Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Białej
(RADA MIEJSKA / Zawiadomienie o posiedzeniach Rady)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-22 12:11:46, dokument aktualny]


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy ,

że w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali Centrum Kultury w Białej odbędzie się

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ


Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Podjęcie  uchwał w sprawie:

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała ,
2) Uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” ,
3) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r. ,
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027,
5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok,
6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku,    
7) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2012r. ,      
8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ,
9) przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”,
 

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

  • Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Białej

     

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1372

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 23836

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
18 sesja`
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002