Mienie Gminy 2004
(FINANSE I MIENIE / Mienie Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-07-04 13:01:54, dokument aktualny]


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność, jak i prawo użytkowania wieczystego), przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2004 roku przedstawia się następująco.
Znacznie zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste bo o 1,4150 ha, jest to następstwem wydania 8 decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wydanych na podstawie art.1 ust.2 ustawy z dnia 26.07.2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości oraz na skutek sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki 743/5 o pow. 0,0050 ha.
Postanowieniem Sądu Rejonowego zniesiono współwłasność nieruchomości położonej w Białej oznaczonej jako działki 570 m.11 ,640,642 m.2 o łącznej powierzchni 0,3384 ha stanowiącej w udziale 3/8 własność Gminy Biała a w pozostałych 5/8 własność Małgorzaty Glombitza.
Decyzją 27/2004 z 24.08.2004 roku zatwierdzającą podział nieruchomości z wydzieleniem działek pod drogi - obwodnicę m. Biała przekazano działki 1403/1, 1430/2, 1430/3, 14304 o łącznej powierzchni 0,0482 ha na Skarb Państwa.
Gmina Biała nabyła od osób fizycznych:

  • działkę 1362/2 m.21 o pow. 0,0287 ha w Białej od Państwa Zygmunta i Gabrieli Kostka (pod budowę parkingu przy szkole podstawowej w Białej) o wartości 2280,00 zł
  • aktem notarialnym umową zamiany:
  • działkę 44/5 m.1 o pow.0,0278 ha w Rostkowicach od Pana Waltera Wacław za cenę 4000,00 zł
  • działkę 1554/1 m.25 o pow. 0,0048 ha i 1547 m.24 o pow. 0,0103 w Białej od Państwa Joachima i Teresy Barysz o wartości 1970,00 zł - aktem notarialnym umową zamiany.
  • nabyto udział 361/10000 części w nieruchomości w Białej ul. Lipowa 3 i 3a w budynku 3a oraz w działce 1377/1 m. 21 o pow. 0,3979 ha za cenę 1649,00 zł
  • nabyto udział 3/4 w nieruchomości w Białej ul. Prudnicka 5 w budynku mieszkalno-użytkowym oraz działce 1276 m.20 o pow. 0,0201 ha - aktem notarialnym -zrzeczenie się własności nieruchomości z dnia 14.11.2003 -bezpłatnie. 

Obrót i stan majątku Gminy Biała przedstawia się następująco:

 

Grunty komunalne - stan na 31 października 2004 roku

rozmiar: 29,14 KB 
pobrań: 59 
data: 2004-12-08 09:26:01 
opis:

 

Całkowita wartość gruntów komunalnych wynosi - 2 135 020,00 zł co daje średnią wartość jednego hektara w kwocie 4 228,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem złoty).

 

Budynki komunalne - stan na 31 października 2004 roku

 

Rodzaj budynku, budowli Ilość
Miasto Biała
Ilość
Tereny wiejskie
Ilość
Gmina Biała
Wartość
( zł )
Budynki mieszkalne i gospodarcze 78 21 99 10 858 094,00
Obiekty OSP 1 21 22 603 433,00
Obiekty kulturalno-oświatowe
(przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)
1 10 11 678 616,00
Obiekty sportowe 2 1 3 350 029,00
Obiekty usługowo-handlowe - 2 2 148 154,00
Inne obiekty 3 1 4 1 220 678,00
Razem: 85 56 141 13 859 004,00

 

Przewidywany obrót mieniem komunalnym do końca 2003 roku

 

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Lp. Obręb Oznaczenie nieruchomości (adres) Liczba lokali
1. Prężyna Prężyna 1 1 budynek mieszkalny
2. Chrzelice Chrzelice 13 1 budynek mieszkalny
Razem: 2 budynki mieszkalne

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych

 

Lp. Obręb Położenie Działka Mapa Pow. Opis
1. Biała Biała
ul. Parkowa
1161/2 19 0,0555 sprzedaż 4/20 działki przeznaczonej pod budowę garaży
2. Biała Biała
ul. Św. Kamila
877/3 16 0,0590 działka budowlana
3. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1656 26 0,0669 sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
4. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1655/3 26 0,0374 poszerzenie nieruchomości
5. Biała Biała
ul. Arki Bożka
1655/1 26 0,0263 poszerzenie nieruchomości

 

Informacja o przewidywanym obrocie mieniem komunalnym w 2005 roku

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/384/02 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Lp. Obręb Oznaczenie nieruchomości (adres) Liczba lokali
1. Biała ul. Kołłątaja 2 1 lokal
2. Biała ul. Kołłątaja 4 2 lokale
3. Biała ul. 1 Maja 5 1 lokal
4. Biała ul. Kościuszki 20 3 lokale
5. Biała ul. 1 Maja 46-48 1 lokal
6. Biała ul. Świerczewskiego 26 1 lokal
7. Biała ul. Prudnicka 11 2 lokale
8. Biała ul. Rynek 13 3 lokale
9. Biała ul. Szkolna 5 1 lokale
10. Biała ul. Parkowa 5 1 lokal
11. Biała ul. Lipowa 3a 1 lokal
12. Biała ul. Prudnicka 25 1 lokal
13. Biała ul. Parkowa 4 1 lokal
14. Biała ul. Kościuszki 8 1 lokal
15. Biała ul. Kilińskiego 24 1 lokal
16. Biała ul. Plac Zamkowy 2 1 lokal
17. Biała ul. Prudnicka 4 1 lokal
18. Biała ul. Kilińskiego 8 1 lokal
19. Biała ul. Nyska 36 1 lokal
20. Biała ul. 1 Maja 30 1 lokal
21. Biała ul. Nyska 24 1 lokal
22. Biała ul. Rynek 14 1 lokal
23. Biała ul. Stare Miasto 23 1 lokal
24. Biała ul. Opolska 12 3 lokale
25. Biała Kościuszki 3 1 lokal
26. Górka
Prudnicka
Brzeźnica 14 1 lokal
Razem 34 lokali

 

Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych

 

1. Biała ul. Armii Ludowej 8 1 lokal użytkowy
Razem: 1 lokal

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych

 

Lp. Obręb Adres Działka Mapa Pow. Charakter zabudowy
1. Biała ul. Szkolna 1053,1054 18 0,0695 ha "Małpi Gaj"
2. Biała ul. Czarna 1150/2 19 0,1399 ha budynki po byłym zakładzie
energetycznym

 

Przewidywana sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

 

1. Biała 1605/4 26 0,0801 ha
2. Miłowice 96/1 2 0,2560 ha
3. Mokra 592/13 2 0,6217 ha
4. Solec 111/29 2 0,1319 ha
5. Biała 970 17 0,0360 ha
6. Biała 997 18 0,0153 ha
7. Biała 998 18 0,0709 ha
8. Radostynia 294/39 3 0,0517 ha
9. Pogórze 263 i 878/264 3 0,0670 hainformację wytworzył(a): Dorota Małek
za treść odpowiada: Dorota Małek
data wytworzenia: 2004-11-10  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 973  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2713

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawa tytułu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002