OBWIESZCZENIE WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(OGŁOSZENIA / Obwieszczenia Wójta)
[opublikował(a): Izabela Kołodziej dnia 2009-06-10 13:15:58, dokument aktualny]


OBWIESZCZENIE
WÓTJA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałami Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/320/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. oraz XVIII/118/2008  z dnia 27 marca 2008 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice, w dniach od 24 czerwca do 23 lipca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7.
Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 o godzinie 15.00, w pokoju nr 7.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2009 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu ww planu, w terminie i miejscu podanym powyżej.  Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) do wyżej wymienionej dokumentacji  należy składać do 7 sierpnia 2009r.:
1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
2. drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;
3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki w pokoju nr 7.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 637
wyślij podstronę na e-mail:
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (077) 4695524,4695525,4695483, faks: (077) 4695524 w.117
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl
NIP: 754 113 77 31