Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-04-27 14:38:36, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 19 lutego 2010 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
326. XXX/326/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Projekt uchwały Nr XXX-326-10.pdf
327. XXX/327/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 .Projekt uchwały Nr XXX-327-10.pdf


Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca  2010 r.

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
328. XXXI/328/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  Projekt uchwały Nr XXX-328-10.pdf
329. XXXI/329/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XXX-329-10.pdf
330. XXXI/330/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały Nr XXX-330-10.pdf
331. XXXI/331/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Projekt uchwały Nr XXX-331-10.pdf
332. XXXI/332/10 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 r   Projekt uchwały Nr XXX-332-10.pdf
333. XXXI/333/10 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego Projekt uchwały Nr XXX-333-10.pdf , Załącznik do uchwały NR XXXI-333-10.pdf , Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXX-333-10.pdf
362. XXXI/362/10 uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice  Projekt uchwały Nr XXX-362-10.pdf , Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXI-362-10.pdf
363. XXXI/363/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej Projekt uchwały Nr XXX-363-10.pdf, Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXI-363-10.pdf
365. XXXI/365/10 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2010.  Projekt uchwały Nr XXX-365-10.pdf
366. XXXI/366/10 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy-działka 1265/3  Projekt uchwały Nr XXX-366-10.pdf
367. XXXI/367/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.   Projekt uchwały Nr XXX-367-10.pdf

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
373. XXXII/373/10 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Projekt uchwały Nr XXX-373-10.pdf
374. XXXII/374/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej  .Projekt uchwały Nr XXX-374-10.pdf
375. XXXII/375/10 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2009r. Projekt uchwały Nr XXX-375-10.pdf
376. XXXII/376/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXX-376-10.pdf

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca 2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
377. XXXIII/380/10  zmian budżetu Gminy Biała na 2010r
378. XXXIII/381/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr XXXIII-381-10.pdf
379. XXXIII/382/10 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Projekt uchwały Nr XXXIII-382-10.pdf
380. XXXIII/383/10 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze  Projekt uchwały Nr XXXIII-383-10.pdf
381. XXXIII/384/10 upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.    Projekt uchwały Nr XXXIII-384-10.pdf
382. XXXIII/385/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.”Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/20011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet  IX Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Projekt uchwały Nr XXXIII-385-10.pdf
383. XXXIII/386/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu  systemowego pn.”Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2010-2013.  Projekt uchwały Nr XXXIII-386-10.pdf
384. XXXIII/387/10 Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-201 7Projekt uchwały Nr XXXIII-387-10.pdf, PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI LACZNIK.pdf
385. XXXIII/388/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9  Projekt uchwały Nr XXXIII-388-10.pdf
386. XXXIII/389/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.  Projekt uchwały Nr XXXIII-389-10.pdf
387. XXXIII/390/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały Nr XXXIII-390-10.pdf

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
388. XXXIV/392/10 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała. Projekt uchwały Nr XXXIII-392-10.pdf
389. XXXIV/393/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXIII-393-10.pdf, Załącznik doprojektu uchwały Nr XXXIII-393-10.pdf
390 XXXIV/394/10 wygaśnięcia mandatu radnej. Projekt uchwały Nr XXXIII-394-10.pdf

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu31.08.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
395. XXXV/395/10  przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r  Projekt uchwały Nr XXXV-395-10.pdf
396 XXXV/396/10 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego Projekt uchwały Nr XXXV-396-10.pdf
397.. XXXV/397/10 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Projekt uchwały Nr XXXV-397-10.pdf
398. XXXV/398/10 zmiany  uchwały Nr XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 Projekt uchwały Nr XXXV-398-10.pdf
399. XXXV/399/10 zmiany uchwały Nr XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy Projekt uchwały Nr XXXV-399-10.pdf
400. XXXV/400/10 zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 
401. XXXV/401/10 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania,zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Projekt uchwały Nr XXXV-400-10.pdf
402. XXXV/402/10 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Projekt uchwały Nr XXXV-402-10.pdf

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11.10.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
403. XXXVI/403/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Projekt uchwały Nr XXXV-403-10.pdf
404 XXXVI/404/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXV-404-10.pdf, Załacznik Nr 1 doprojektu uchwały Nr XXXV-404-10.pdf, Załacznik Nr 2 doprojektu uchwały Nr XXXV-404-10.pdf
405.. XXXVI/405/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz SpołecznyProjekt uchwały Nr XXXV-405-10.pdf
406. XXXVI/406/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt uchwały Nr XXXV-406-10.pdf
407. XXXVI/407/10 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt uchwały Nr XXXV-407-10.pdf
408. XXXVI/408/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Projekt uchwały Nr XXXV-408-10.pdf

 

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.11.2010 r. 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
409. XXXVII/409/10  
410. XXXVII/410/10  
411. XXXVII/411/10  
412. XXXVII/412/10  
413. XXXVII/413/10  
414. XXXVII/414/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Projekt uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf, Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf, Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXVII-414-10.pdf
415. XXXVII/415/10 Serial: 6Z3A-T2J7-XMB2zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Projekt uchwały Nr XXXVII-415-10.pdf
416.. XXXVII/416/10 uchwalenia „Program  Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Projekt uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf , Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf, Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf , Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXXVII-416-10.pdf
417. XXXVII/417/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt uchwały Nr XXXVII-417-10.pdf
418. XXXVII/418/10 zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiegozgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Projekt uchwały Nr XXXVII-418-10.pdf
419. XXXVII/419/10 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 Projekt uchwały Nr XXXVII-419-10.pdf
420. XXXVII/420/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXXVII-420-10.pdf
421. XXXVII/421/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Projekt uchwały Nr XXXVII-421-10.pdf
422. XXXVII/422/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Projekt uchwały Nr XXXVII-422-10.pdf
423. XXXVII/423/10 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała Projekt uchwały Nr XXXVII-423-10.pdf

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-02-17

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1093  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 24710

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.362 i 363
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002