Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-12-12 08:59:45, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR IX.125.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.        Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz 1759, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175,        poz 1457,         z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,    poz. 974, Nr173, poz 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,         poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;     z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lila Krawczyk
Data wytworzenia: 2011-11-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1378
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002