Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-04-23 12:50:50, dokument aktualny]


 

XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
158.
XIV/158/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała_Nr_XIV-158-08.pdf
159. XIV/159/08 najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Uchwała_Nr_XIV-159-08.pdf
 160. XIV/160/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-160-08.pdf
 161. XIV/161/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec Polski w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-161-08.pdf
 162. XIV/162/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-162-08.pdf
 163. XIV/163/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr XIV-163-08.pdf
164. XIV/164/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-164-08.pdf
165. XIV/165/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-165-08.pdf
166. XIV/166/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-166-08.pdf
167. XIV/167/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-167-08.pdf
168. XIV/168/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-168-08.pdf
169. XIV/169/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-169-08.pdf
170. XIV/170/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-170-08.pdf
171. XIV/171/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-171-08.pdf
172. XIV/172/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-172-08.pdf
173. XIV/173/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-173-08.pdf
174. XIV/174/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-174-08.pdf
175. XIV/175/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-175-08.pdf
176. XIV/176/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-176-08.pdf
177. XIV/177/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-177-08.pdf
178. XIV/178/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-178-08.pdf
179. XIV/179/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-179-08.pdf
180. XIV/180/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-180-08.pdf
181. XIV/181/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-181-08.pdf
182. XIV/182/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-182-08.pdf
183. XIV/183/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-183-08.pdf
184. XIV/184/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-184-08.pdf
185. XIV/185/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-185-08.pdf
186. XIV/186/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-186-08.pdf
187. XIV/187/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-187-08.pdf
188. XIV/188/08 złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do Rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Uchwała_Nr_XIV-188-08.pdf
189. XIV/189/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała_Nr_XIV-189-08.pdf 
190. XIV/190/08 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała Uchwała_Nr_XIV-190-08.pdf
191. XIV/191/08 przystąpienia do  sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Uchwała_Nr_XIV-191-08.pdf
192. XIV/192/08 przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. Uchwała_Nr_XIV-192-08.pdf
193. XIV/193/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 Uchwała_Nr_XIV-193-08.pdf
194. XIV/194/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 Uchwała_Nr_XIV-194-08.pdf
195. XIV/195/08 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2008 Uchwała_Nr_XIV-195-08.pdfUchwały z  XV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

 

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
196.
XV/196/08
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2007r Uchwała Nr XV-196-08.pdf
197. XV/197/08 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2008-2009 Uchwała Nr XV-197-08.pdf
 198. XV/198/08
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Uchwała Nr XV-198-08.pdf
 199. XV/199/08
dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej na terenie gminy Biała. Uchwała Nr XV-199-08.pdf
 200. XV/200/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XV-200-08.pdf
 201. XV/201/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała Nr XV-201-08.pdf
202. XV/202/08
utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego Uchwała Nr XV-202-08.pdf
203. XV/203/08 upoważnienia Komisji Rewizyjnej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XV-203-08.pdf
204. XV/204/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015 Uchwała Nr XV-204-08.pdf
205. XV/205/08 organizacji Dożynek Wojewódzkich w 2008r. Uchwała Nr XV-205-08.pdf

Uuchwały z XVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
206. XVI/206/08 uchwalenia Strategii  Integracji  i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018  Uchwała Nr XVI-206-08.pdf , Załącznik do uchwały Nr XVI-206-08.pdf
207. XVI/207/08 uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała   na lata 2008-2018 Uchwała Nr XVI-207-08.pdf
208. XVI/208/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVI-208-08.pdf
209. XVI/209/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Uchwała Nr XVI-209-08.pdf
210. XVI/210/08 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biała za 2007 r. Uchwała Nr XVI-210-08.pdf
211. XVI/211/08 przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała Uchwała Nr XVI-211-08.pdf
212. XVI/212/08 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XVI-212-08.pdf
213. XVI/213/08 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XVI-213-08.pdf


Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2008 r.

Lp.
Nr
uchwały
W sprawie:
214. XVII/214/08 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r  Uchwała Nr XVI-214-08.pdf
215. XVII/215/08 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelckiego Uchwała Nr XVI-215-08.pdf
216. XVII/216/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVI-216-08.pdf
217. XVII/217/08 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVI-217-08.pdf
218. XVII/218/08 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała. Uchwała Nr XVI-218-08.pdf
219. XVII/219/08 uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała Nr XVI-219-08.pdf
220. XVII/220/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/5  Uchwała Nr XVI-220-08.pdf
221. XVII/221/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/7  Uchwała Nr XVI-221-08.pdf
222. XVII/222/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/3 Uchwała Nr XVI-222-08.pdf
223. XVII/223/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/4 Uchwała Nr XVI-223-08.pdf
224. XVII/224/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/5 Uchwała Nr XVI-224-08.pdf
225. XVII/225/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/6 Uchwała Nr XVI-225-08.pdf 
226. XVII/226/08 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Uchwała Nr XVI-226-08.pdf 

Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 pażdziernika 2008 r.


Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
231.
XVIII/227/08
zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVIII-227-08.pdf
232. XVIII/228/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2008 r Uchwała Nr XVIII-228-08.pdf
 233. XVIII/229/08
ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Uchwała Nr XVIII-229-08.pdf
 234. XVIII/230/08
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2Uchwała Nr XVIII-230-08.pdf
 235. XVIII/231/08 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataUchwała Nr XVIII-231-08.pdf
 236. XVIII/232/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówUchwała Nr XVIII-232-08.pdf
237. XVIII/233/08
o uchyleniu uchwały Nr XVII/219/08 Rady Miejskiej w Białej  z dnia 16 września 2008r. w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki. Uchwała Nr XVIII-233-08.pdf

 

Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 listopada 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
238.
XIX/234/08
zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Biała projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Uchwała Nr XIX-234-08.pdf

 

Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2008 r.


Lp.
Uchwała Nr
W sprawie:
239.
XX/235/08
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Uchwała Nr XX-235-08.pdf Zalacznik_nr_1_uchwala_XX_235_08.pdf Zalacznik_nr_2_uchwala_XX_235_08.jpg
240. XX/236/08 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r. Uchwała Nr XIX-236-08.pdf
 241. XX/237/08
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała   Uchwała Nr XIX-237-08.pdf
 242. XX/238/08
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku Uchwała Nr XIX-238-08.pdf
 243. XX/239/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Uchwała Nr XIX-239-08.pdf
 244. XX/240/08
 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XIX-240-08.pdf
 245. XX/241/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Uchwała Nr XIX-241-08.pdf
246. XX/242/08 zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Białej Uchwała Nr XIX-242-08.pdf
247. XX/243/08 upoważnienia Komisji Rewizyjnej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XIX-243-08.pdf


Uchwały z XXI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2008 r.
 


Lp.
Uchwała Nr
W sprawie:
246.
XXI/244/08
247. XXI/245/08
zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XXI-245-08.pdf
 248. XXI/246/08
nie wygasania wydatków bieżących w roku 2008. Uchwała Nr XXI-246-08.pdf
 249. XXI/247/08
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2009 rok. Uchwała Nr XXI-247-08.pdf
 250. XXI/248/08 ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 251. XXI/249/08
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Uchwała Nr XXI-249-08.pdf
252. XXI/250/08
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2009r .Uchwała Nr XXI-250-08.pdf
253. XXI/251/08  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy .Uchwała Nr XXI-251-08.pdf
254. XXI/252/08 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej . Uchwała Nr XXI-252-08.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-05-08


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2022  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11444

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano załączniki do uchwały nr XX - 235/08
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002