Budżet Gminy 2010
(FINANSE I MIENIE / Budżet Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-15 10:59:25, dokument aktualny]


 

Uchwała Nr XXIX/315/09
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 211, 212, 219, 221, 222, 235, 236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 121 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010.
§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2010 w łącznej kwocie 28.783.591 zł., w tym:
1) dochody bieżące na kwotę 24.220.331 zł
2) dochody majątkowe na kwotę 4.563.260 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,2.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2010 w łącznej kwocie 35.241.591 zł., w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 24.537.591 zł., w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę Biała w kwocie 13.000 zł.
2) wydatki majątkowe na kwotę 10.704.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 6.458.000 zł. zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 470.000 zł
2) kredytów w kwocie 5.988.000 zł
§ 5. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7.058.000 zł
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.588.000 zł
§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158.500 zł. przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 153.500zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Wydatki budżetu gminy Biała obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Wydatki budżetu gminy Biała na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 303.200. zł., w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420)- na łączną kwotę 301.751 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. 1. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11;
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 1112.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 4.000.000 zł.
2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł.
4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
5) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Biała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dodatkowe załączniki: 

Informacja opisowa (plik w formacie PDF)
Prognoza długu (plik w formacie PDF)
Informacja o stanie mienia (plik w formacie PDF)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miesjki w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2009-12-30

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1280  |  pokaż szczegóły załączników >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002