Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-12-17 12:03:51, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR II/17/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120, z 2010 r. Nr 28, poz.146), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mieczysława Salamon
Data wytworzenia: 2010-12-14


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 551
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002