Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Andrea Sokol dnia 2012-06-28 07:35:27, dokument aktualny]OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała

        Na podstawie z  art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XIII.165.2012  z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała, uchwalonego uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. Zmianę studium dokonuje się w zakresie określonym ww. uchwale w sprawie przystąpienia do zmiany studium, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy, określonych na załączniku graficznym  do uchwały.

      Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,  Rynek 10, 48-210 Biała,  w terminie do dnia 20 lipca 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Białej.


  Burmistrz Białej               


W załączeniu:
1) Uchwała Nr XIII.165.2012  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 26 kwietnia 2012r.
2) Załącznik graficzny

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Biała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowksa
Data wytworzenia: 2012-06-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 916

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1070

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmieniono datę z 30 grudnia na 28 listopada
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002