Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
(AKTY PRAWNE / Prawo miejscowe)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-16 13:43:10, dokument aktualny]


Prawo miejscowe Gminy Biała

 

Wykaz aktów prawa miejscowego na stronie www.prawomiejscowe.pl jako:
Skorowidz Tabela Roczniki
rozmiar: 3,11 KB 
pobrań: 15 
data: 2012-10-17 13:10:16 
opis: rozmiar: 5,38 KB 
pobrań: 14 
data: 2012-10-17 13:09:15 
opis: rozmiar: 5,80 KB 
pobrań: 19 
data: 2012-10-17 13:10:34 
opis:

 

 

Lp.

uchwały

Data podjęcia

W  sprawie: Treść do pobrania:
1.

XXVIII/317/01 
30 .08. 2001r.

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  uchwała
2.

XXXI/341/01
28.12. 2001r.

zmian nazw ulic.  uchwała
3.

XXXV/363/02 
29 .05. 2002 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu tranzytowego kolektora tłocznego ścieków komunalnych relacji Biała – Prudnik wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną – odcinek na terenie gminy Biała.  uchwała
4.

XXXV/364/02 
29 .05. 2002 r

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek rurociągu tranzytowego wody relacji Miłowice – Kolnowice wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Kolnowice.   uchwała
5.

II/19/02    
10.12. 2002r.

ustalenia trybu i warunków zwolnienia podatników podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.  uchwała
6.

II/22/02   
10. 12.2002 r.

nadania nazw ulicom w mieście Biała.  uchwała
7.

IV/41/03  
 11.03. 2003r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla korekty łuku drogowego drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – łącznik – Krobusz – Lubrza na odcinku położonym na południe od wsi Krobusz.  uchwała
8.

V/56/03  
30 .04. 2003 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wieś Rostkowice – teren usług publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej.  uchwała
9.

VI/64/03   
20 .06. 2003 r

zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miast i Gminy Biała.  uchwała
10.

VII/73/03
26 .08. 2003 r.

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  uchwała
11.

XII/116/04     
12 .03. 2004r.

pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.  uchwała
12.

XII/117/04     
12 .03. 2004r.

nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej.  uchwała
13.

XIV/142/04  
18 .06. 2004r.

ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała.  uchwała
14.

XV/156/04
26 .08. 2004r

 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych.  uchwała
15.

XVI/164/04
29 .10. 2004r.

zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.  uchwała
16.

XVII/178/04
30 .11. 2004 r.

określenia stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Biała, sposobu jej poboru i terminu płatności.  uchwała
17.

XIX/196/05 
16 .02. 2005r.

zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.  uchwała
18.

XX/205/05
31 .03. 2005r.

Regulaminu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Gminie Biała.  uchwała
19.

XXIII/234/05
30 .06. 2004 r.

zmiany Statutu Gminy Biała.   uchwała
20.

XXIII/235/05  
30 .06. 2005r.

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.  

Wyrok WSA w Opolu z dnia 19.10.2006r. dotyczący w/w uchwały stwierdzający nieważność  2 pkt 2

 uchwała
21.

XXX/314/06
30.06.2006r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia
 

 uchwała

22.

XXX/315/06
30.06.2006r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rostkowice

 

 uchwała

23.

XXX/316/06
30.06.2006r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solec


 

 uchwała

24.

XXX/317/06
30.06.2006r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków


 

 uchwała

25.

XXX/321/06
30.06.2006r.

uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły  uchwała
26.

XXX/323/06 
30.06.2006r.

zmiany uchwały o podziale Gminy Biała na okręgi wyborcze  uchwała
27.

XXX/324/06 
30.06.2006r.

podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania  uchwała
28.

XXXI/335/06 
30.06.2006r.

nadania nazwy ulicy  uchwała
29.

XXXI/341/06 
31.08.2006

zaliczenia ulicy Kościuszki i ulicy 1 .05. w mieście Biała do kategorii dróg gminnych    uchwała
30.

IV/43/07
27.02.2007r.

przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011  uchwała
31.

V/56/07
11.04.2007r.

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso    uchwała
32.

VIII/93/07
03.07.2007r.

rodzajów świadczeń z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania  uchwała
33.

IX/111/07
31.08.2007r.

zmiany Statutu Gminy Biała.  uchwała
34.

XI/130/07
26.10.2007r.

zmieniającą uchwałę zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  uchwała
35.

XI/131/07
26.10.2007r.

udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013  uchwała
36.

XI/133//07
26.10.2007r.

zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata   uchwała
37.

XI/134/07
26.10.2007r.

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała  uchwała
38.

XII/142/07
06.12.2007r.

ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku  uchwała
39.

XII/147/07
06.12.2007r.

pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  uchwała
40.

XII/148/07
06.12.2007r.

nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej  uchwała
41. XII/149/07
06.12.2007r
uchylenia uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała  uchwała
42.

XIV/190/08 
28.02.2008r.

 o zmianie uchwały ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiazane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała   uchwała
43.

XV/201/08
30.04.2008r.

zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki   uchwała
44.

XVIII/231/08
24.10.2008r.

 zmiany uchwały XI/133/07 z dnia 26 .10. 2008 roku zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  uchwała
45.

XX/237/08
28.11.2008r.

zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała   uchwała
46.

XX/239/08
28.11.2008r.

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała   uchwała
47.

XXI/248/08 
30.12.2008r.

ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  uchwała
48.

XXI/253/09 
24.02.2009r.

uchwały XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania  uchwała
49.

XXI/255/09 
24.02.2009r.

uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała   uchwała
50.

XXI/257/09 
24.02.2009r.

zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury   uchwała
51.

XXI/270/09 
22.04.209r.

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej   uchwała
52.

XXV284/09 
31.08.2009r.

uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BIAŁA  uchwała
53.

XXV286/09 
31.08.2009r.

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej  uchwała
54.

XXV293/09 
31.08.2009r.

nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej

 uchwała

załącznik

55.

XXV294/09 
31.08.2009r.

zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych

 uchwała


załącznik

56. XXVI/301/09 28.10.2009r zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe.
 
 uchwała
57.

XXIX/323/09 
30.12.2009r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych , oddziałów przedszkolnych i niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji  uchwała
58.

  XXXI/334/10
30.03.2010r.

dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego

 uchwała

załacznik

59.

XXXI/335/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski  uchwała
 60.

XXXI/336/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica

 uchwała
 61.

XXXI/337/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice  uchwała
 62.

XXXI/338/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Czartowice  uchwała
 63.

XXXI/339/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Dębina  uchwała
 64.

XXXI/340/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Frącki  uchwała
 65.

XXXI/341/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Gostomia  uchwała
 66.

XXXI/342/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka  uchwała
 67.

XXXI/343/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Grabina  uchwała
 68.

XXXI/344/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Józefów  uchwała
 69.

XXXI/345/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice  uchwała
 70.

XXXI/346/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Krobusz  uchwała
 71.

XXXI/347/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec  uchwała
 72.

XXXI/348/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Ligota  Bialska  uchwała
 73.

XXXI/349/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa  Łącznik  uchwała
 74.

XXXI/350/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Miłowice  uchwała
 75.

XXXI/351/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Mokra  uchwała
 76.

XXXI/352/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka  uchwała
 77.

XXXI/353/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze  uchwała
 78.

XXXI/354/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Olbrachice  uchwała
 79.

XXXI/355/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Otoki  uchwała
 80.

XXXI/356/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Pogórze  uchwała
 81.

XXXI/357/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Prężyna  uchwała
 82.

XXXI/358/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Radostynia  uchwała
 83.

XXXI/359/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice  uchwała
 84.

XXXI/360/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa  Solec  uchwała
 85.

XXXI/361/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Śmicz  uchwała
 86.

XXXI/362/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice  uchwała
 87.

XXXI/363/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu sołectwa Wilków  uchwała
 88.

XXXI/364/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu osirdla   1w Białej  uchwała
 89.

XXXI/365/10
30.03.2010r.

uchwalenia statutu osiedla 2 w Białej  uchwała
 90.

XXXII/376/10
30.04.2010r.

nadania nazwy drodze wewnętrznej  uchwała
 91.

XXXIII/384/10
30.06.2010r.

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  uchwała
 92.

XXXV/396/10
30.06.2010r.

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego  uchwała
 93.

XXXV/397/10
30.06.2010r.

pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  uchwała
 94. XXXVI/403/10
11.10.2010
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r uchwała
 95

XXXVII/409/10
05 .11 .2010r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC  uchwała Załacznik do uchwały
 96.

XXXVII/410/10
5.11.2010r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice  uchwała Załacznik do uchwały
 97

XXXVII/411/10
5.11.2010r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW  uchwała Załacznik do uchwały
98.  III.23.2011
10.02.2011
 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik  uchwała
99.

  III.39.2011
10.02.2011

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.   uchwała
100.

  III.40.2011
10.02.2011

 o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  uchwała
101.

IV.50.2011
31.03.2011

o zmianie uchwały XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury  uchwała
102.

IV.54.2011
31.03.2011

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  uchwała
103.

IV.55.2011
31.03.2011

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego   uchwała
104.

IV.61.2011
31.03.2011

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  uchwała
105.

V.69.2011
31.05.2011

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego   uchwała
 106.  V.70.2011
31.05.2011
 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  uchwała
 107.  V.71.2011
31.05.2011
 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała  uchwała
108.

V.72.2011
31.05.2011

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  uchwała
109.  V.74.2011 31.05.2011 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych   uchwała
110.  V.75.2011 31.05.2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia 16   uchwała
111.  V.76.2011
31.05.2011
utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a    uchwała
112.  V.77.2011 31.05.2011 zmiany Uchwały XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała     uchwała
113.  VI.86.2011 04.08.2011 uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego   uchwała
114.  VI.89.2011
04.08.2011
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  uchwała
 115. VII.99.2011
05.09.2011
zenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r uchwała
116. VIII.114.2011 26.10.2011 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   uchwała
117 VIII.117.2011 26.10.2011 określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała uchwała
118. VIII.121.2011 26.10.2011 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r uchwała
119. VIII.122.2011 26.10.2011 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  uchwała
120. VIII.123.2011 26.10.2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uchwała
121

IX.127.2011
30.11.2011

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  uchwała
122.

IX.133.2011
30.11.2011

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku    uchwała
123.

X.139.2011
29.12.2011

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego   uchwała
124.

X.142.2011
29.12.2011

przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 -2016   uchwała
125.  XIII.169.2012
26.04.2012
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów    uchwała
126.  XIII.169.2012
26.04.2012
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów    uchwała
127.  XVI.182.2012
28.06.2012
uchwalenia Statutu Gminy Biała    uchwała
128.  XIV.183.2012
28.06.2012
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała   uchwała
129.  XV.190.2012
03.08.2012
podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu    
130.  XV.191.2012
03.08.2012
podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych    uchwała
131. XV.190.2012
03.08.2012
podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnychwybieranych w każdym okręgu  uchwała
132.  XV.193.2012
03.08.2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała    uchwała
133.  XV.194.2012
03.08.2012
uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Rady Miejskiej w Białej    uchwała
134.  XV.195.2012
03.08.2012
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała    uchwała
135.  XV.196.2012
03.08.2012
 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów   uchwała
136.

XVII/208/2012
09.11.2912

ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r   uchwała
137.

XVII/209/2012
09.11.2912

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku   uchwała
138.

XVII/210/2012
09.11.2912

ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych  oraz zwolnień z tego podatku   uchwała 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-06-30

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1414  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 17136

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.136-138 format`
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002