Stanowienie aktów publicznoprawnych
(AKTY PRAWNE / Prawo miejscowe)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-10-17 15:38:02, dokument aktualny]


Stanowienie aktów publicznoprawnych
 

 1. Normatywnymi aktami prawnymi Gminy są:
  1. uchwały Rady Miejskiej, zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie Gminy oraz przepisy porządkowe;
  2. inne uchwały Rady Miejskiej podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych przepisami ustawowymi;
  3. przepisy porządkowe wydawane przez Burmistrza w przypadkach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
  4. zarządzenia Burmistrza wydawane jako akty organu oraz jako wewnętrzne akty kierownika urzędu;
  5. decyzje, postanowienia , wytyczne i pisma ogólne Burmistrza.
 2. Organem stanowiącym w Gminie Biała jest Rada Miejska w Białej a organem wykonawczym – Burmistrz Białej.
 3. Inicjatywa uchwałodawcza w Gminie Biała, zgodnie z Statutem Gminy Biała przysługuje:
  1. burmistrzowi;
  2. każdemu radnemu;
  3. grupie mieszkańców Gminy Biała w liczbie co najmniej 50 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Białej.
 4. Projekty aktów- uchwał i zarządzeń opracowują referaty, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie, zgodnie  z powszechnie stosowanymi regułami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie zasad techniki prawodawczej( Dz.U. Nr 100, poz.908)
 5. Projekt aktu prawnego ( uchwały, zarządzenia) powinien określać w szczególności:
  1. tytuł aktu zawierający nazwę aktu, datę wydania, oznaczenie organu od którego pochodzi i przedmiot unormowania;
  2. podstawę prawną;
  3. postanowienia merytoryczne ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, podpunkty i litery;
  4. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie aktu;
  5. określenie sposobu publikacji aktu oraz daty wejścia w życie.
 6. Tryb przygotowywania, opracowywania projektów  aktów prawnych takich jak : decyzje, postanowienia, wytyczne i pisma okólne  określają odrębne przepisy a w szczególności Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz   przepisy prawa materialnego.
 7. Projekty uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wymagają zaopiniowania przez Radcę Prawnego Urzędu, a jeżeli  akt ten pociąga za sobą skutki  finansowe dla budżetu gminy jego treść wymaga również uzgodnienia z Skarbnikiem Gminy.
 8. Projekty zarządzeń Burmistrza przedkładane są na bieżąco do podpisu Burmistrzowi
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej musu zawierać uzasadnienie wskazujące potrzebę podjęcia uchwały.
 10. Projekty uchwał Rady Miejskiej Burmistrz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który podejmuje decyzje w sprawie skierowania projektów do zaopiniowania przez komisje  Rady Miejskiej oraz przekazuje projekty uchwał  radnym.
 11. Projekty uchwał poddawane są głosowaniu na sesjach Rady Miejskiej w Białej. Tryb podejmowania uchwał  określony jest w Statucie Gminy Biała.
 12. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu  jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
 13. Uchwały Rady Miejskiej podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady sesji.
 14. W Urzędzie Miejskim  prowadzi się odrębnie rejestry i zbiory uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza oraz zbiór aktów prawa miejscowego obowiązującego w  Gminie Biała. Rejestry te i zbiory prowadzone są w Referacie Organizacyjnym – pokój nr 17.
 15. Uchwały i zarządzenia  podlegają publikacji w sposób określony w tych aktach.
 16. Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę  ogłaszane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U z 2010 Nr 17 poz.95 z późn. zm. ).

Szczegóły dot. prawa miejscowego  w zakładce  AKTY PRAWNE >> Prawo miejscowe

     
ZASADY OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH ORGANÓW GMINY BIAŁA określa Rozdział XIV Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grazyna Biały
Data wytworzenia: 2008-08-26

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Rozdzial_XIV_Regulaminu_organizacyjnego.pdf (rozmiar 67,81 KB)
  [Sławomir Szmulik dnia 2008-08-27 10:20:27, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 730

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3167

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  aktualizacja
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002