Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-11-26 11:19:05, dokument aktualny]


BURMISTRZ  BIAŁEJ


działając na podstawie art.25 ust.1 i 4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r.Nr 115,poz.728) oraz Uchwały Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Karty współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT

na realizację zadań publicznych skierowany do:
1) organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zmianami
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku  publicznego.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków  publicznych na realizację zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010

1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
2  Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych.
Zakres zadania  „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:
1) usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
2) tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
3) gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
4) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2010:  30.000 zł

W 2008r. i 2009r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2008r. :  30.000 zł , 2009r.:  30.000 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych” :
1) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
2) organizowanie pomocy potrzebującym,
3) wypożyczanie sprzętu medycznego i  rehabilitacyjnego,
4) współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2010 : 35.000 zł

W roku 2008 i 2009 powyższe zadanie realizowane było przez  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2008 i 2009  - 35.000 zł.

II. Termin i warunki realizacji zadań:

1.Termin realizacji  dwóch  wyżej wymienionych zadań: od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
3. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
5) posiada środki własne na udział w realizacji  zadania,

III. Zasady przyznania dotacji:

1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się  z opinią Komisji Konkursowej.
3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  oraz zamieszczenie na stronie internetowej  www.bip.biala.gmina.pl.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od  daty ukazania się ogłoszenia  w  prasie lokalnej  w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania ……………………(wymienić nazwę) zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty


1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania  ofert.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
2. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
3. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) sposób realizacji zadania,
2) posiadane zasoby kadrowe
3) doświadczenie w  realizacji tego typu zadania,
4) koszty realizacji zadania
Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium. O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady oceny  i wyboru oferty  zawiera Regulamin Konkursu.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
5. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym  podmiotem.
6. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44,poz.427) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie      aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
7. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów  lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Do oferty należy dołączyć:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis  planowanego działania,
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację  zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
8) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
9)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
10) oświadczenie oferenta , że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145  ust.6  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.).


VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2009-11-26

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 668
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002