rozmiar 62,09 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2011-01-14 09:57:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • 2011 Harmonogram odbioru odpadów-miasto.pdf (rozmiar 94,96 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2011-01-14 09:57:44, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • 2009-01-07 HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU MIASTA.pdf (rozmiar 25,99 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-01-07 12:01:28 do 2011-01-14 09:51:44]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • 2009-01-07 HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU GMINY.pdf (rozmiar 47,97 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-01-07 12:01:19 do 2011-01-14 09:51:32]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • 2009-01-07 HARMONOGRAM ODBIORU PLASTIKU, SZKŁA ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.pdf (rozmiar 40,77 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2009-01-07 12:01:07 do 2011-01-14 09:51:26]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • 2008-12-08 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa geomembrany z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD.pdf (rozmiar 43,72 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2008-12-08 15:17:32 do 2009-01-07 12:00:23]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • 2008-11-28 SIWZ - Dostawa geomembrany z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD.pdf (rozmiar 173,74 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2008-11-28 10:45:45 do 2009-01-07 12:00:17]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Informacja o spółce oraz cennik usług na 2006 rok.doc (rozmiar 70,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-06-23 09:20:30 do 2009-01-07 12:00:11]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • Informacja o mieniu komunalnym Usługi Komunalne.doc (rozmiar 29,50 KB)
  [Brygida Jung dnia 2006-02-24 10:31:22 do 2009-01-07 12:00:03]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 40557
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 52653

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana danych
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357