5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
(URZĄD MIEJSKI / Zadania)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-03 15:22:49, dokument aktualny]


Kierownik - Monika Zając
tel. 77 438 85 57
Pok. Nr  1
Promocja Gminy i Integracja Europejska
tel. 77 438 85 59
Pok. Nr 1
Zamówienia Publiczne i Rolnictwo
tel. 77 438 85 57
Pok. Nr  1


Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej

Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych, Środowiska i Integracji Europejskiej należą zadania z zakresu: zamówień publicznych, ochrony środowiska, rolnictwa, promocji gminy, integracji europejskiej, tj. w szczególności:


w zakresie zamówień publicznych:

 

 1. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych;
 2. prowadzenie przetargów publicznych na wykonywanie wszelkich zadań inwestycyjnych czy innych zadań gospodarczych zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy;
 3. ścisła współpraca z Referatem Inżynierii Komunalnej i Inwestycji przy organizowaniu przetargów na zadania inwestycyjne gminy;
 4. koordynowanie prac poszczególnych referatów , samodzielnych stanowisk pracy w urzędzie w zakresie udzielania zamówień publicznych ;
 5. przedstawianie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego ( w oparciu o dokumentacje przedstawioną przez komórki organizacyjne urzędu;
 6. prowadzenie kompleksowej dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. sporządzanie planów zamówień publicznych w urzędzie;
 9. sporządzanie projektów umów po przeprowadzeniu przetargu;
 10. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych dla Urzędu;
 11. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

w zakresie ochrony środowiska:

 1. opracowywanie projektu planu ochrony środowiska;
 2. koordynowanie wydatkami przeznaczonymi na ochrony środowiska w gminie;
 3. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów prawnych;
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony środowiska na terenie gminy;
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 6. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
 7. ochrona drzewostanu na terenie gminy, określanie sposobu wykorzystania ochrony terenów;
 8. planowanie nasadzeń i wymiany drzewostanu;
 9. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 10. opracowywanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami do uchwalenia przez Radę Miejska oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tego planu;
 11. nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 12. nadzór nad realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 13. podawanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 14. wydawanie decyzji na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzybowisk i spalanie zwłok zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 15. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania w gminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 16. prowadzenie ewidencji : składowisk odpadów, miejsc gromadzenia odpadów, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
 17. sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej;
 18. podejmowanie działań w kierunku likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
 19. egzekwowanie przestrzegania uregulowań ustawy o odpadach, ustawy o odpadach niebezpiecznych;
 20. sporządzanie opinii dla starosty odnośnie wydania zezwolenia dla odbiorców odpadów niebezpiecznych i dla odbiorców innych niż niebezpieczne, na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów;
 21. sporządzanie opinii dla wojewody i starosty w odniesieniu do programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 22. sporządzanie sprawozdań, wykazów zawierających informacje i dane w zakresie korzystania ze środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 23. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;
 24. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 25. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi w tym zakresie;
 26. udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 27. współdziałanie z Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i prowadzeniu monitoringu środowiska
 28. prowadzenie całości spraw związanych z realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 29. prowadzenie działań mających na celu usuwanie azbestu na terenie gminy;
 30. kontrola stanu cieków wodnych oraz wprowadzanie zakazów w przypadku wprowadzania do gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych;
 31. prowadzenie zadań gminy, wynikających z ustawy prawo wodne za wyjątkiem spraw dot. kąpielisk na terenie gminy;
 32. przeprowadzanie spraw związanych konserwacją rowów melioracyjnych;
 33. prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed powodzią , współpraca w tym zakresie z stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego;
 34. wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody;
 35. obwieszczanie rozporządzenia wojewody o wprowadzaniu ograniczeń w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody;
 36. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zaopiniowania wniosku dyrektora generalnego lasu o uznaniu lasu Skarbu Państwa za las ochronny i wniosku starosty w odniesieniu do pozostałych lasów;
 37. informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu;
 38. udział w odbiorach robót w zakresie wodno-melioracyjnym;
 39.  

w zakresie rolnictwa:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, pomoc przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstwa ekologicznych i agroturystycznych;
 2. pomoc w organizowaniu szkoleń przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne,
 3. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa – współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi w sprawach rocznych planów łowieckich w zakresie hodowli i ochrony zwierząt;
 4. przyjmowanie od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, nadleśniczych zgłoszeń o objawach chorób zwierząt dziko żyjących;
 5. przyjmowanie od posiadacza zwierzęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu takiego zawiadomienia;
 6. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez burmistrza rzeczoznawców do szacowania strat, odszkodowania za padłe zwierzęta przy zwalczaniu chorób zakaźnych, stosując przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy;
 7. współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowywaniu i realizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 8. podawanie do wiadomości publicznej informacji – obwieszczenia wojewody wystąpieniu choroby zakaźnej na określonym terenie;
 9. nadzór nad stosowaniem środków ochronnych w związku z zwalczaniem choroby zakaźnej;
 10. współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
 11. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym znęcają się właściciele lub opiekunowie oraz podejmowanie działań w zakresie przekazywania tegoż zwierzęcia schroniskom czy ogrodom zoologicznym;
 12. prowadzenie całości spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, w tym przygotowywanie projektu uchwały o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt;
 13. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez gminę umowy na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie;
 14. egzekwowanie od posiadacza zwłok zwierzęcych obowiązku zgłaszania do odbioru zwłok podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, utylizacją;
 15. wydawanie zezwoleń na uprawę roślin objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przeprowadzanie kontroli upraw maku;
 16. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 17. współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 18. współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, aktualizacji gospodarstw, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych;
 19. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie ( powódź, susza), współpraca w tym zakresie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
 20. współdziałanie z Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych;
 21. wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacji rolniczych, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 22. kontrola i egzekwowanie spełnienia przez rolników- zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, zgodnie z ustawa z 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarantowanym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 23. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej w Opolu;
 24. prowadzenie całości spraw dot. organizacji dożynek z udziałem sołectw oraz Gminy Biała;

w zakresie promocji gminy , integracji europejskiej, współdziałania z organizacjami pozarządowymi:

 1. pozyskiwanie informacji , danych umożliwiających prawidłowe ukierunkowa- nie działań związanych z rozwojem gminy Biała;
 2. podejmowanie działań w kierunku pozyskania potencjalnych inwestorów do uruchamiania działalności gospodarczej na terenie gminy;
 3. prowadzenie działań promujących tereny inwestycyjne gminy Biała;
 4. wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych pozabudżetowych;
 5. informowanie mieszkańców gminy w tym rolników, przedsiębiorców o możliwościach skorzystania z środków unijnych;
 6. poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w gminie
 7. sporządzanie projektów na pozyskiwanie środków unijnych przez samorząd gminny;
 8. rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych;
 9. prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy Biała;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;
 11. prowadzenie wszelkich spraw związanych z promowaniem gminy Biała na zewnątrz;
 12. przygotowywanie propozycji w zakresie opracowania wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o gminie;
 13. koordynowanie współpracą gminy z zagranicą w ramach porozumień partnerskich oraz gminy w związkach, stowarzyszeniach;
 14. umieszczanie na stronie internetowej Urzędu aktualności w zakresie promocji gminy;
 15. współpraca z informatykiem w zakresie prowadzenia strony internetowej Urzędu, umieszczanie aktualności w zakresie promocji gminy;
 16. koordynacja i współpraca w organizowaniu przez Urząd oraz inne jednostki uroczystości, rocznic, itp.;
 17. koordynowanie spraw dot. udziału sołectw w programie „Odnowa Wsi Województwa Opolskiego”;


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-12-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 579

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1207

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka nazwy referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002