Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Plany odnowy miejscowości)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-12-17 11:42:13, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XXXVII/419/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mieczysława Salamon
Data wytworzenia: 2010-11-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 819
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002