Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał VI Kadencji (2010-2014))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-27 17:10:47, dokument aktualny]


Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 01.12.2010 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
1 I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-1-10.pdf
2. I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-2-10.pdf
3. I/3/2010 ustalenia   przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-3-10.pdf
4. I/4/2010 ustalenia składów liczbowych Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-4-10.pdf
5. I/5/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-5-10.pdf
6. I/6/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-6-10.pdf
7. I/7/2010 Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-7-10.pdf
8. I/8/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-8-10.pdf
9. I/9/2010 prustalenia składu  osobowego  Komisji  Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-9-10.pdf
10 I/10/2010 ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały Nr I-10-10.pdf
11. I/11/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej Projekt uchwały Nr I-11-10.pdf
12. I/12/2010 ustalenia składu  osobowego   Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białej Projekt uchwały Nr I-12-10.pdf 

 

Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.12.2010 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
13. II/13/2010 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  Projekt uchwały NR II-13-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały II-13-10.pdf , Załącznik nr 2projektu uchwały NR II-13-10.pdf
14. II/14/2010 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2010. Projekt uchwały NR II-14-10.pdf
15. II/15/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Projekt uchwały NR II-15-10.pdf
16. II/16/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok Projekt uchwały NR II-16-10.pdf
17. II/17/2010 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok  Projekt uchwały NR II-17-10.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR II-17-10.pdf
18. II/18/2010 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia” Projekt uchwały NR II-18-10.pdf
19. II/9/2010 ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej Projekt uchwały NR II-19-10.pdf
20. II/20/2010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów  sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach  gminy Biała,  na kadencję 2010-2014 Projekt uchwały NR II-20-10.pdf
21. II/212010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Białej na kadencję 2010-2014Projekt uchwały NR II-21-10.pdf 
22. II/22/2010 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2011r. Projekt uchwały NR II-22-10.pdf

 


 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
23. III/23/2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Projekt uchwały NR III-23-11.pdf
24. III/24/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Projekt uchwały NR III-24-11.pdf , Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011.pdf , WPF Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NR III-24-11 (część 1).pdf , WPF Załącznik nr 2 (część B) do Uchwały Nr III-24-11.pdf , Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III-24-11 (część 2).pdf , Załącznik nr 2 (część A) do Uchwały Nr III-24-11.pdf
25. III/25/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt uchwały NR III-25-11.pdf
26. III/26/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR III-26-11.pdf
27. III/27/2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR III-27-11.pdf
28. III/28/2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR III-28-11.pdf
29. III/29/2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Projekt uchwały NR III-29-11.pdf , Projekt uchwały NR III-29-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
20. III/30/2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR III-30-11.pdf
31. III/31.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  Projekt uchwały NR III-31-11.pdf , Projekt uchwały NR III-31-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
32. III/32/2011 zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16   Projekt uchwały NR III-32-11.pdf ,  Projekt uchwały NR III-32-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
33. III/33/2011 rozwiązania i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  _zalacznik7586
34. III/34/2011 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Projekt uchwały NR III-34-11.pdf
35. III/35/2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku.  Projekt uchwały NR III-35-11.pdf , Projekt uchwały NR III-35-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
36. III/36/2011 zamiaru  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  Projekt uchwały NR III-36-11.pdf , Projekt uchwały NR III-36-11-autopoprawka Burmistrza.pdf
37. III/37/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR III-37-11.pdf 
38. III/38/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  _zalacznik7567
39. III/39/2011 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  Projekt uchwały NR III-39-11.pdf 
40. III/40/2011 o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych  Projekt uchwały NR III-40-11.pdf
41. III/41/2011 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2011  Projekt uchwały NR III-41-11.pdf
42. III/42/2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu Projekt uchwały NR III-42-11.pdf

 

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
43. IV/43/2011

likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i utworzenia Oddziału  Zamiejscowego w Ligocie Bialskiej Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR IV-43-11.pdf

44. IV/44/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  Projekt uchwały NR IV-44-11.pdf
45. IV/45/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR IV-45-11.pdf
46. IV/46/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Białej  Projekt uchwały NR IV-46-11.pdf
47. IV/47/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Projekt uchwały NR IV-47-11.pdf
48. IV/48/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  Projekt uchwały NR IV-48-11.pdf
49. IV/49/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku Projekt uchwały NR IV-49-11.pdf
50. IV/50/2011 o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.  Projekt uchwały NR IV-50-11.pdf
51. IV/51/2011 sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego Projekt uchwały NR IV-51-11.pdf
52. IV/52/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2012 r. Projekt uchwały NR IV-52-11.pdf
53. IV/53/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego  Projekt uchwały NR IV-53-11.pdf
54. IV/54/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
55. IV/55/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r. Projekt uchwały NR IV-55-11.pdf
56. IV/56/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR IV-56-11.pdf
57. IV/57/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego Projekt Uchway nr IV-57-11.pdf
58. IV/58/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  Projekt uchwały NR IV-58-11.pdf
59. IV/59/2011 wygaśnięcia mandatu radnego Projekt uchwały NR IV-59-11.pdf
60. IV/60/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały NR IV-60-11.pdf
61. IV/61/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Projekt uchwały NR IV-61-11.pdf
62. IV/62/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR IV-62-11.pdf
63. IV/63/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Projekt uchwały NR IV-63-11.pdf

 

Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.05.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
63. V/63/2011

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r  Projekt Uchwały nr V-63-11.pdf

64. V/64/2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2010r. Projekt Uchwały Nr V-64-11.pdf
65. V/65/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Projekt Uchwały Nr V-65-11.pdf , Załącznik Nr 1 cz.I do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf, Załącznik Nr 1 cz.II do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf, Załącznik Nr 2 cz.A do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf , Załącznik Nr 2 cz.B do projektu Uchwały nr V-65-11.pdf
66. V/66/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt Uchwały nr V-66-11.pdf
67. V/67/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt Uchwały nr V-67-11.pdf
68. V/68/2011 uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r. Projekt Uchwały nr V-68-11.pdf
69. V/69/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
70. V/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Projekt Uchwały nr V-70-11.pdf
71. V/71/2011 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała  Projekt Uchwały nr V-71-11.pdf
72. V/72/2011 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.  Projekt Uchwały nr V-72-11.pdf
73. V/73/2011 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. Projekt Uchwały nr V-73-11.pdf
74. V/74/2011 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych  Projekt Uchwały nr V-74-11.pdf
75. V/75/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16 Projekt Uchwały nr V-75-11.pdf
76. V/76/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a  Projekt Uchwały nr V-76-11.pdf
77. V/77/2011 zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Projekt Uchwały nr V-77-11.pdf
78. V/78/2011 wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Rady Powiatu w Prudniku w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  Projekt Uchwały nr V-78-11.pdf 
79. V/79/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr V-79-11.pdf
80. V/80/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr V-80-11.pdf


 Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2011 r. 

 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
81. VI/81/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt Uchwały nr VI-81-11.pdf
82.. VI/82/2011 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014 Projekt Uchwały nr VI-82-11.pdf
83. VI/83/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt Uchwały nr VI-83-11.pdf , Zał.1- część I.pdf , Zał.1-część II.pdf , Zał.2- część A.pdf , Zał.2 część B.pdf
84. VI/84/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Projekt Uchwały nr VI-84-11.pdf
85. VI/85/2011 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt Uchwały nr VI-85-11.pdf
86. VI/86/2011 uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego   Projekt Uchwały nr VI-86-11.pdf
87. VI/87/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  Projekt Uchwały nr VI-87-11.pdf , Załącznik do projektu uchwały nr VI-87-11.pdf
88.. VI/88/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łączniku ul. Fabryczna 4a   Projekt Uchwały nr VI-88-11.pdf
89. VI/89/2011 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Projekt Uchwały nr VI-89-11.pdf , Załącznik do projektu uchwały nr VI-88-11.pdf
90. VI/90/2011 powołania  zespołu do opiniowania kandydatur  na ławników  Projekt Uchwały nr VI-90-11.pdf
91. VI/91/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej Projekt Uchwały nr VI-91-11.pdf
92. VI/92/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011 dotyczącej   działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w  Białej  Projekt Uchwały nr VI-92-11.pdf
93. VI/93/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt Uchwały nr VI-93-11.pdf
94. VI/94/2011 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała  Projekt Uchwały nr VI-94-11.pdf

 

Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.09.2011 r. 

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
95. VII/95/2011 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu  finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r  Projekt Uchwały nr VI-95-11.pdf
96.. VII/96/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata   2011-2025
97. VII/97/2011 zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok
98. VII/98/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt Uchwały nr VI-98-11.pdf
99. VII/99/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  Projekt Uchwały nr VI-99-11.pdf
100. VII/100/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  Projekt Uchwały nr VI-100-11.pdf
101. VII/101/2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r  Projekt Uchwały nr VI-101-11.pdf
102. VII/102/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt Uchwały nr VI-102-11.pdf
103. VII/103/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt Uchwały nr VI-103-11.pdf

 

Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.10.2011 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
105. VIII/105/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt uchwały NR VIII.105.2011.pdf , Zał. 1 (częć I).pdf , Zał. 1 (część 2).pdf , Zał. 2 (część A).pdf , Zał. 2 (część B).pdf
106. VIII/106/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Projekt uchwały NR VIII.106.2011.pdf , Załącznik do Projektu Uchwały nr VIII-106-11.pdf
107. VIII/107/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR VIII.107.2011.pdf
108, VIII/108/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR VIII.108.2011.pdf
109. VIII/109/2011 uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok  Projekt uchwały NR VIII.109.2011.pdf
110. VIII/110/2011 ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej  Projekt uchwały NR VIII.110.2011.pdf
111. VIII/111/2011 ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję  2012 - 2015  Projekt uchwały NR VIII.111.2011.pdf
112. VIII/112/2011 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012 – 2015  Projekt uchwały NR VIII.112.2011.pdf
113. VIII/113/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 2016  Projekt uchwały NR VIII.113.2011.pdf
114. VIII/114/2011 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Projekt uchwały NR VIII.114.2011.pdf
115. VIII/115/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała   Projekt uchwały NR VIII.115.2011.pdf
116. VIII/116/2011 zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Projekt uchwały NR VIII.116.2011.pdf
117. VIII/117/2011 określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała  Projekt uchwały NR VIII.117.2011.pdf
118. VIII/118/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  Projekt uchwały NR VIII.118.2011.pdf
119. VIII/119/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r.  na działalność Burmistrza   Białej Projekt uchwały NR VIII.119.2011.pdf
120. VIII/120/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR VIII.120.2011.pdf
121. VIII/121/2011 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.  Projekt uchwały NR VIII.121.2011.pdf
122. VIII/122/2011 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  Projekt uchwały NR VIII.122.2011.pdf
123. VIII/123/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  Projekt uchwały NR VIII.123.2011.pdf

 

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2011 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
124. IX/124/2011 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"    Projekt uchwały NR IX.124.2011.pdf
125. IX/125/2011 Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Projekt uchwały NR IX.125.2011.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR IX.125.2011.pdf
126. IX/126/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR IX.126.2011.pdf
127, IX/127/2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  Projekt uchwały NR IX.127.2011.pdf
128. IX/128/2011 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała  Projekt uchwały NR IX.128.2011.pdf
129. IX/129/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011   Projekt uchwały NR IX.129.2011.pdf
130. IX/130/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  Projekt uchwały NR IX.130.2011.pdfZał. 1 (część 1).pdfZał. 1 (część 2).pdfZał. 2 (część A).pdfZał. 2 (częśćB).pdf
131. IX/131/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej    Projekt uchwały NR IX.131.2011.pdf
132. IX/132/2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej  zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki.  Projekt uchwały NR IX.132.2011.pdf

 

Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2011 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
134. X/134/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR IX.134.2011.pdf
135. X/135/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR IX.135.2011.pdf
136. X/136/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027 Projekt uchwały NR IX.136.2011.pdf
137. X/137/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  Projekt uchwały NR IX.137.2011.pdf
138. X/138/2011  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR IX.138.2011.pdf
139. X/139/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  Projekt uchwały NR IX.139.2011.pdf
140. X/140/2011 zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Projekt uchwały NR IX.140.2011.pdf
141. X/141/2011 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt uchwały NR IX.141.2011.pdf
142. X/142/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 -2016  Projekt uchwały NR IX.142.2011.pdf
143. X/143/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  Projekt uchwały NR IX.143.2011.pdf
144. X/144/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   Projekt uchwały NR IX.144.2011.pdf
 
145. X/145/2011 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2012r.  Projekt uchwały NR IX.145.2011.pdf
146. X/146/2011 przekazania skargi według właściwości Projekt uchwały NR IX.134.2011.pdf

 

Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2012 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
147.. XI/147/2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Projekt uchwały NR IX.147.2011.pdf , Załącznik studium.pdf
148. XI/148/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze Projekt uchwały NR IX.148.2011.pdf ,Załącznik Pogórze.pdf
149. XI/149/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice  Projekt uchwały NR IX.149.2011.pdf , Załącznik Chrzelice.pdf
150. XI/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania Statutu  Projekt uchwały NR IX.150.2011.pdf
151. XI/151/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR IX.151.2011.pdf
152. XI/152/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR IX.152.2011.pdf
153. XI/153/2012 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt uchwały NR IX.153.2011.pdf
154 XI/154/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego   Projekt uchwały NR IX.154.2011.pdf
155. XI/155/2012 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 r.  Projekt uchwały NR IX.155.2011.pdf
156. XI/156/2012 powołania komisji doraźnej do opracowania propozycji zmian do  Statutu Gminy Biała Projekt uchwały NR IX.156.2011.pdf
157. XI/157/2012 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2012  Projekt uchwały NR IX.157.2011.pdf
158. XI/158/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej , Projekt uchwały NR IX.158.2011.pdf
159. XI/159/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy , Projekt uchwały NR IX.159.2011.pdf
160. XI/160/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Projekt uchwały NR IX.160.2011.pdf
161. XI/161/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  Projekt uchwały NR IX.161.2011.pdf

 Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.02.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
162 XII/162/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania  Rady Miejskiej  w Białej  przed   Naczelnym Sądem Administracyjnym  Projekt uchwały NR XII.162.2012.pdf
163 XII/163/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej  w Białej  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  Projekt uchwały NR XII.163.2012.pdf
164 XII/164/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XII.164.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.04.2012 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
165. XIII/165/2012 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Projekt uchwały NR XIII.165.2012.pdfZmiana studium 2012.pdf
166. XIII/166/2012 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.  Projekt uchwały NR XIII.166.2012.pdf
167. XIII/167/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR XIII.167.2012.pdf, Zał. 1 (część 2).pdf , Zał. 2 (część B.2).pdf, Zał.1 (część 1).pdf, Zał.2 (część A).pdf, Zał.2 (część B.1).pdf
168. XIII/168/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XIII.168.2012.pdf
169. XIII/169/2012 uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR XIII.169.2012.pdf
170. XIII/170/2012 uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR XIII.170.2012.pdf
171. XIII/171/2012 włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  Projekt uchwały NR XIII.171.2012.pdf
172. XIII/172/2012 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki organizacyjnej „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej" i utworzeniu instytucji kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji "w Białej  Projekt uchwały NR XIII.172.2012.pdf
173. XIII/173/2012  upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na działalność Burmistrza Białej.

 

Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.06.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
174 XIV174/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 r..  Projekt uchwały NR XIV.174.2012.pdf
175. XIV175/2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Białej  za 2011r. Projekt uchwały NR XIV.175.2012.pdf
176. XIV176/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 , Zał.1 część I.pdfZał. 1 część II.pdfZał. 2 część A.pdfZał. 2 część B (I).pdfZał. 2 część B (II).pdf
177. XIV177/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XIV.177.2012.pdf 
178. XIV178/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  Projekt uchwały NR XIV.178.2012.pdf 
179. XIV179/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR XIV.179.2012.pdf 
180. XIV180/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projekt uchwały NR XIV.180.2012.pdf
181. XIV181/2012 uchwalenia Statutu Gminy Biała  Projekt uchwały NR XIV.181.2012.pdf
182. XIV182/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały NR XIV.182.2012.pdf
183. XIV183/2012 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała   Projekt uchwały NR XIV.183.2012.pdf
184. XIV184/2012 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  Projekt uchwały NR XIV.184.2012.pdf
185 XIV185/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR XIV.185.2012.pdf
186. XIV186/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy.   Projekt uchwały NR XIV.186.2012.pdf
187. XIV187/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR XIV.187.2012.pdf
188. XIV188/2012  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej . Projekt uchwały NR XIV.188.2012.pdf

 

 

Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 03.08.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
189. XV/189/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała   Projekt uchwały NR IX.189.2012.pdf
190. XV/190/2012 podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Projekt uchwały NR IX.190.2012.pdf
191. XV/191/2012 podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   Projekt uchwały NR IX.191.2012.pdf 
192. XV/192/2012 zmiany Statutu  Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej  Projekt uchwały NR IX.192.2012.pdf
193. XV/193/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała  Projekt uchwały NR IX.193.2012.pdf
194. XV/194/2012 uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Rady Miejskiej w Białej. Projekt uchwały NR IX.194.2012.pdf
195. XV/195/2012 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała Projekt uchwały NR IX.195.2012.pdf
196. XV/196/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  Projekt uchwały NR IX.196.2012.pdf
197. XV/197/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, złożonej  na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz  – Gostomia - Solec Projekt uchwały NR IX.197.2012.pdf
198. XV/198/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku,   na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie  chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice  Projekt uchwały NR IX.198.2012.pdf
199. XV/199/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcyProjekt uchwały NR IX.199.2012.pdf
200 XV/200/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały NR IX.200.2012.pdf

 Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 19.09.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
201. XVI/201/2012 wyrażenia  zgody na realizację projektu pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”.  Projekt uchwały NR XVI.201.2012.pdf
202. XVI/202/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  na lata 2012-2027 Projekt uchwały NR XVI.202.2012.pdf Zał. nr 1 (cz.I).pdf Zał. nr 1 (cz.II).pdf Zał. nr 2 (cz.A).pdf Zał. nr 2 (cz.B).pdf Zał. nr 2 (cz.B1).pdf
203. XVI/203/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XVI.203.2012.pdf
204. XVI/204/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XVI.204.2012.pdf
205. XVI/205/2012 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. Projekt uchwały NR XVI.205.2012.pdf
206. XVI/206/2012 nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych  Projekt uchwały NR XVI.206.2012.pdf
207. XVI/207/2012 pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej  Projekt uchwały NR XVI.207.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 09.11.2012 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
208. XVII/208/2012 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r. Projekt uchwały NR XVII.208.2012.pdf
209. XVII/209/2012 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku Projekt uchwały NR XVII.209.2012.pdf
210. XVII/210/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  Projekt uchwały NR XVII.210.2012.pdf
211. XVI/I211/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  Projekt uchwały NR XVII.211.2012.pdf , Załącznik 1 (część I).pdf , Załącznik 1 (część II).pdf , Załacznik 2 (część A).pdf , Załącznik 2 (część B1).pdf , Załacznik 2 (część B2).pdf
212. XVII/212/2012 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały NR XVII.212.2012.pdf
213. XVII/213/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   Projekt uchwały NR XVII.213.2012.pdf
214. XVII/214/2012 przyjęcia porozumienia  odnośnie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentu pn. Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmów Finansowych EOG  Projekt uchwały NR XVII.214.2012.pdf
215. XVII/215/2012 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 -2019  Projekt uchwały NR XVII.215.2012.pdf

 

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2012 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
216. XVIII/216/2012 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała  Projekt uchwały NR XVIII.216.2012.pdf
217. XVIII/217/2012 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" Projekt uchwały NR XVIII.217.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.217.2012.pdf
218. XVIII/218/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok  Projekt uchwały NR XVIII.218.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.218.2012.pdf
219. XVIII/219/2012  
220. XVI/II220/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012   Projekt uchwały NR XVIII.220.2012.pdf
221. XVIII/221/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    Projekt uchwały NR XVIII.221.2012.pdf
222. XVIII/222/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  Projekt uchwały NR XVIII.222.2012.pdf , Załącznik do projektu uchwały NR XVIII.222.2012.pdf
223. XVIII/223/2012 udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  Projekt uchwały NR XVIII.216.2012.pdf
224. XVIII/224/2012 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”  Projekt uchwały NR XVIII.224.2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-11-29

 

 

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2656  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 92857

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
POZ.223
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002