Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
(OGŁOSZENIA / Oferty inwestycyjne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-08-17 12:45:23, dokument aktualny]


Tereny inwestycyjne w Gminie Biała

 


Władze samorządowe Białej zainteresowane są rozwojem inwestycji na terenie miasta i gminy.
Przyszli inwestorzy mogą liczyć na pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności oraz sprawną obsługę.
Całość spraw realizowana jest w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego (parter pok. nr 2) – tel.   77 4388542, 77 4388556.
Osobami do kontaktu w sprawie ofert inwestycyjnych są:

  - mgr Joachim Ernst – Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Inwestycji,
  - mgr inż. Grażyna Samitowska – Inspektor ds. Planowania Przestrzennego,
  - Henryk Adamik-Inspektor ds. Mieszkaniowych i Drogownictwa.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów:

  - poniedziałek  – piątek w godz. 7.30 – 15.30


Ulgi dla inwestorów:

Miasto wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów Uchwałą nr XII/112/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, oferuje przedsiębiorcom atrakcyjne ulgi.

  1. Zwalnia się na okres 1 roku z podatku od nieruchomości powierzchnię użytkową lub ich części oraz powierzchnię gruntów związaną z działalnością gospodarczą przedsiębiorców którzy utworzyli nowe miejsca pracy na zasadzie:
    - utworzenia każdego nowego miejsca pracy obniżenie należnego podatku od nieruchomości o kwotę 100,00 zł miesięcznie.
  2. Nowo utworzone miejsce pracy jest to stanowisko pracy, na którym zatrudniony został bezrobotny mieszkaniec gminy Biała w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na okres minimum 12 miesięcy.
  3. Jako wyjściowy stan zatrudnienia, który będzie podstawą do wykazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc założenia wniosku przedsiębiorcy o zwolnienie.
  4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje od miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości i spełnił warunki do uzyskania zwolnienia.
  5. Zasady rozpatrywania wniosku udzielania i cofania zwolnienia z podatku od nieruchomości określa regulamin Nr 1 do niniejszej uchwały.
  6. O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy utworzyli nowe miejsca pracy po dniu 1 stycznia 2004 r.


Procedura formalno – prawna

Podstawowym dokumentem rozpoczynającym proces lokalizacji inwestycji, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest „DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU”. W chwili obecnej władze samorządowe gminy Biała posiadają opracowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała, miejscowości Łącznik, Solec, Gostomia, Rostkowice i Wilków. Na pozostałe tereny, nie objęte planami – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje Burmistrz Białej, na wniosek Inwestora.
 
rozmiar: 29,84 KB 
pobrań: 157 
data: 2006-05-22 10:00:30 
opis:

 

Wykaz terenów inwestycyjnych w mieście Biała i miejscowości Łącznik:

 

 1. MIASTO BIAŁA

  1. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza i przyszłej obwodnicy, przy wjeździe do miasta od strony Opola, o powierzchni 1,80 ha.
  Przeznaczenie: obiekty usług technicznych, motoryzacji, stacje paliw, parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych.
    Położenie:
   - przy drodze wojewódzkiej nr 414 relacji Opole - Lubrza
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km

  2. Teren zlokalizowany wzdłuż drogi powiatowej Nr 27202 relacji Biała – Laskowice o powierzchni 10,0 ha
  Przeznaczenie: usługi komercyjne i działalność gospodarcza zapewniająca rozwój miasta ( parki przedsiębiorczości, centra handlowe i wystawiennicze, targi i targowiska, giełdy rolne, obiekty i urządzenia obsługi tranzytowego ruchu transportowego i turystycznego oraz komunikacji zbiorowej ). Dopuszczalna także lokalizacja innych usług i działalności.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 43 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi wojewódzkiej Nr 414 – 250 m
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 8 km

  3. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole Lubrza o powierzchni 1,0 ha
  Przeznaczenie terenu: usługi handlu, gastronomii, rozrywki i rzemiosła usługowego. Dopuszczalna lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, z wyłączeniem lakierni, warsztatów blacharskich i stacji paliw. Dopuszcza się także lokalizację obsługi ruchu turystycznego i targowisk dla obsługi sąsiednich terenów mieszkaniowych.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km

  4. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole - Lubrza o powierzchni 1,5 ha
  Przeznaczenie terenu: usługi handlu, gastronomii, rozrywki i rzemiosła usługowego, urządzenia komunikacji, zieleń ozdobna z małą architekturą. Dopuszcza się lokalizację obsługi ruchu turystycznego i targowisk dla obsługi sąsiednich terenów mieszkaniowych. Dopuszczalna także lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, z wyłączeniem lakierni, warsztatów blacharskich i stacji paliw.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 40 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km

  5. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole - Lubrza o powierzchni 0,8 ha
  Przeznaczenie terenu: teren usług komercyjnych z przeznaczeniem pod usługi handlu, gastronomi, rozrywki i rzemiosła usługowego. Dopuszczalna także lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, obiektów usługi ruchu turystycznego.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
    Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, drogi.

  6. Teren położony przy ulicy Składowej, dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza (150 m) o powierzchni 1,9 ha
  Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod obiekty i urządzenia obsługi i rolnictwa, składy i magazyny, handlu hurtowego, bazy i zaplecza, administracyjno – techniczne lub socjalne zakładów oraz bazy komunalnej dla miasta i gminy.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
    Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, drogi

   


  7. Teren położony przy ulicy Prudnickiej, przy drodze wojewódzkiej 4/4 relacji - Opole - Lubrza o powierzchni 2489 m2
  Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod usługi z zakresu administracji, bankowości, kultury i oświaty, handlu, bezpieczeństwa ludności i ochrony mienia, technicznej obsługi mieszkalnictwa i komunikacji.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km
    Uzbrojenie terenu:sieć wodociągowa, energetyczna, drogi, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna.
    Obiekty kubaturowe hale poprodukcyjne:
   - kubatura obiektu - 5252 m3
   - powierzchnia całkowita - 454,90 m2
   - powierzchnia użytkowa - 975,50 m2
   - wysokość obiektu (użytkowa) - 5m

  Rok budowy - 1960, ostatniego remontu - 1989, stan techniczny dobry.

  8. Teren położony przy ulicy Prudnickiej, przy drodze wojewódzkiej 4/4 relacji - Opole - Lubrza o powierzchni 1459 m2
  Przeznaczenie terenu:teren przeznaczony pod usługi z zakresu administracji, bankowości, kultury i oświaty, handlu, bezpieczeństwa ludności i ochrony mienia, technicznej obsługi mieszkalnictwa i komunikacji.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km
    Uzbrojenie terenu:sieć wodociągowa, energetyczna, drogi, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna.

   

 2. MIEJSCOWOŚĆ ŁĄCZNIK – GMINA BIAŁA

  1. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza ( obwodnica Łącznika ) o powierzchni 16,0 ha
  Przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowa, produkcyjno – usługowa, usług handlu, hurtowo-detalicznego lub usług zaopatrzenia i obsługi rolnictwa oraz obiektów infrastruktury technicznej.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 35 km
   - odległość od autostrady A4 – 25 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 relacji Gliwice-Prudnik – 20 km i Opole-Krapkowice-Racibórz – 25 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 25 km

  2. Teren zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 414 relacji Opole – Lubrza i Nr 409 relacji Prudnik – Krapkowice – Strzelce Opolskie, w miejscowości Dębina, o powierzchni 1,5 ha.
  przeznaczenie terenu: pod obiekty i urządzenia technicznego zaplecza motoryzacji, usług handlu i gastronomii oraz obiektów infrastruktury technicznej.
    Położenie:
   - odległość od autostrady A4 – 20 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 23 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 relacji Gliwice-Prudnik – 18 km i Opole-Krapkowice-Racibórz – 23 km
    
    
    
    


Wskazane tereny inwestycyjne posiadają uregulowany stan prawny.

informację wytworzyła: Grażyna Samitowska
za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
data wytworzenia: 2003-10-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4219  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 24935

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka w nazwie referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002