Mienie Gminy 2005
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:02:21, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
 
 
Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność, jak i prawo użytkowania wieczystego), przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2005 roku przedstawia się następująco:
- Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-89/05 z dnia 2005.07.19 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 1076 m.18 o pow. 0,0380 ha wraz z budynkiem mieszkalnym i dwoma boksami garażowymi w Białej ul. 1 Maja 32 W dniu 2 grudnia 2005 roku aktem notarialnym
–umową darowizny nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki 1135/2 m.6 o pow. 0,0600 ha i 1132 m.6 o pow. 0,0605 ha położone w Chrzelicach, a przeznaczonych na poszerzenie boiska sportowego w Chrzelicach oraz działkę 436/8 m.3 o pow. 0,0876 ha w Ligocie Bialskiej, przeznaczonej także na poszerzenie boiska.
- W wyniku przeprowadzonego scalenia i wymiany gruntów, które objęło wieś Mokra i Krobusz ubyło 0,1231 ha gruntów rolnych za które Gmina otrzyma odszkodowanie
- Decyzją Burmistrza Białej RGNI 6011-69/05 z dnia 25.07.2005 zatwierdzającą podział nieruchomości pod drogi –obwodnicę miasta Białej przekazano na rzecz Województwa Opolskiego działki o łącznej powierzchni 0,2995 ha za które Gmina Biała otrzymała odszkodowanie.
- Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców do 15 listopada 2005 sprzedano 3 lokale mieszkalne, 3 budynki mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 6 działek gruntu oraz budynki gospodarcze wraz z działką w Miłowicach.
 
Obrót i stan majątku Gminy Biała przedstawia się następująco:
 
Grunty komunalne - stan na 10 listopada 2005 roku 

rozmiar: 24,80 KB 
pobrań: 55 
data: 2006-02-22 12:57:35 
opis:

 
 
Całkowita wartość gruntów komunalnych wynosi - 2 118 559,00 zł co daje średnią wartość jednego hektara w kwocie 4 254,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złoty).
 
Udział gminy w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp.z o.o wynosi 2 513 100,00 zł i stanowi to 100% udziału w tej spółce.
 
Budynki komunalne - stan na 10 listopada 2005 roku
 
Rodzaj budynku, budowli
Ilość
Miasto Biała
Ilość
Tereny wiejskie
Ilość
Gmina Biała
Wartość
( zł )
Budynki mieszkalne i gospodarcze
79
18
97
11 150 754,00
Obiekty OSP
1
21
22
603 433,00
Obiekty kulturalno-oświatowe
(przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)
1
10
11
678 616,00
Obiekty sportowe
2
1
3
350 029,00
Obiekty usługowo-handlowe
-
2
2
148 154,00
Inne obiekty
3
1
4
1 220 678,00
Razem:
86
53
139
14 151 664,00
 
 
Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2005 roku
 
Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych
 
Lp.
Obręb
Oznaczenie nieruchomości (adres)
Liczba lokali
1.
Biała
ul. Świerczewskiego 26 1 budynek mieszkalny
2.
Biała
ul. Rynek 13/3 1 lokal mieszkalny
3.
Biała
ul. Rynek 26/2 1 lokal mieszkalny
4.
Gostomia
Gostomia 87/2 1 lokal użytkowy
5.
Chrzelice
Chrzelice 14 1 budynek mieszkalny
Razem:
5

Przewidywana sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych
 
Lp.
Obręb
Położenie
Działka
Mapa
Pow.
Opis
1.
Mokra
Mokra
114
1
0,3830
użytki rolne oraz nieużytki
 
Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2006 roku
 
Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/384/02 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych
 
Lp.
Obręb
Oznaczenie nieruchomości (adres)
Liczba lokali
1.
Biała ul. Kołłątaja 2 1 lokal
2.
Biała ul. Kołłątaja 4 3 lokale
3.
Biała ul. 1 Maja 5 1 lokal
4.
Biała ul. Kościuszki 20 1 lokal
5.
Biała ul. 1 Maja 46-48 3 lokale
6.
Chrzelice Chrzelice 163 1 lokal
7.
Biała ul. Opolska 20 3 lokale
8.
Biała ul .Rynek 13 3 lokale
9.
Biała ul. Szkolna 5 1 lokal
10.
Biała ul. Parkowa 1,3,5 1 lokal
11.
Biała ul. Lipowa 3a 1 lokal
12.
Gostomia Gostomia 108 2 lokale
13.
Biała ul. Kościuszki 20 1 lokal
14.
Biała ul. Kościuszki 8 1 lokal
15.
Górka Prudn. Brzeźnica 9 2 lokale
16.
Biała ul. Plac Zamkowy 2 1 lokal
17.
Biała ul. Prudnicka 4 1 lokal
18.
Biała ul. Kilińskiego 8 2 lokale
19.
Biała ul. Nyska 3a 3 lokale
20.
Biała ul. 1 Maja 30 1 lokal
21.
Łącznik ul. Świerczewskiego 15/2 1 lokal
22.
Biała ul, Rynek 14 2 lokale
23.
Biała ul. Stare Miasto 23 1 lokal
24.
Biała ul. Opolska 12 3 lokale
Razem
41 lokali


Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych

 
1.
Biała
ul. Rynek 25
1 lokal użytkowy
Razem:
1 lokal

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych
 
Lp.
Obręb
Adres
Działka
Mapa
Pow.
Charakter zabudowy
1.
Biała ul. Składowa 718/3 13 1,2465 ha teren i zabudowania po byłym budomacie
2.
Biała ul. Kilińskiego 3 1316/1 20 0,3310 zabudowania przy ul. Kilińskiego 3 (po Lorku)
3.
Kolnowice Kolnowice 100 179/5 1 0,1627 zabudowania po byłym SKR
 

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
 
 
Lp.
Obręb
Działka
Mapa
Pow.
1.
Biała 1605/4
26
0,0801 ha
2.
Biała 1297/6
20
0,0144 ha
3.
Biała 1297/7
20
0,0215 ha
4.
Biała 1297/8
20
0,0161 ha
5.
Biała 1297/9
20
0,0170 ha
6.
Biała 997
18
0,0153 ha
7.
Biała 998
18
0,0709 ha
8.
Łącznik 1216/65
2
0,1171 ha
9.
Łącznik 2 działki budowlane z działki 910/13
2
0,2000 ha
10.
Górka Prudnicka 591/2
4
0,2429 ha
11.
Mokra 607/37
2
0,0908 ha
12.
Mokra 608/37
2
0,0514 ha
13.
Mokra 609/37
2
0,0780 ha
14.
Kolnowice 193/1
2
0,1710 ha
15.
Łącznik 1268/257
2
0,0521 ha
16.
Łącznik 1270/257
2
0,0185 ha
17.
Łącznik 1272/257
2
0,0033 ha
18.
Łącznik 1269/257
2
0,0683 ha

 

informację wytworzył(a): Dorota Małek
za treść odpowiada: Dorota Małek
data wytworzenia: 2005-12-13


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 933  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1901

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002