Status Prawny Gminy Biała
(GMINA / Status Prawny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-10-09 14:12:10, dokument aktualny]


Status prawny

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Ponadto burmistrz przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
O ustroju Gminy stanowi jej statut. Obecnie obowiązujący Statut Gminy Biała został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut ten ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 24 sierpnia 2012r. pozycja 1190


Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1443

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7233

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki literowe
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002