Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-02-01 15:02:52, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR  XXIX/320 /09
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Biała na 2010 rok.
    Na podstawie art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 zm.  Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr129, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817 /  oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. Nr 180, poz. 1493 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na rok 2010, stanowiący element Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.


Załącznik: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010.PDF

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogumiła Bandurowska
Data wytworzenia: 2009-12-30

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1051  |  pokaż szczegóły załączników >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002