Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
[opublikował(a): Kornelia Lauer - Konecka dnia 2007-10-02 10:43:41, dokument aktualny]


Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki


Informacja o znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495)


Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

 

Ustawodawca określił grupy i rodzaje takiego sprzętu.

 

zobacz:

·        Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.doc

 

 

Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z tym że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

zobacz:

·        Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Dobrzeń Wielki.doc 

 

 

Informacja dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

Zbierający zużyty sprzęt jest również obowiązany poinformować wójta o zmianie ww. danych w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany, a także o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.


Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania odpadów wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póź. zm.) - w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania. Zakres informacji podawanych przy rejestracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2980  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3381

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31