Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-09-02 11:34:23, dokument aktualny]


Biała 2009-09-02


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi
BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XXII/263/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW,  ograniczonych od wschodu drogą rolną relacji Wilków - Wierzch, od północy powiatową drogą publiczną DP 1208 O i drogami rolnymi, od zachodu granicą administracyjną gruntów sołectwa Browiniec Polski i drogami rolnymi  oraz  od południa granicą administracyjną gminy Biała.  Granice terenów objętych planem określono na załączniku graficznym do uchwały. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, 48-210 Biała  Rynek 10, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie  na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 23 lit. d ww. ustawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dokumentów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania sporządzanego projektu planu na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z wymogami  art. 40 ww. ustawy:
1)w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej,
2)ustnie do protokołu w pokoju nr 2  Urzędu Miejskiego w Białej,
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: komunalne@biala.gmina.pl
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. 

 


.                                                                                                                             Burmistrz BiałejW załączeniu:
1)Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Białej  Nr XXII/263/09 z dnia 24 lutego 2009 roku.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2009-09-02

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 824  |  pokaż szczegóły załączników >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002