Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
(OFERTY PRACY / Regulaminy naboru pracowników)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-21 13:32:38, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr OR-0152-5/09
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia   26 lutego 2009 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust.  3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r / Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz,717, Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1357, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz.1111 i   Nr 223,poz.1458/ oraz art. 7 pkt 3 i art. 11 oraz 12  ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych zarządzam co następuje:


§ 1


Ustalam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Traci moc zarządzenie Nr OR-0152-21/05 Burmistrza Białej z dnia  5 grudnia 2005r w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowisko:

  1. Zarządzenie Burmistrza Białej Nr OR 0152-21-09 z dnia 6 października 2009 roku
  2. Zarządzenie Burmistrza Białej Nr OR.0120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
    Załącznik do zarządzenia Nr OR.0120.4.2012

 

Załącznik Nr 1: Wniosek o zatrudnienie pracownika.pdf

Załącznik Nr 2: Ogłoszenie naboru  na wolne stanowisko pracy.pdf

Załącznik Nr 3: Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.pdf

Załącznik Nr 4: Protokół z przeprowadzonego naboru.pdf

Załącznik Nr 5: Informacja o wynikach naboru.pdf

Załącznik Nr 6: Informacja o wynikach naboru.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2012-01-25


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 886  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2285

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano zarządzenie Nr OR.0120.4.2012
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002