Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Informacje dla przedsiębiorców)
[opublikował(a): Norbert Ofiera dnia 2012-10-05 10:03:41, dokument aktualny]


Uchwała Nr XVI.205.2012
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142  poz.1591, z   2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.271, Nr 214 poz.1806, z   2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z   2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z   2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181  poz.1337, z   2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z   2008 r. Nr.180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z   2010 r. Nr 28 poz.142 i   146, Nr 40, poz.230 i   Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz.1281 oraz z   2012 r. poz.567), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach t.j. (Dz.U.2012.391) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.2012.299), Rada Miejska w   Białej uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące  wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U   z 2002 r. Nr 193,  poz.1671),  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

3)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,  

4)   baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o   szczelnej nawierzchni z   odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z   obowiązującymi  przepisami, o   wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność,  

5)   baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   miejsce postojowe z   punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

6)   w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w   pkt 5   przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i   zabiegów w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy,  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z   2002 r. Nr 193, poz.1671),  

3)   po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej,  

4)   przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego,  

5)   świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i   na warunkach w   niej określonych,  

3.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków lub innej stacji zlewnej położonej w   najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu. Przedsiębiorca musi przedstawić podpisaną umowę na odbiór nieczystości płynnych z   oczyszczalnią ścieków.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§   3.   1.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Robert   Roden

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2012-09-19

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 589
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002